1

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.

X

2

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.

X

3

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.

X **)

4

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.

X **)

5

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen

X

6

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- geconstateerd na verantwoordingsjaar

X

X

7

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
- jaar van investeren
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X

X

**) Voor dit type begrotingsoverschrijdingen doet de commissie BBV aan gemeenteraden de aanbeveling om regels vast te leggen over de vraag of de accountant deze moet meewegen in zijn oordeel. Deze kostenoverschrijdingen zijn strikt formeel onrechtmatig. Er zijn echter verschillende situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid zijn gebleven. In overeenstemming met het Bado is het dan niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijding betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven. Voorwaarde is wel dat deze kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kosten-overschrijdingen, waarvan het college in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Wanneer de raad wel nadere regels stelt, gelden uiteraard deze nadere regels als norm voor "passend in het beleid".

Overschrijdingen programmarekening

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat er op het Economisch domein en het domein Burger en Bestuur, een overschrijding van de lasten heeft plaatsgevonden. Deze overschrijding ten opzichte van de voor dit domein begrote lasten wordt door het college hieronder toegelicht.

Het Economisch domein heeft een overschrijding op de lasten van € 1,9 miljoen. Deze overschrijding is als volgt te verklaren:

Door de realisatie van het plein in Petten hebben we een overschrijding op de lasten van € 2,0 miljoen. Deze uitgaven worden echter gedekt door een onttrekking aan de reserve SV Petten. Dit zijn dus direct gerelateerde baten waar de raad in een eerder jaar al een besluit over heeft genomen.

Deze overschrijding is onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel van de
accountant omdat hier direct gerelateerde baten tegenover staan (zie punt 3 van de
voorgaande tabel).

Het domein Burger en Bestuur heeft een overschrijding op de lasten van € 7,1 miljoen. Deze overschrijding is als volgt te verklaren:

Het jaarresultaat van 2016 bedroeg € 5,0 miljoen. Dit is verwerkt en toegevoegd aan de verschillende reserves. Aan de baten kant staat er voor hetzelfde bedrag de vrijval van het resultaat 2016 tegenover. Dit zijn dus direct gerelateerde baten.

Deze overschrijding is onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel van de
accountant omdat hier direct gerelateerde baten tegenover staan (zie punt 3 van de
voorgaande tabel).

Een 2e oorzaak van de overschrijding binnen dit domein betreft Het overboeken van de ene reserve naar de andere reserve, wat dan ook weer te maken heeft met baten en lasten. Er is een bedrag van € 2,97 miljoen van de reserve maatschappelijk nut naar de reserve investeringen maatschappelijk nut overgeboekt. De onttrekking zit aan de baten kant en de toevoeging aan de lasten kant.

Deze overschrijding is onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel van de
accountant omdat hier direct gerelateerde baten tegenover staan (zie punt 3 van de
voorgaande tabel).