Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

(Bedragen x € 1.000)

Werkelijk 2017

Begroot voor wijziging 2017

Begroot na wijziging 2017

Lokale heffingen waarvan de besteding niet is gebonden

- Onroerendezaakbelasting

9.919

9.879

9.879

- Toeristenbelasting

971

1.013

980

- Forensenbelasting

1.471

1.414

1.414

- Precariobelasting

2.165

2.304

2.204

Algemene uitkering

40.257

39.211

40.192

Integratie uitkering sociaal domein

18.533

18.708

18.534

Dividend

239

406

296

Saldo van de financieringsfunctie 1)

410

420

536

Onvoorzien

-

92

-

1) In 2016 was het saldo van de financieringsfunctie de werkelijk betaalde rente minus de werkelijk ontvangen rente. Met ingang van 2017 moet als gevolg van aangepaste regelgeving vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording hierop de toegerekende rente aan de diverse activa in mindering worden gebracht.