Waar gaat het resultaat over?

Onder ‘veiligheid’ verstaan we de sociale en de fysieke veiligheid van inwoners en bedrijven. En met een ‘veilige samenleving’ bedoelen we dat inwoners en ondernemers zich veilig voelen en daar ook zelf invloed op hebben. Om dit te bereiken werken wij vanuit de gemeente samen met onze ketenpartners aan een veilige en leefbare gemeente. Ketenpartners zijn onder meer politie, Openbaar Ministerie, brandweer, woningbouw-corporaties, bedrijfsleven, onderwijs en welzijn, hulpverleners, vrijwilligers en inwoners.

Programmatisch handhaven
De VTH (vergunning, toezicht & handhavings-) keten gaat voldoen aan de wettelijke kwaliteits-eisen VTH 2.0. De (beleids)keuzes worden begin 2017 aan de raad voorgelegd in het VTH uitvoeringsplan 2017. Het te bereiken doel is leidend voor de aanpak.
De uitvoering wordt kort cyclisch; De handhaver koppelt terug op basis waarop de aanpak (bijv. vergunning/communicatie/bebording/beheer)) kan worden aangepast. De BOA’s hebben daarmee een belangrijke adviesfunctie aan collega’s van ruimtelijke ordening, openbare ruimte en verkeer.
Hoe pak je die risico’s vervolgens slim aan? Informatie gestuurde handhaving kan daarbij helpen: het verzamelen, analyseren en gebruiken van actuele en betrouwbare informatie.
De gemeente zal voortdurend moeten werken aan een goede samenwerking met en afstemming tussen ketenpartners. De gemeente pakt daarbij de regierol en zorgt dat, ook zonder formele machtsverhoudingen, de handhavingsdoelstellingen behaald worden.

Om het gevoel van veiligheid en het veiligheidsbewustzijn te kunnen vergroten, is het van groot belang dat ook inwoners en bedrijven deelnemen in dit proces. De samenwerking moet gestalte krijgen in een integrale aanpak onder regie van de gemeente. Het zwaartepunt van de gemeentelijke activiteiten verschuift van handhaven en ingrijpen naar het versterken van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van inwoners en bedrijven. De gemeente werkt dan samen met inwoners en bedrijven aan een veilige samenleving, waarbij alle partners in de keten weten welke rol zij vervullen.

Wij hebben dit gedaan door

Programmatisch handhaven
Begin 2017 is het beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2017-2018 vastgesteld. Op basis hiervan is een uitvoeringsprogramma voor genoemde vakgebieden opgesteld. Beleid en programma gaan uit van informatie- en risicogestuurd handelen. Het handhavingsproces is daarbij zo veel mogelijk gedigitaliseerd. Om het programma (grotendeels) te kunnen realiseren is, mede door uitval en vertrek van vaste medewerkers, een beroep gedaan op de flexibele schil. De geplande uitvoer en prioriteiten zijn grotendeels gerealiseerd. Bovendien zijn er door actualiteiten een aantal prioriteiten bijgekomen, namelijk:

  • Inventarisatie naar het gebruik van breedplaatvloeren naar aanleiding van het instorten van een parkeergarage te Eindhoven;
  • Handhaving op gebruik van roestvrije materialen in zwembaden
  • Starten van onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid op de recreatieparken.

Stagiair handhaving
In 2017 hebben 12 stagiairs een plek gekregen bij de handhavers openbare ruimte. Zij volgen allen de opleiding handhaver toezicht en veiligheid bij de ROC Kop van Noord-Holland (locatie Schagen). De stages duren twee perioden van vier weken.

Regionaal beleid Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) ontwikkelen
Vanuit ZonMW is een subsidie toegekend om vorm te geven aan het plan van aanpak personen met verward gedrag. Zo is de 24/7 bereikbaarheid van de OGGZ crisisdienst in 2017 in werking getreden.

Evaluatie project predistributie jodiumprofylaxe;
De pre distritbutie van de jodiumprofylaxe is afgerond. In afwachting van de landelijke ontwikkelingen zullen per kwartaal nog nieuwe inwoners worden aangeschreven. Doel is de jodiumprofylaxe verkrijgbaar te stellen via de apotheek, zodat nieuwe inwoners alleen nog in kennis worden gesteld dat zij deze daar kunnen kopen.

Implementatie nieuw rampenbestrijdingsplan OLP;
Het nieuwe rampenbestrijdingsplan is opgeleverd door de Veiligheidsregio. De implementatie is eind 2017 gestart en zal doorlopen in 2018.

Start centrale inkoop & aanbesteding groot- en klein materieel reddingsbrigades;
De reddingsbrigades hebben hun wensen m.b.t. materieel in het Meerjareninvesteringsplan Materieel Reddingsbrigades vastgelegd. De Uitvoeringsovereenkomst 2018 (inclusief bruikleenovereenkomst) zijn door alle drie de reddingsbrigades getekend en vastgesteld. Hiermee zijn de afspraken gemaakt over het in bruikleen krijgen van het groot en klein materieel aan de brigades.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier voor het oplossen van burengeschil. In 2017 werden 57 zaken aangemeld. Van deze zaken waren er 45 geschikt volgens de opgestelde kaders om in behandeling te nemen. Bij 24 zaken zijn buurtbemiddelaars ingezet, 27 zaken zijn afgehandeld door de coördinator en 4 zaken zijn nog in behandeling.