Waar gaat het resultaat over?

Als je voor jezelf of voor een ander moet zorgen, lukt dit beter als je goed gezond bent. Een gezonde leefstijl draagt bij aan die goede gezondheid. Iedereen bepaalt voor zichzelf of hij kiest voor een gezonde leefstijl of niet. De gemeente kan slechts de voorwaarden creëren die nodig zijn om hiervoor te kunnen kiezen, zoals de kennis en vaardigheden hebben om de gezonde keuze te kunnen maken en voldoende mogelijkheden voor bewegen en sporten. De keuze voor een gezonde leefstijl draagt ook bij aan de doelen 1 en 2 van het Sociaal domein.

Wij hebben dit gedaan door

We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan van ons gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Het aantal betrokken partners bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) heeft zich verder uitgebreid. Steeds meer basisscholen en peuterspeelzalen in de gemeente nemen deel aan de Drink Water campagne.
Een greep uit de verdere inzet van JOGG:
Het thema Drinkwater is geïntroduceerd tijdens GGD cursus "Zwanger en Fit" en cursus "Borstvoeding" en doppers zijn uitgereikt. Gastlessen DrinkWater zijn verzorgd op JOGG-scholen in kern Schagen. Campagne “Drinkwater” en “Groente, zet je tanden erin" is gepromoot bij diverse activiteiten (Avond4daagse, Verenigingsmarkt, instuiven, wijkenloop).
Er is een samenwerking met Team Fit en Jong Leren Eten. Verschillende Fitte Start projecten zijn gestart, zoals Beweegprogramma voor kinderen (0-4 jarigen) en hun ouders; Instuif kinderen 0-4 jarigen; Training Beweegkriebels voor pedagogisch medewerkers; Nijntje Beweegdiploma bij de gymvereniging. Eén kinderopvang gaat in maart 2018 starten met smakelijke moestuinen. Wethouders en JOGG-regisseur zijn op bezoek geweest bij nationaal Schoolontbijt.

In 2017 is door u het besluit genomen een bedrag van € 800.000 voor 5 jaar in de begroting op te nemen, zodat vooruitlopend op het gezondheidsbeleid een plan ontwikkeld kan worden hoe in Schagen het voorkomen van obesitas bij kinderen als vorm van preventie een extra impuls kan krijgen. Gedacht wordt aan een programma zoals “Ik lekker fit” waarbij de diëtist in de klas komt in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg en Sportservice. Het programma wordt aangesloten bij de lopende inzet vanuit JOGG en inzet door diëtisten (bekostiging zorgverzekeraar).

In het kader van preventie en voorlichting over het gebruik van middelen “alcohol & drugs” zijn verschillende activiteiten ondernomen.
Voor de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland is in het regionale project ‘In Control’ (of alcohol en drugs) een menukaart ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen krijgen een budget en kunnen op maat een keuze maken uit een diversiteit van activiteiten, zoals een theatervoorstelling voor zowel de jongeren als hun ouders, voorlichting HALT en projecten voor leerlingen van het PO. Ook in Schagen is dit een succes.
Samenhangend hiermee zijn ervaringsdeskundigen ingezet binnen de lessen van het voortgezet onderwijs en het Mbo. Leerlingenraden van het voortgezet onderwijs zijn ook betrokken bij het beleid voor alcohol & drugs. Daarnaast kan Brijder via het wijkteam preventieve ondersteuning op maat leveren.

(Handhaving vanwege gebruik van alcohol en drugs wordt elders vermeld.)

In 2017 wordt een nieuw gezondheidsbeleid voorbereid en vastgesteld

In september is een themabijeenkomst georganiseerd, waarbij input is opgehaald voor de kaders van het nieuwe gezondheidsbeleid. Dit wordt in februari 2018 ter besluitvorming aan u voorgelegd. Vervolgens wordt er met het veld een uitvoeringsprogramma samen met de partners opgesteld.

De AED-kasten (AED = Automatische Externe Defibrillator) zijn in 207 vervangen.
Mogelijkerwijs dienen de AED-apparaten ook in 2018 te worden vervangen. Hier is nog geen duidelijkheid over. Bij de evaluatie van het subsidiebeleid heeft u het besluit genomen de cursussen (basis en herhaling) voor het gebruik van de AED kosteloos te maken voor alle inwoners.