Verplichte BBV indicatoren

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV

Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

eigen gegevens

7,45 fte

Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

eigen gegevens

7,19 fte

Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

€ 661,-

€ 577

Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

eigen gegevens

4,4%

Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

12%

14%

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

Schagen 78,2
NL 139,7
(Wsgj 2014)

Schagen 39
NL 137
(Wsgj 2016)

Veiligheid

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

Schagen 0,4
NL 1,3
(Wsjg 2014)

Schagen 0,7
NL 1,3
(Wsjg 2014)

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Wsjg: Nl: gem. 2.4 Schagen lager dan Nl.

Schagen 1,2
NL 2,3
(Wsjg 2016)

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Wsjg: Nl gem. 5.4, Schagen nabij gem. van Nl.

Schagen 4,5
NL 5,3
(Wsjg 2016)

Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 20
NL 32,4
(Wsjg)

Schagen 1,8
NL 3,3
(Wsjg 2016)

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Wsjg: Nl. gem. 6.1 Schagen nabij gem. van Nl.

Schagen 5
NL 5,6
(Wsjg 2016)

Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

VeiligheidNL

Schagen 7%
NL 7%
(Wsjg 2014)

Schagen 7%
NL 7%
(Wsjg 2014)

Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

VeiligheidNL

Schagen 12%
NL 10%
(Wsjg 2014)

Schagen 12%
NL 10%
(Wsjg 2014)

Economie

Functiemenging

%

LISA

51% (2015)

50,7% (2016)

Economie

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Vervallen

Economie

Vestiging (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

LISA

154,7 (2015)

154,6 (2016)

Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

Schagen 0
NL 5
(Wsjg 2015)
Streefgetal in 2018 0

Schagen 0,14%
NL 2,1%
(Wsjg 2016)

Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1000 leerlingen

DUO

Schagen 44
NL 60
(Wsjg 2014)
Streefgetal in 2018 1,9

Schagen 30,64
NL 26,88
(Wsjg 2016)

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

Streefgetal 1,2% in 2018

Schagen 1,6%
NL 2,0%
(wsjg 2014)

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

RIVM

Schagen 46%
NL 49,9%
(Wsjg 2014)

Schagen 30,9%
NL 37%
(Wsjg 2016)

Sociaal domein

Ziekenhuisopname na verkeersongeval

% ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

VeiligheidNL

Schagen 7%
NL 7%
(Wsjg2014)

Schagen 6,2%
NL 6,7%
(Wsjg2015)

Sociaal domein

Vervoersongevallen met gewonde fietser

% overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

VeiligheidNL

Schagen 12%
NL 10%
(Wsjg2014)

Schagen 12%
NL 10%
(Wsjg2014)

Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

LISA

718,3 (2015)

Schagen 712,6
NL 744
(wsjg 2016)

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Schagen 1,41
NL 2,57
(Wsjg 2012)

Schagen 1,2
NL 1,9
(Wsjg 2016)

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Schagen 2,28 (2012)

Schagen 2,8
NL 5,7
(wsjg 2017)

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

66,1

66,7% (2016)

Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

Voor de nieuwe gemeente Schagen zijn nog geen cijfers bekend.

Vervallen

Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Voor de nieuwe gemeente Schagen zijn nog geen cijfers bekend.

Schagen 1,07
NL 1,52
(2015)

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

Schagen 20
NL 41,9
(wsjg 2017)

Schagen 20
NL 41,9
(wsjg 2017)

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

CBS

Schagen 4,2
NL 15
(Wsjg 2015)

Schagen 4,2
NL 15
(Wsjg 2016)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 8,3
NL 10
(Wsjg 2015)

Schagen 8,9
NL 10,8
(Wsjg 2016)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 0,9
NL 1,2
(Wsjg 2015)

Schagen 6,7
NL 8,3
(Wsjg 2016)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Schagen 0,4
NL 0,5
(Wsjg 2015)

Schagen 0,3
NL 0,5
(Wsjg 2016)

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal 10.000 inwoners

GMSD

Nog geen gegevens beschikbaar.

Nog geen gegevens beschikbaar.

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS Kmo

88,1 (2016)

88,1% (2016)

Vhrosv

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

219 (Wsjg 2016)

Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

3,3 (2012-2013)
2018: 15

11,2% (2016)

Vhrosv

Demografische druk

%

CBS Bevolking

61,8 (2016)

81,4% (2017)

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro's

COELO

Schagen € 684,-
NL € 644,-

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

COELO

Schagen € 723
NL € 723,-