Waar gaat het resultaat over?

De gemeente stuurt aan op meer actieve deelname van jeugdige inwoners aan culturele evenementen en activiteiten. Daarin willen we de verantwoordelijkheid van de inwoners stimuleren. Voor kunst en cultuuractiviteiten is een subsidiebedrag per jeugdlid beschikbaar. De gemeente denkt indien nodig mee en faciliteert in beperkte mate bij het ontwikkelen van extra activiteiten om dit doel te bereiken. We willen de slag maken van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. De gemeente Schagen wil aanjager zijn in het proces waarmee cultuur – zeker voor de jeugd – duurzaam in de samenleving wordt verankerd. Onze rol daarin is samenwerking en cultureel ondernemerschap te stimuleren. Ook bevorderen wij de samenwerking tussen de culturele partners en initiatiefnemers, detailhandel en horeca via de Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS). Al dan niet samen met hen realiseren we kunstprojecten. We hebben aandacht voor het opzetten van nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door gericht subsidies te verstrekken. Binnen deze context stimuleren we de deelname van jeugdige inwoners aan cultuur, samen met bewoners, culturele organisaties en welzijnswerk, zodat zij in aanraking komen met een of meer cultuurdisciplines.

Het nieuwe subsidiebeleid bouwt voort op het huidige beleid. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig het bibliotheekbeleid verder te ontwikkelen en nieuwe activiteiten, zoals de cultuureducatie in het basisonderwijs, op te pakken. Hiermee reageren we op nieuw beleid vanuit het Rijk en de provincie (cultuureducatie, cultuurhistorie), maar ook op de financieel onzekere tijd waarin we momenteel verkeren. We zijn als gemeente genoodzaakt om te bezuinigen en dat heeft ook invloed op cultuur. Maar we bezuinigen niet alleen. Bestaande budgetten verdelen we op een andere wijze. Daarnaast zetten we (nieuwe) incidentele middelen in om de deelname van jeugd aan het culturele activiteiten te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het educatieve project Opera Straal en het uitvoeren en implementeren van het educatieve project De Pop Machine. Ons uitgangspunt is en blijft een breed kunst- en cultuuraanbod in onze gemeente. De gemeente Schagen maakt het via de regeling Meedoen Noordkop mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens om deel te (blijven) nemen aan culturele activiteiten. Iedereen moet immers op een actieve wijze kunnen en blijven deelnemen aan het culturele aanbod. Wij zijn het met de Schager instellingen eens dat wij best trots mogen zijn op wat de gemeente Schagen allemaal te bieden heeft op cultureel gebied.

Wij hebben dit gedaan door

Versterken van samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld. Het bevorderen van kunst- en cultuuronderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. Triade voert dit in partnerschap met het onderwijs uit. Daarnaast zet de Kunst en Cultuuradviesraad (KCARS) zich in om de lokale verenigingen hierbij te betrekken.

Het popbeleid (Pop Machine) krijgt langzamerhand handen en voeten in de uitvoering. Er wordt met name ingezet op de aansluiting met het voortgezet onderwijs. Hiertoe is contact gezocht met de Leerlingenraad van het Regiuscollege. Hetzelfde staat op stapel voor het Clusiuscollege.
De samenwerking tussen het onderwijs en de culturele instellingen krijgt gestalte door het door de KCARS gestarte project Cultuur op school. Op verschillende scholen zijn activiteiten uitgevoerd en dat krijgt zijn vervolg. Schagen FM gaat van het project video’s/filmpjes maken.

Stimuleren jong talent en dorps- en wijkinitiatieven en bevorderen van een cultureel programma in buurt- en cultuurhuizen, zoals de bibliotheekservicepunten in de dorpen.

In maart 2017 is in sporthal Harenkarspel met veel succes het project “Opera Straal” uitgevoerd. Het project was niet alleen educatie, maar ook participatie: het verbinden van binnen –en buitenschoolse activiteiten met een operaproject. Het heeft een inspirerende bijdrage geleverd aan “meer muziek in de klas” met daarnaast een samenwerking tussen vrijwilligers, amateurs, professionals, kinderen, volwassenen op het gebied van muziek, zang, toneel en techniek.

Vergroten van de culturele diversiteit binnen het aanbod en de deelname van kunst en cultuur.

In het kader van Kunst op locatie zijn er voorbereidingen getroffen om kinderen uit het basisonderwijs via workshops kennis te laten maken met tekenen en schilderen, druktechnieken, alsmede animatiefilmpjes , wassen beeldjes en collages maken.

In het kader van de Ku(n)stroute Zijpe heeft theatermaker Rick Dros samen met de groep “Het Speelt” een voorstelling door jongeren en voor – met name – jongeren gemaakt, die meerdere malen op het strand van Callantsoog is gespeeld. In navolging hiervan heeft het Scagontheater dit najaar vijf voorstellingen geprogrammeerd, “Vijf keer kort” genaamd, om de jeugd aan te spreken en te enthousiasmeren.

In overleg met de Kunstadviesraad wordt een beleidsnotitie voorbereid over kunstaankoop

In september heeft u de Notitie beleidskaders beeldende kunst vastgesteld. Inmiddels wordt hieraan uitvoering gegeven. Er zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot het verstrekken van een kunstopdracht voor het ontwerpen van een kunstobject voor bij de Rotonde in Petten. Tevens is ingezet om het aankopen van een kunstwerk voor de nieuwbouwwijk Nes-Noord in Schagen.
Het schoonmaken van de beelden in de openbare ruimte in de gemeente Schagen is afgerond. Hetzelfde geldt voor de renovatie van de stalen sculptuur “Welkom in Schagen” van Frans en Marja De Boer Lichtveld op de hoek Provinciale-/ Haringhuizerweg. Met het kunstwerken “De Poort en het Schip”, “De Hoorn des overvloeds 1 en 2” en “” De Wachter” van Dicky Brand is een aanvang gemaakt.

Invoering van een toekomstbestendig bibliotheekstelsel (regionaal), waarbij de samenwerking met het onderwijs is verankerd.

In het kader van het vastgestelde Beleidsplan KopGroep Bibliotheken 2017-2020 “Iedereen in de KopGroep!” is de eerste Bibliotheek op School in basisschool de Springschans in Petten gerealiseerd. De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak, waarin bibliotheken en basisscholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Voorbereiden om te komen tot een toekomstbestendige (streek)omroep.

Vanuit landelijk beleid wordt er gestreefd naar een streekomroep. Voor de Noordkop betekent dit een fusie/samenwerking tussen de lokale omroepen van Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Deze samenwerking wil echter niet vlotten en dat heeft Schagen FM ertoe doen besluiten zelf de zendmachtiging aan te vragen voor Hollands Kroon.
In een op drie na raadsbreed aangenomen amendement in Hollands Kroon krijgt de omroep de opdracht om voor het einde van 2019 met een serieus initiatief te komen voor een streekradio met Schagen FM en LOS Den Helder. Daarbij dient ook de provinciale zender RTV NH te worden betrokken.