Vaste activa

Immateriële vaste activa

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 31-12-2016

Kosten onderzoek & ontwikkeling

-

-

Totaal

-

-

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de immateriële activa weer:

Saldo per 31-12-2016

Investe- ringen

Desinves-tering/ afschrijving

Saldo per 31-12-2017

Kosten onderzoek & ontwikkeling

-

313

313

-

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2017 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2017 ten laste van het krediet is gebracht.

Begroot krediet

Werkelijk besteed
2017

Cumulatief besteed t/m 2017

Restant

BndK Capaciteit projecten

548

57

331

217

BndK Continuïteitsknelpunten

320

149

228

228

BndK Externe kennis

92

11

74

74

Glasvezelnet

200

4

12

12

Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:

Saldo per
31-12-2017

Saldo per
31-12-2016

In erfpacht uitgegeven gronden

-

-

Investeringen met een economisch nut

75.732

78.008

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

14.582

13.222

Totaal

90.313

91.229

De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Saldo per
31-12-2016

Investe- ringen

Bijdragen derden

Desinves-tering/ afschrijving

Saldo per
31-12-2017

Gronden en terreinen

6.176

106

-

9

6.273

Woonruimte

13

221

-

2

231

Bedrijfsgebouwen

53.672

3.472

-

5.447

51.696

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

12.215

273

782

11.706

Vervoermiddelen

754

185

128

811

Machines, apparaten en installaties

980

9

127

862

Overige materiële vaste activa

4.198

761

807

4.152

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2017 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2017 ten laste van het krediet is gebracht.

Begroot krediet

Werkelijk besteed
2017

Cumulatief besteed t/m 2017

Restant

Hoep Centrum (2017)

150

115

115

35

Vesdo A-veld

90

61

61

29

Centrale huisvesting

700

263

668

32

Centrale huisvesting

1.628

378

1.628

-

De Ark Huisv program 2010

117

80

118

1-

Brede school Iepenlaan Sgn

3.496

2.379

2.695

801

Basis op orde gegevensbeheer

1.290

137

137

1.153

Verminderen fysieke archieven

505

195

218

287

Ontwikkeling applicatielandschap

117

116

116

1

ICT netwerk, dataservers en infra (2017)

168

164

164

3

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut weer:

Saldo per
31-12-2016

Investe- ringen

Bijdragen derden

Desinves-tering/ afschrijving

Saldo per
31-12-2017

Gronden en terreinen

2.295

85

2.209

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

10.059

2.392

1.029

428

10.993

Machines, apparaten en installaties

429

24

13

440

Overige materiële vaste activa

439

939

440

939

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2017 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2017 ten laste van het krediet is gebracht.

Begroot krediet

Werkelijk besteed
2017

Cumulatief besteed t/m 2017

Restant

Kruising St M.weg brede school

150

125

125

25

Omvormen ondergronden speelvz

300

144

144

156

Onbrekende schakel

2.065

769

769

1.297

Bouwplan Hofstraat

583

552

552

31

Verv openbare verlichting 2jr

2.462

24

24

2.438

Milieu en duurzaamheid

200

159

159

41

Vervanging speelvoorzieningen

200

105

105

95

Vervanging diverse kunstwerken

115

102

102

13

Baggeren

200

128

215

72

De investeringen van vóór 2013 welke zijn geactiveerd, worden afgeschreven volgens de regels van de afzonderlijke voor-malige gemeenten. Investeringen vanaf 01-01-2013 worden lineair afgeschreven conform de door de raad vastgestelde Nota Rente, Activa en Afschrijvingsbeleid.

De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn:

Grond, weg en waterbouwkundige werken

10, 20, 30 of 40 jaar

Gronden en terreinen

30 jaar

Machines, apparaten en installaties

30 jaar

Overige materiële vaste activa

6 jaar

Voor o.a. de dekking van diverse investeringen met een maatschappelijk nut zijn de algemene reserve vrij besteedbaar, de reserve bovenwijkse voorzieningen, reserve dorpsplein Callantsoog, reserve financiering investeringen maatschappelijk nut en de reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens beschikbaar.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Saldo per 31-12-2016

Investe- ringen

Bedrag aflossing

Saldo per 31-12-2017

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

326

326

Overige langlopende leningen u/g

4.115

448

3.667

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

8.338

1.230

744

8.824

Kapitaalverstrekkingen:

Deelnemingen

Omschrijving

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 31-12-2016

NUON

178

178

NV Huisvuilcentrale

2

2

Finance Academy

8

8

Effecten belegde gelden

-

-

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

136

136

Ontwikkelingsbedrijf Kop Noord-Holland-Noord

3

3

Totaal

326

326

In 2017 is € 145 duizend ontvangen als garantstellingsprovisie van de HVC. Voor de aandelen Liander hebben we in 2017 een dividend ontvangen over 2016 van € 208 duizend. Voor de aandelen in de BNG bedraagt het ontvangen bedrag € 57 duizend (dividend 2016).

Leningen:

Overige langlopende leningen u/g

Omschrijving

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 31-12-2016

Lening verenigingen/stichtingen

669

729

SVN duurzaamheidslening

919

919

Starters lening

1.103

1.103

VROM - Startersleningen

766

766

Hypotheken

211

598

Totaal

3.667

4.115

Het verschil in saldo betreft de reguliere aflossing.

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 31-12-2016

GSG Nieuwbouw

7.929

8.185

Bouw accommodatie Rush

48

55

Vervangen/plaatsen laadpalen

1

1

Bijdrage renovatie dorpshuis Cg

21

23

Voorber verb jeugdgeb Hyksos

59

74

Vordering ivm verkoop Oostwal

765

Totaal

8.824

8.338

Vlottende activa

Voorraden

Van de in bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2017 het volgende overzicht worden weergegeven:

Saldo per 31-12-2016

Overb onder-handen werk

Investe-ringen

Opbreng-sten

Winst-neming

Saldo per 31-12-2017

Voorzie- ning / reserve

Balans- waarde per 31-12-2017

Lagedijk N-W

6.749

6.749

6.749

VZ Lagedijk

1.265-

1.265-

161-

1.104-

Haulo

22

22

22

Warmenhuizen centrum

58

58-

-

-

Warmenhuizen centrum fase 2

-

49

10

39

39

Structuurvisie Petten overige

521

613

93

1

-

-

Structuurvisie Petten plein

2.066

82

2.148

2.148

-

Plan brede school Burgerbrug

176

199

23-

23-

Plan brede school St. Maartensbrug

304

1

306

306

Woningbouwplan 't Zand

526

21

547

547

VZ woningbouwplan 't Zand

303-

303-

303-

Bedrijventerrein Kolksluis

71-

71

-

-

Makado Schagen

-

186

939

753-

753-

Ontwikkeling Beethovenlaan

566-

83

34

517-

517-

Tuitjenhorn De Dijken

-

37

37

37

Nes Noord

768-

4

19

783-

783-

Voor een nadere toelichting op de verschillende complexen verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

Overige onderhanden werk (geen grondexploitatie)

Saldo per 31-12-2016

Uitgaven

Inkom-sten

Saldo per 31-12-2017

SV Petten

-

613

613

DKW Destinatiemarketing

-

63

63-

DKW OLP Energy & Health

-

32

32-

DKW Oudesluis (polderpark & ontmoetingsplek)

-

183

183-

DKW Oudesluis (leefbaarheid)

-

2

2

Project sluitend vangnet

-

6

6-

Ontwikkeling Denneweg

-

0

0

Centrumontwikkeling Waldervaart

-

1

1

Totaal

-

616

285

332

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Saldo per 31-12-2017

Voorziening oninbaar- heid

Balans waarde per 31-12-2017

Balans waarde per 31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen

4.825

4.825

3.120

Overige vorderingen:

5.281

672

4.610

12.485

- financiën

1.671

268

1.403

2.657

- belastingen

1.332

129

1.203

3.185

- debiteuren Sociaal Domein

1.614

274

1.339

1.534

- debiteuren Cowwi HK

-

2.448

- voorschotten ZIN jeugdhulp Sgn

658

658

2.457

- voorschotten ZIN WMO Sgn

-

-

197

- Overige

7

7

6

Totaal

10.107

672

9.435

15.605

Onder de vorderingen op openbare lichamen vallen alle openstaande vorderingen die de gemeente per balansdatum open heeft staan ten aanzien van ministeries, gemeenten, provincies en andere openbare lichamen. De voorziening oninbaar wordt bepaald aan de hand van een ouderdoms-analyse van de vordering en de te verwachte oninbaarheid. Onder de vordering financiën vallen alle overige openstaande vorderingen van de gemeente, niet zijnde belastingen.

Onder de vordering belastingen vallen alle openstaande vorderingen m.b.t. OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en toeristenbelasting.

Onder de vorderingen "Overig" vallen de depot bedragen.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 31-12-2016

Kassaldi

1

1

Banksaldi

8

97

Totaal

9

98

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 31-12-2016

Vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgend begrotingsjaar

1.610

214

BCF vordering

5.429

5.679

BCF HK

180

Forensenbelasting

1.442

1.295

Toeristenbelasting

945

922

Zwerfafvalvergoeding 2017

54

Loonheffing

295

Samenwerkingsovereenkomst "Zwakke Schakel"

906

721

Leges december 2017

76

Nedvang/HVC

430

570

Afrekening PGB-WMO-BG

85

193

Verkoop grond

313

Overige nog te ontvangen bedragen

80

88

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het verloop en de boekwaarde van het eigen vermogen is als volgt te specificeren:

Algemene reserve

Bestemmings- reserve

Resultaat voor bestemming

Totaal

Saldo per 31 december 2016

4.415

46.939

5.006

56.360

Bestemming resultaat jaarrekening 2016

5.006

5.006

Toevoegingen

271

22.245

22.516

Onttrekkingen

135

20.802

20.938

Saldo baten en lasten 2017

-

-

640

640

Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Saldo per 31-12-2016

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Resultaat vorig boekjaar

Saldo per 31-12-2017

Toelichting aard van de reserve

Algemene reserve

4.415

271

135

4.551

Buffer voor het opvangen van financiële risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en voor het opvangen van tekorten op de jaarrekening en incidentele tegenvallers. De Algemene reserve vormt een belangrijk onderdeel van de (incidentele) weerstandscapaciteit van de gemeente.

4.415

271

135

-

4.551

Afvalstoffenheffing

179

490

669

Het dekken van nadelige verschillen in de jaarrekening tussen de opbrengst van de afvalstoffenheffing en de uitgaven met betrekking tot de afvalinzameling. Hiermee dienen de schommelingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing zoveel mogelijk te worden beperkt.

Egalisatie rioolrecht

1.571

193

1.571

193

Het dekken van nadelige efficiencyverschillen m.b.t. riolering.

1.750

683

1.571

-

862

Gemeentehuis Tuitjenhorn

2.004

2.004

0

Het dekken van de afschrijvingslasten van het gemeentehuis in Tuitjenhorn.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.273

523

273

1.523

Het egaliseren en dekken van kosten van meer jaarlijks onderhoud gemeentelijke woningen en gebouwen.

Gebouwen basisonderwijs

6.242

2.421

447

8.215

Het dekken van kosten van afschrijvingen van investeringen in de nieuwbouw van gebouwen van het (speciaal) Basisonderwijs.

Onderhoud gebouwen voortgezet. Ondwijs

6.612

22

264

6.370

Het egaliseren en dekken van afschrijvingen van investeringen in de nieuwbouw van gebouwen van het (speciaal) Voortgezet onderwijs.

Wmo/minimabeleid

945

260

685

Het dekken van:
-kosten van het saldo tussen de uitgaven en het ontvangen budget van het ministerie in het kader van de Wet Werk en Bijstand inkomensdeel en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Grondexploitatie

2.225

849

611

2.464

Het dekken van de verliezen/afwaarderingen met betrekking tot de grondexploitatie.

Milieubeleid

340

109

231

Het dekken van kosten klimaatprogramma voor de jaren 2016 tot en met 2019.

Gymnastiekmateriaal

139

139

Het dekken van kosten ten behoeve van het op peil houden van de inrichting van gymnastieklokalen/sporthallen voor het bewegingsonderwijs.

Regionaal arrangement bedrijventerr. Kop NH

27

27

Het dekken van de kosten voor de uitvoeringsorganisatie van het regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop van Noord Holland.

Aankoop kunstvoorwerpen

29

3

31

Het dekken van de kosten van aankoop van gemeentelijke kunstvoorwerpen.

Financiering invest. Econ. Nut

3.995

343

3.651

Dekking van de afschrijvingen van reeds vastgestelde investeringen met een economisch nut.

Financiering invest. Maatsch. Nut

3

5.934

489

5.448

Dekking van de afschrijvingen van reeds vastgestelde investeringen met een maatschappelijk nut.

Markt 18

1.283

78

1.205

Dekking van een deel van de kapitaallasten per jaar gedurende een periode van de afschrijvingstermijn ( 40 jaar) van de investering in de nieuwbouw in het cultuurgebouw Markt 18.

NUP

222

15

208

Dekking van de kosten van de noodzakelijke investeringen ICT.

Frictiekosten fusie

1.695

692

1.003

Het dekken van de frictiekosten die ontstaan naar aanleiding van de fusie.

Maatschappelijk nut

3.725

3.739

3.869

3.595

Dekking van investeringen in maatschappelijk nut.

Reserve decentralisatie sociaal domein

1.200

3.418

1.400

3.218

Het dekken van eventuele nadelige saldi tussen de vergoedingen van het Rijk en de daarmee samenhangende uitgaven op het gebied van sociaal domein en de projectkosten COWWI.

Overlopende posten

78

1.081

84

1.075

De reserve heeft een bestedings-functie. Deze reserve heeft als doel om budget wat in het afgelopen begrotingsjaar niet is uitgegeven over te hevelen naar het volgende jaar, mits er sprake is van taken die dan naar het volgende begrotingsjaar doorschuiven.

Opleidingen

103

28

75

Deze reserve heeft een bestedingsfunctie. Deze reserve heeft als doel om opleidingsbudget wat in het afgelopen begrotingsjaar niet uitgegeven is over te hevelen naar het volgende jaar.

Programma "Bewegen naar de klant"

784

276

508

De reserve is bestemd voor dekking van de kosten over de jaren 2015 tot en met 2017 van het project Bewegen naar de klant.

Wegenonderhoud

2.203

526

340

2.389

Het dekken van kosten voor vervanging en reconstructie van wegen.

Groenonderhoud

140

970

1.000

110

Het dekken van kosten voor vervanging en reconstructie van groenvoorzieningen.

Onderhoud buitenruimte

2.760

223

1.520

1.463

Het dekken van kosten voor vervanging en reconstructie van verlichting, speeltoestellen en meubilair.

Innovatie zorgaanbieders

251

265

276

240

Het dekken van kosten voor innovatie zorgaanbieders.

Dorpshuizen

12

40

34

18

Het dekken van kosten renovaties dorpshuizen.

Buitensport-accommodaties

1.075

413

96

1.392

Het dekken van de kosten van investeringen/renovaties van buitensportaccommodaties.

Structuurvisie Petten

2.123

488

2.148

464

Dekking van (een gedeelte) van de kosten die voortvloeien uit de structuurvisie Petten.

De kop werkt

3.700

2.110

1.590

Het dekken van de kosten van het project de Kop Werkt.

Reserve BYOD

-

648

465

183

Het dekken van investeringen Bring Your Own Device

45.189

21.562

19.232

-

47.519

Jaarresultaat

5.006

640

5.006

640

Het afzonderlijk tot uitdrukking brengen van het exploitatieresultaat na bestemming van de programmarekening op de balans.

5.006

640

-

5.006

640

Totaal

56.360

23.156

20.938

5.006

53.572

In de raadsvergadering van 10 mei 2016 heeft uw gemeenteraad een geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen vastgesteld

Voorzieningen

Het verloop en de boekwaarde van de voorzieningen is als volgt te specificeren:

Verplichtingen en risico's

Onderhouds- egalisatie

Van derden verkregen middelen

Totaal

Saldo per 31 december 2016

1.488

74

2.071

3.633

Toevoegingen

2.318

25

2.247

4.590

Aanwendingen

1.278

28

468

1.774

Vrijval

-

-

Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Saldo per 31-12-2016

Toevoe-gingen

Aanwen- dingen

Vrijval

Saldo per 31-12-2017

Toelichting aard van de reserve

Pensioen voormalig wethouders

694

15

60

649

Het dekken van kosten die voortvloeien uit de pensioenen van voormalige wethouders die voortvloeien uit de uitkerings- en pensioenverordening wethouders.

Wachtgeld-verplichting voormalige bestuurders

481

79

73

487

Het dekken van de gemeentelijke kosten inzake wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders.

Bodemsaneringen

-

-

Het dekken van het gemeentelijke aandeel van de kosten in verband met bodemsaneringen, alsmede vorming voorziening voor afvoer van vervuilde gronden.

Uitstroom personeel

253

112

141

Het dekken van de kosten m.b.t. uitgestroomd personeel

afboeken investeringen vm ISD

60

60

0

Ter dekking van de kosten voor versnelde afschrijving van de investering in het gebouw van de voormalige ISD, voor de kosten van ontmanteling en verhuizing.

frictiekosten ontbinding COWWI

-

2.223

973

1.251

Dekking van de frictiekosten boventallig personeel van de voormalige ISD.

1.488

2.318

1.278

-

2.528

Onderhoud zwembad De Wiel

74

3

71

Dekking van de jaarlijkse bijdrage in de kosten van onderhoud van recreatieplan De Wiel in de periode 2006 tot en met 2025.

Onderhoud begraafplaats

-

25

25

-

Dekking van de jaarlijks onderhoudskosten van de algemene begraafplaats.

74

25

28

-

71

Parkeerfonds

249

3

246

Het voldoen aan de verplichting om op grond van de Bouwverordening te voorzien in de behoefte aan parkeervoorzieningen ten behoeve van derden.

Planschade

-

-

De voorziening is gevormd om planschades uit te kunnen keren voor bouwplannen waarbij een planschaderisicoanalyse heeft plaatsgevonden.

Riool

1.823

2.247

465

3.605

Het dekken van kosten voor toekomstige investeringen/groot onderhoud riolering.

2.071

2.247

468

-

3.850

Totaal

3.633

4.590

1.774

-

6.450

In de raadsvergadering van 10 mei 2016 heeft uw gemeenteraad een geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen vastgesteld

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 31-12-2016

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

44.940

48.645

Door derden belegde gelden

299

241

Totaal

45.239

48.886

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Saldo per
31-12-2016

Vermeer-deringen

Aflos-singen

Saldo per 31-12-2017

BNG

48.645

3.705

44.940

Totaal

48.645

-

3.705

44.940

De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1,7 miljoen.

Door derden belegde gelden

Saldo per
31-12-2016

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31-12-2017

Reddingsbrigade Callantsoog

150

40

3-

194

Reddingsbrigade Petten

76

20

16

81

Reddingsbrigade Sint Maartenszee

1

20

10

11

Commissie Zijper Museum

14

14

Totaal

241

81

23

299

Voor de reddingsbrigades houden wij de gelden binnen de gemeente in plaats van ze daadwerkelijk te betalen aan de betreffende reddingsbrigade. Hiervoor worden dan deze "door derden belegde gelden" als schuld gevormd. Voor het Zijper museum betreft het een legaat welke de gemeente moet besteden aan het Zijper museum.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 31-12-2016

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

14.376

10.883

Overlopende passiva

8.018

17.867

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 31-12-2016

Kasgeldleningen

7.000

5.000

Bank- en girosaldi

64

-

Overige schulden

7.313

5.883

Onder de overige schulden vallen de openstaande crediteuren per balansdatum.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 31-12-2016

Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen

734

649

Nog te betalen bedragen:

7.810

17.219

- BTW

1.495

852

- Nog te betalen bedragen

4.154

1.835

- Nog te betalen bedragen COWWI Schagen

5.119

- Nog te betalen bedragen COWWI Hollands Kroon

118

1.885

- Nog te betalen afrekening COWWI

3.517

- Transitorische rente

1.235

1.318

- Vooruitontvangen bedragen

808

2.694

Totaal

8.544

17.867

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen

voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo per
31-12-2016

Toevoe- gingen

Vrij-gevallen

Saldo per
31-12-2017

Onderwijs achterstandenbeleid

158

158

Ketelduinweg

180

180

Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

274

73

347

Actieplan jeugdwerkeloosheid (AJW)

32

12

44

Project ontsluiting

5

5

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Aard/ omschrijving

Oorspronke-lijk bedrag

Percentage borgstelling

Saldo per 31-12-2016

Saldo per 31-12-2017

TV Oudesluis

aanleg tennisbanen

20

50%

7

3

TV Warmenhuizen

aanleg tennisbanen

100

50%

15

3

TV Warmenhuizen

aanleg tennisbanen

170

50%

43

34

STC Schagen

aanleg tennisbanen

75

50%

23

19

Wooncompagnie (BNG)

sociale woningbouw

24.431

50%

9.174

11.998

Wooncompagnie (BNG)

sociale woningbouw

3.735

100%

3.004

2.868

Wooncompagnie (NWB)

sociale woningbouw

28.456

50%

14.080

Wooncompagnie (ASN)

sociale woningbouw

4.000

100%

4.000

4.000

Wooncompagnie (ABN)

sociale woningbouw

16.600

100%

16.600

Wooncompagnie (pensioenfonds)

sociale woningbouw

519

100%

350

Woonzorg Nederland (BNG)

sociale woningbouw

20.728

50%

3.260

8.658

Woonzorg Nederland (AEGON)

sociale woningbouw

3.041

100%

3.041

Woonzorg Samen

sociale woningbouw

14.237

100%

8.176

7.719

Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep

(Ver/aan)bouw ziekenhuis

11.345

9%

124

Stg Dorpshuis Kolfweid Callantsoog

sociale woningbouw

69

100%

21

21

Totaal

127.525

27.722

69.518

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:

Omschrijving

Garantie bedrag per 31-12-2016

Garantie bedrag per

Garantstelling HVC

Garantstelling leningen HVC

13.981

14.789

Totaal

13.981

14.789

In 2017 zijn geen bedragen betaald wegens de verleende borg- en garantstellingen.

De gemeente Schagen staat garant voor de betaling van rente en aflossingen van de leningen Huisvuilcentrale te Alkmaar (H.V.C.) naar rato van het aantal aandelen, overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-overeenkomst. Het saldo van de leningen per ultimo 2016 bij de HVC bedroeg € 599 miljoen (aandeel Schagen € 14,8 miljoen).