Waar gaat het resultaat over?

Wij hebben dit gedaan door

  • Dienstverlening

Het aantal verzoeken/aanvragen neemt nog steeds behoorlijk toe.
Klantgerichtheid staat voorop, tijdens de consulten bekijken wij samen met de burgers en ondernemers op welke wijze zij het beste hun plannen kunnen indienen/realiseren. Bij- effect van de oplevende economie is dat er sprake is van krapte voor personeel op de arbeidsmarkt.

2017

2016

consulten

579

429

conceptaanvragen

166

124

vergunningaanvragen

544

484

meldingen (sloop en gebruik)

296

214

vergunningaanvragen afgehandeld

543

415

bestemmingsplannen vastgesteld

15

14

voorbereidingsbesluiten

4

1

Plannen via reisgids begeleid

54

80

wijzigingsplannen

10

5

  • Archeologie

De raad heeft inmiddels besloten om Schagen toe te laten treden tot de Lichte Gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese Gemeenten. Wanneer archeologisch onderzoek aan de orde is, vragen wij advies aan Archeologie Westfriesland en door het toetreden tegen een gereduceerd tarief.

  • Invoering omgevingswet

In het voorjaar hebben we een themabijeenkomst voor raads- en commissieleden georganiseerd over de Omgevingswet. Na een presentatie was er een Lagerhuisdebat, waaraan ook inwoners en medewerkers hebben deelgenomen. Rode draad was het spanningsveld tussen `loslaten´ en de behoefte aan ´sturing´. We leren en ontwikkelen stap voor stap. Na de inventarisatiefase is gestart met de voorbereiding van de vervolg projectopdracht voor 2018.

  • Huisvesting arbeidsmigranten

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2017 het Beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 2017 vastgesteld. Dit beleid is tevens een instrument om te stimuleren dat vrijkomende agrarische bebouwing wordt verwijderd. Een eerste verzoek om toepassing van dit beleid hebben we ontvangen. Samen met omwonenden, de provincie en LTO zullen we dit verzoek als pilot project behandelen.
Met het eind 2017 verschenen onderzoeksrapport naar de huisvesting van arbeidsmigranten kunnen we gericht een plan maken om die huisvesting goed te organiseren.

  • Regionaal detailhandelsbeleid

De concept Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland is tweemaal gepresenteerd aan en besproken met ondernemers en bestuurders. De visie is dus (mede) tot stand gekomen door de input van winkeliers, vastgoedeigenaren en andere stakeholders die raakvlakken hebben met de retailsector. Met de gegeven input is nu de "Retailvisie Kop van Noord-Holland" geactualiseerd. De visie wordt waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2018 ter vaststelling aangeboden.

  • Verblijfsrecreatie

De achttien gemeenten in Noord-Holland Noord hebben samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een regionale Visie Verblijfsrecreatie en een ontwikkelkader opgesteld. De visie is in december 2017 opgeleverd en wordt begin 2018 ter vaststelling aan de colleges en raden aangeboden.

  • Ruimte bieden voor bestaande en nieuwe bedrijven

We bieden agrarische bedrijven de mogelijkheid om te groeien. Zo is het bestemmingsplan vastgesteld dat de uitbreiding van B-Four Agro mogelijk maakt. De nieuwe locatie van Hazera Seeds in Warmenhuizen is inmiddels gereed en ook Bejo Zaden blijft zich ontwikkelen met ver- en nieuwbouw. In ons bollenconcentratiegebied hebben we medewerking kunnen verlenen aan uitbreiding van onder andere de bedrijven van Van der Hulst, Vink en Zabo Plant. Ook hebben we medewerking verleend aan de uitbreiding van de supermarkt van Callantsoog.
Voor Energie en Health verwijzen wij u naar 1.6 (regionale samenwerking).

  • Bestemmingsplan Lagedijk

Bij de voorbereiding van dit plan hebben we veel partijen betrokken. Op 19 december 2017 keuzes gemaakt voor de richting van het bestemmingsplan, onder andere waar grootschalige detailhandel mag. In het 2e kwartaal 2018 starten we het schrijfproces, waarbij een groep ondernemers, eigenaren en omwonenden actief meelezen.

  • Schagen krijgt glasvezel

Tot eind december is met diverse acties een percentage gehaald van 13% (2758 aanmeldingen). Samen met E-Fiber en TriNed wordt nu een aanvullende campagne voorbereid. Daarna hopen we voldoende aanmeldingen te hebben om te kunnen starten. Door E-Fiber is inmiddels aangegeven ook te gaan starten met een percentage van 25 tot 30%.