Waar gaat het resultaat over?

Sommige inwoners van de gemeente Schagen zijn blijvend niet in staat om (volledig) betaald werk te verrichten en daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Deze mensen helpen we met:
- Loonkostensubsidie: voor mensen die met volledig werk niet het minimumloon kunnen

verdienen.

De werkgever kan voor hen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Onder
deze groep vallen de mensen met arbeidsbeperking die in het Doelgroepenregister garantiebanen bij het UWV zijn opgenomen.

Werkgevers kunnen mensen uit dit register aannemen in extra banen en daarmee voldoen aan de garantiebanenregeling (125.000 extra banen volgens het Sociaal Akkoord april 2013).

- Beschut werk: mensen die alleen met intensieve begeleiding en in een beschutte

werkomgeving kunnen werken.

- Mensen die niet kunnen werken op de arbeidsmarkt (‘blijvers’) stimuleren we om te

participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk
of maatschappelijk nuttige activiteiten. Soms stellen we dit verplicht (tegenprestatie).

Er ontstaat een financieel risico bij de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Hier zijn twee oorzaken voor: minder uitstroom uit de Wsw dan gedacht en verlaging van de Rijksvergoeding per Wsw-dienstbetrekking.
In het najaar van 2016 begon een onderzoek naar een toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en de Participatiewet. We willen de financiële risico’s zoveel mogelijk teruggedringen. Daarin is de rol en positie van het Sw-bedrijf Noorderkwartier N.V. betrokken.
Dit onderzoek leidt in 2017 tot besluitvorming en een begin van de implementatie. Het gaat om een samenhangend geheel van het opdoen van werkervaring, scholing en training, toeleiding naar werk en, indien nodig, handhaving.
Uitgangspunt is dat bundeling van activiteiten rond werkzoekenden de uitstroom naar werk verbetert. Dat betekent dat vanaf het moment dat een inwoner een aanvraag voor een uitkering indient de focus gericht is op het vinden van werk, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden.

Wij hebben dit gedaan door

  • De plaatsingsmogelijkheden van werkzoekenden verbeteren door versterking van de rol en positie van het Werkgeversservicepunt. Het Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband tussen partners binnen de vier gemeente in de Kop van Noord-Holland en externe partners, zoals Uwv, Noorderkwartier, onderwijsveld en werkgevers.
  • Met het programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (onderdeel van De Kop Werkt) verbeteren we de matchmogelijkheden tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt,  in nauw overleg met het bedrijfsleven en onderwijsveld

De projectleiders van Match 2020 hebben in december 2017 concept sectorplannen geleverd. De plannen worden begin 2018 geaccordeerd door de Stuurgroep De Kop Werkt, waar Match 2020 onderdeel van uitmaakt. De sectorplannen stellen een aantal concrete acties voor om de komende periode op in te zetten. Het gaat om het concreet aantrekken van bepaalde beroepsgroepen, zoals koks in de horeca, schoonmaakpersoneel in met name de horeca en zorgsector en seizoenswerkers in horeca en agrisector. Het gaat ook om activiteiten gericht op het uitnodigen van Mbo-ers uit de Randstad om in de Kop een baan te vinden, vanuit het perspectief dat het hier goedkoper wonen en leven is in een aantrekkelijke en rustige omgeving.
Vanuit de sectorplannen wordt de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt, de cliënten van de gemeente, extra onder de aandacht van werkgevers gebracht. Werkgevers kunnen ondersteund worden met arrangementen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking in dienst te nemen. Dat kan zijn met ontwikkeling van op deze doelgroep gericht personeelsbeleid, maar ook inzet van Loonkostensubsidie of andere instrumenten om de drempel voor indienstneming te verlagen.
Werkgevers kunnen door deze doelgroep in dienst te nemen voldaan aan Sroi-verplichtingen (Social Return on Investment bij aanbestedingen) en werken mee aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Voor de mensen voor wie de mogelijkheden om betaald werk te krijgen erg klein of er niet meer zijn hebben we afspraken met onder andere Wonen Plus Welzijn om hen sociale activering e.d. te kunnen aanbieden.