Af te sluiten investeringen

Economische domein

3202017

10.40.2 Piet Ottstraat 3

11.395

0

11.395

Dit pand is verkocht en maakt geen onderdeel meer uit van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

7830020

SV Petten Plein 1945

2.341.185

2.398.436

-57.251

De herinrichting van het dorpsplein in Petten is één van de onderdelen van de Structuurvisie. In september 2015 is gestart met de werkzaamheden en het nieuwe plein
is op 20 juni 2016 opgeleverd. In het afgelopen jaar is gewerkt aan de nog openstaande acties. Nu alle openstaande acties zijn afgerond, willen we het project ook financieel afronden. De ontstane overschrijding wordt opgevangen binnen het totale krediet dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor de uitwerking van de structuurvisie Petten.

3101023

Aanleg van wandelroutes

50.000

50.000

0

Conform overeenkomst heeft Recreatie NH invulling gegeven aan de overeenkomst voor de realisatie van een wandelnetwerk.

7723001

Participatie duurz enegieprojecten

1.000.000

0

1.000.000

In de Voormalige gemeente Zijpe was een krediet beschikbaar gesteld voor investeringen die renderend moesten zijn. Dit betekent dat er geen dekking vanuit de exploitatie of onttrekking uit reserves tegenover staan. In de praktijk geven we een andere wijze invulling aan de klimaatdoelstellingen waarmee dit krediet kan komen te vervallen.

Economische domein

3202007

1.50.1 J. Blaauwboerstraat

2.396

5.204

-2.808

Dit gebouw is overgenomen door Surplus.

3202026

11.50.1 Oud Wulpendorp 2

2.426

0

2.426

Dit pand is verkocht en maakt geen onderdeel meer uit van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

3202048

10.10.2 Zuiderweg 15

191.558

2.762

188.796

Dit pand is verkocht en maakt geen onderdeel meer uit van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

3202055

12.60.1 Oostwal 21

36.599

4.594

32.005

Groot onderhoud wordt uitgevoerd door Sportfondsen Schagen. Middelen daarvoor gaan via een andere weg (Samenleving)

7140001

Vervangen reddingsbrigadepost GK

245.000

273.352

-28.352

Bij de aanvraag van het krediet is geen rekening gehouden met een BTW component omdat de verwachting was dat de BTW compensabel was. Achteraf blijkt dat dit niet het geval is.

7140003

Ververvangen reddingsbrigadepost Callantsoog

255.000

283.893

-28.893

Bij de aanvraag van het krediet is geen rekening gehouden met een BTW component omdat de verwachting was dat de BTW compensabel was. Achteraf blijkt dat dit niet het geval is.

3203002

Gevelbeplating brede school 't Zand

21.000

0

21.000

In het huisvestingsplan 2014 zijn middelen gereserveerd voor de gevelbeplating. Gedurende een aantal jaren is hierop geen beroep gedaan door het schoolbestuur in verband met een andere visie op deze aanvraag. Het bedrag kan hierdoor vrijvallen ten gunste van de reserve onderwijshuisvesting

3244001

Groot onderhoud HV Geel Zwart veld 1 (2016)

18.000

16.890

1.110

Het groot onderhoud aan het handbalveld is in 2016 volgens afspraak uitgevoerd.

3244004

Groot onderhoud HV Schagen veld 1 (2016)

6.000

72

5.928

Voor het handbalveld Schagen wordt tot op heden alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd, omdat zij voornemens zijn mee te liften met de fusie van de voetbalverenigingen SRC-Schagen.

3244005

Groot onderhoud VESDO C-veld (2016)

58.500

39.960

18.540

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

3244009

Hollandia T C-veld (2017)

105.000

56.018

48.982

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moesten worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

3244010

Con Zelo B-veld (2017)

86.000

50.888

35.112

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

3244011

Vesdo A-veld (2017)

90.000

61.487

28.513

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

3244012

Oudesluis A-veld (2017)

63.000

52.452

10.548

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

7421003

Brede school SMb

1.221.471

1.193.270

28.201

Brede school Sint Maartsensbrug is opgeleverd en in gebruik genomen. Bij dit krediet is ook de externe projectleiding en het bouwrijp maken van terrein betrokken. Zowel de projectleiding als een gunstigere aanbesteding voor het bouwrijp maken van het terrein zorgt voor minder uitgaven. Dit saldo wordt ten gunste gebracht van de reserve onderwijshuisvesting.

7421005

Constructie fout vloerafwerking MFA 't Zand (2017)

50.000

38.579

11.421

De vloerafwerking van het MFA 't Zand moest hersteld worden en is uitgevoerd in 2017. De werkelijke kosten vielen iets lager uit dan rekening mee was gehouden.

7421006

Tijdelijke noodlokaal Julianaschool

100.000

100.000

0

De hoofdlocatie Julianaschool is onverwacht gegroeid waardoor zij aanspraak hebben gemaakt op een nood lokaal.

7423001

Aloysiusschool hsv programma 2009

155.544

558

154.986

In het huisvestingsprogramma 2009 is rekening gehouden met een voorbereidingskrediet voor nieuwbouw. Inmiddels heeft de nieuwbouw plaatsgevonden waarbij dit krediet niet is afgerekend. Het overschot wordt ten gunst gebracht van de reserve onderwijshuisvesting.

7423005

Brede school Bbg

831.830

722.687

109.143

Brede school Burgerbrug is opgeleverd en in gebruik genomen door Sarkon. Bij dit krediet is ook de externe projectleiding en het bouwrijp maken van terrein betrokken. Zowel de projectleiding als een gunstigere aanbesteding voor het bouwrijp maken van het terrein zorgt voor minder uitgaven. Dit saldo wordt ten gunste gebracht van de reserve onderwijshuisvesting.

7431000

Het Molenduin hsv progr 2008

3.313.717

3.440.049

-126.332

Het Molenduin is opgeleverd en in gebruik genomen door de Aloyisius stichting. De kosten tijdens de bouw zijn hoger uitgevallen doordat de kosten voor het bouwrijp maken in het oorspronkelijk krediet niet waren meegenomen. Daarnaast zorgen de noodzakelijke aanpassingen in de tijdelijke huisvesting aan de Zuiderweg voor wat extra kosten.

7431001

Het Molenduin hsv programma 2010 (1e inrichting)

188.587

188.587

0

De 1e inrichting is volledig vergoed aan het schoolbestuur als onderdeel van de nieuwbouw.

7431002

Woonrijp maken Molenduin

114.000

110.710

3.290

Het woonrijp maken is ook afgerond en iets goedkoper uitgevallen.

3229006

Aanleg voetpad Petten - Camperduin

70.000

73.883

-3.883

Project is afgerond. Geen bijzonderheden.

3212000

Reconstructie Dorpsplein Callantsoog

983.104

868.746

114.358

Project is geheel afgerond. Voor het project hebben we ook een subsidie ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland. Deze was vooraf niet geraamd.

3218025

Hoep Centrum (2017)

150.000

115.058

34.942

Werkzaamheden zijn afgerond. Door gebruik te maken van een eerdere aanbesteding voor dit project zijn de kosten voor de werkvoorbereiding en de uitvoering lager uitgevallen dan geraamd.

3238004

Herinrichting Schoolstraat Petten

45.000

38.001

6.999

Project is afgerond. Geen bijzonderheden.

4211000

Parkeren voormalig postkantoor

50.000

51.289

-1.289

Project is afgerond. Geen bijzonderheden.

4211001

Uitbreiding parkeerterrein Julianalaan

75.000

71.713

3.287

Project is in 2017 afgerond. De ontvangen subsidie van de Provincie is administratief afgewikkeld.

7960021

Houtsnippercombinatie (2017)

111.000

110.339

661

Houtsnippercombinatie is in 2017 geleverd.

7960131

Kubota RTV 900 1.2 (2017)

30.000

36.477

-6.477

Overschrijding doordat bij het ramen geen rekening is gehouden met het aanschaffen van elektrische voertuigen. Totaal vervanging voertuigen blijft binnen afgesproken tractieplan.

7960132

Kubota RTV 900 1.2 (2017)

30.000

36.477

-6.477

Overschrijding doordat bij het ramen geen rekening is gehouden met het aanschaffen van elektrische voertuigen. Totaal vervanging voertuigen blijft binnen afgesproken tractieplan.

3240006

Vervanging beschoeiing meertje Dirkshorn

130.000

120.021

9.979

Na een ‘voordelige’ inschrijving zijn alle geprogrammeerde werkzaamheden voltooid en met goed resultaat afgerond.

4722082

Voorbereiding Sportparklaan St Maarten

210.000

208.647

1.353

Na overleg met de bewoners is het riool onder de Sportparklaan niet vervangen maar gekozen voor renovatie.
De werkzaamheden zijn met goed resultaat en weinig hinder voor de omgeving afgerond.

3218020

Baggeren (2017)

200.000

214.709

-14.709

In verband met de weersomstandigheden kon er in de uitvoering minder bagger ter plaatse worden verwerkt. Er is daarom extra bagger afgevoerd. Hierdoor is de overschrijding ontstaan.

7722090

Riolering Julianaschool Schagen (2017)

25.000

6.954

18.046

De onderschrijding komt doordat de werkzaamheden minder omvangrijk waren dan was voorzien.

Domein burger en bestuur

7002031

Noodstroomvoorziening server/KCC balie (2017)

33.544

0

33.544

De noodstroomvoorziening voor de balies is gerealiseerd vanuit het huisvestingsbudget. Dit krediet is niet meer benodigd.

7002027

ICT netwerk/dataservers/infra. (2016)

58.702

57.138

1.564

Gerealiseerd binnen budget

7002028

Inrichting mid-office (2017)

41.930

47.180

-5.250

De ontwikkeling van de MID-Office en het faciliteren van zaakgericht werken is een traject van een aantal jaar. In 2017 zijn wij gestart met het bouwen van een zaaksysteem. Het geraamde bedrag is overschreden omdat extra functionaliteiten zijn toegevoegd aan het functioneel ontwerp van de MID-Office. Voor 2018 is een nieuw bedrag geraamd voor de verdere ontwikkeling van de MID-Office

7002029

Ontwikkeling applicatielandschap (2017)

117.403

116.394

1.009

Gerealiseerd binnen budget

7002030

ICT netwerk, dataservers en infra (2017)

167.719

164.478

3.241

Gerealiseerd binnen budget

3201000

Verkoop gemeentehuis Sgb

52.000

88.071

-36.071

Dit pand is verkocht en maakt geen onderdeel meer uit van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Omdat de verkoop langer op zich heeft laten wachten hebben we in de tussentijd kosten moeten maken.

3202054

12.30.1 Oostwal 2

63.582

44.590

18.991

Gebouw is verkocht, kan van de lijst af.

3218009

Extra parkeerplaats gemeentehuis (2017)

15.000

13.555

1.445

Restantkrediet kan vrijvallen

7002023

Gemeentehuisvesting

1.628.114

1.628.114

0

Restantkrediet is gereserveerd voor nog wat verwachte aanpassingen. Zie hiervoor nummer 7002032

7960124

Renovatie opstallen/terrein Zijperweg10/12

556.200

604.801

-48.601

De werkzaamheden zijn met goed resultaat en alle tevredenheid van de gebruikers en omgeving afgerond echter zijn de projectkosten deels hoger uitgevallen door noodzakelijk meerwerk voor de aannemer om tot een goed resultaat te komen.
Ook onvoorziene omstandigheden zoals noodzakelijke isolatie en het verwijderen van asbest in plafonds en puien die bij het asbest onderzoek helaas niet waren gedetecteerd (verborgen) tot hogere projectkosten geleid.