Waar gaat het resultaat over?

Er zijn situaties waarin inwoners niet voor zichzelf kunnen zorgen of er met ondersteuning vanuit hun eigen sociale netwerk of de algemene, tijdelijke voorzieningen. In zo’n geval zorgt de gemeente ervoor dat er noodzakelijke ondersteuning beschikbaar is (vangnetconstructie). De wijkteams vormen de toegang tot de formele zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Vanaf 1 januari 2015 is Beschermd wonen (BW) (en bijbehorende middelen) ondergebracht bij de centrumgemeente voor maatschappelijke opvang (Den Helder). Dit betreft de zorg voor mensen die vanwege psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen wonen en toezicht en begeleiding nodig hebben. Alle gemeenten zijn hier wel zelf verantwoordelijk voor. Het uitgangspunt is dus dat het geld op den duur over alle gemeenten moet worden verdeeld volgens een nieuw te ontwikkelen objectief verdeelmodel.

Wij willen een regionale visie op maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de periode van 2017 en daarna. Daaraan worden gekoppeld prestatieafspraken en samenwerkingsafspraken tussen gemeenten voor de verschillende onderdelen: maatschappelijke opvang, beschermd wonen, aanpak verwarde personen (OGGZ-aanpak) en wordt afgestemd met de bredere keten (zorgverzekeraar, corporaties, aanbieders). Hierbij wordt aangesloten met de al bestaande producten die geleverd worden onder de Wmo en participatie (begeleiding, dagbesteding en op weg naar werk/re-integratie).

Hulpmiddelen en woningaanpassingen
De overheveling van gemeente naar CIZ (Centraal indicatieorgaan voor de Zorg) voor de uitvoering van toekenning van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor de inwoners die een indicatie hebben voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is uitgesteld tot in ieder geval 2018. De gemeente blijft dit in 2017 doen.

Wij hebben dit gedaan door

Onderzoeken of de eigen bijdrage van de maatwerkvoorzieningen (begeleiding en dagbesteding) kan worden aangepast;

Vanaf 1 januari 2018 betalen de inwoners van Schagen die gebruik maken van de Wmo-voorzieningen begeleiding en dagbesteding geen eigen bijdrage meer. Dit heeft u op 26 september 2017 besloten. De eigen bijdrage voor begeleiding blijkt voor sommige inwoners een reden om af te zien van begeleiding en/of dagbesteding, dit onbedoelde negatieve effect is hiermee weggenomen.

Uitvoering/inzet schoonmaakondersteuning en signalering, praktische thuisondersteuning en begeleiding

De evaluatie van de producten voor het voeren van een huishouden heeft in juni plaatsgevonden. Dit heeft een aantal verbeterpunten voor de uitvoering opgeleverd. Deze hebben hun plek gevonden in de werkprocessen (uitvoering wijkteam - aanbieder). De contracten zijn verlengd voor 2018. De tarieven zijn met 2% geïndexeerd.

Inkoop voor 2018, waarbij de mogelijkheden van maatschappelijk aanbesteden

(vorm van overheidsparticipatie) onderzocht worden

De overeenkomsten voor Hulp en Ondersteuning Jeugd en Wmo én Schoonmaak-ondersteuning en Praktische Thuisondersteuning liepen op 31 december 2017 af. Er is aan de gecontracteerde aanbieders kenbaar gemaakt dat wij gebruik maken van de optie om voor de laatste keer tot verlenging over te gaan en onder welke voorwaarden. Hiermee is de benodigde ondersteuning voor de inwoners gegarandeerd in 2018. De mogelijkheid van maatschappelijk aanbesteden wordt onderzocht in 2018.

Zorgvuldige overgang van bestaande cliënten die hulp bij het huishouden ontvangen vanuit de gemeente naar de Wlz (omdat zij Wlz indicatie hebben)

De overgang van hulp bij het huishouden van de Wmo naar de Wlz (voor cliënten met een Wlz-indicatie en modulair pakket thuis) hebben we voor 1 april ingeregeld. 15 cliënten zijn overgegaan van de Wmo naar de Wlz. U bent hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. Deze operatie is een van de laatste stukjes van de overgang van taken van AWBZ naar WLZ, Zvw en Wmo; cliënten vallen in de toekomst onder één regime.

Afspraken met zorgkantoor en zorgverzekeraar over raakvlakken inzet gemeente op basis van de Wmo en de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet (Zvw)

Met het Zorgkantoor en de zorgverzekeraar zijn afspraken gemaakt over de toegang en bekostiging van de crisisbedden voor Wmo-cliënten, valpreventie en de inzet van de wijkverpleegkundige.

Hulpmiddelen
In 2017 waren er klachten over de verstrekking van de Wmo-hulpmiddelen . Deze pakken we actief aan. Met de leverancier maakten we hierover afspraken, op basis van een verbeterplan.

In 2017 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden bij de leverancier en zijn er maatregelen getroffen om de dienstverlening te verbeteren. Om de leverancier een kans te geven de verbeterslag waar te maken, is afgesproken pas in het eerste kwartaal 2018 de dienstverlening aan de cliënten te evalueren. Dit betekende dat het contract met het eerste half jaar 2018 moest worden verlengd, zodat in het 1e kwartaal van 2018 kan worden besloten om bij goed functioneren van het bedrijf gebruik te maken van verlenging van het contract met het laatste half jaar (december 2018).

Besluitvorming over toekomst beschermd wonen

Beschermd wonen wordt nu nog uitgevoerd door de centrumgemeente Den Helder. De regiogemeenten zijn intensief betrokken, zodat de samenwerking goed staat en wij voorbereid zijn voor 2020, wanneer deze taak aan de gemeenten wordt overgedragen.
Voor de samenwerking op het gebied van Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een samenwerkingsovereenkomst tussen de KOP4 gemeenten opgesteld en ondertekend door alle vier de gemeenten.
Voor de aanbesteding heeft in april een marktverkenning plaats gevonden, zodat voor 2018 de afspraken met aanbieders zijn geregeld en de benodigde ondersteuning voor de inwoners is geregeld. Voor het einde van het jaar is het proces afgerond.

Het visiedocument Beschermd wonen en aanpak verwarde personen is opgesteld en ter consultatie aan de Wmo en Jeugdadviesraad (WJAS) voorgelegd. Deze heeft hierover positief geadviseerd. Dit document wordt u in februari 2018 ter besluitvorming voorgelegd. Voor de uitvoering wordt dit in 2018 zin een jaarlijks uitvoeringsprogramma vorm gegeven.

Vanaf 1 maart 2018 is de 24 uurs-beschikbaarheid van het Team Vangnet en Advies onder de vlag van de GGD gegarandeerd voor 6 maanden. Verwarde personen kunnen door hen worden opgenomen, ongeacht het tijdstip van dag of nacht en samenwerking met de politie is verzekerd. Dit in de vorm van een pilot, die kan worden voortgezet, afhankelijk van het succes.