(bedragen x € 1.000)

Balans per 31 december 2017 (ACTIVA)

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa:

Immateriële vaste activa

-

-

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

75.732

78.008

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

14.582

13.222

90.313

91.229

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan:

Deelnemingen

326

326

Leningen aan:

Overige langlopende leningen u/g

3.667

4.115

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

8.824

8.338

12.818

12.779

Totaal vaste activa

103.131

104.008

Vlottende activa:

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

4.548

7.450

4.548

7.450

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

4.825

3.120

Overige vorderingen

4.610

12.485

9.435

15.605

Liquide middelen

Kassaldi

1

1

Banksaldi

8

97

9

98

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

11.058

10.469

11.058

10.469

Totaal vlottende activa

25.050

33.621

Totaal generaal

128.182

137.630

(bedragen x € 1.000)

Balans per 31 december 2017 (PASSIVA)

31-12-2017

31-12-2016

Vaste passiva:

Eigen vermogen

Algemene reserve

4.551

4.415

Bestemmingsreserves

48.381

46.939

Resultaat na bestemming

640

5.006

53.574

56.361

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.528

1.488

Voorzieningen voor onderhoudsegalisatie

71

74

Voorzieningen van derden verkregen middelen

3.850

2.071

6.450

3.633

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

44.940

48.645

Door derden belegde gelden

299

241

45.239

48.886

Totaal vaste passiva

105.262

108.879

Vlottende passiva:

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

7.000

5.000

Bank- en girosaldi

64

-

Overige schulden

7.313

5.883

14.376

10.883

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

7.810

17.219

Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen

734

649

8.544

17.867

Totaal vlottende passiva

22.920

28.750

Totaal generaal

128.182

137.630

Totaal waarborgen en garanties

84.307

41.703