Waar gaat het resultaat over?

Uitgangspunt is dat inwoners zelf voorzien in hun levensonderhoud. Er zijn echter situaties waarin zij dit voor korte of langere tijd niet zelf kunnen. De gemeente biedt de volgende voorzieningen aan mensen met een minimum inkomen of schulden :

- Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten.
- Schulddienstverlening voor mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren.
- Minima- en armoedebeleid voor (nood)zorg en steun en om deelnemen aan

bijvoorbeeld educatie, sport en cultuur mogelijk te maken. Een belangrijke doelgroep
hierin zijn kinderen, hiervoor hebben we het ‘Kindpakket’
- Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten

Door de verhoogde Taakstelling Huisvesting Vergunninghouder wordt meer beroep gedaan op deze bijzondere bijstand. De extra kosten compenseren we in 2017 uit een extra vergoeding van het Rijk voor deze doelgroep.

Wij hebben dit gedaan door

  • Implementeren, uitvoeren en monitoren van de ontwikkeling schulddienstverlening, gericht op versterking van de preventieve aanpak en het terugdringen van schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp).

Vanaf 1 januari 2017 voeren we de Schuldhulpverlening geheel in eigen beheer uit. We zijn aspirant lid van de Nvvk (branchevereniging voor schuldhulpverlening). Om volwaardig lid te kunnen worden wordt in 2018 een audit gehouden. In 2017 hebben we het werkproces geheel volgens de normen van Nvvk ingericht. Naar verwachting zal de audit succesvol zijn.

  • Evaluatie van het gebruik van het Kindpakket. Beleid en uitvoering herijken, rekening houdend met het extra budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor kinderen in arme gezinnen

Uit onderzoek van Stimulansz dat in opdracht van de gemeenten Schagen en Hollands Kroon is uitgevoerd, blijkt dat in Schagen het aantal schoolgaande kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm 484 bedraagt. Het aantal kinderen dat in 2016 via de webshop diensten en producten heeft besteld, bedraagt 280. In het jaar 2017 is dit aantal gestegen naar 329. Hieruit volgt dat in 2017 68% (dat was in 2016 57%) van de doelgroep in beeld is. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde van 64%. De advertenties (in de vorm van strips) hebben dus wel degelijk effect gesorteerd.

Het Kindpakket is per 1 januari 2018 uitgebreid met de groep 0-4 jarigen en er is een Ouderenpakket ingevoerd.

Het Geluksbudget is door de Raad vastgesteld op 7 november 2017 en is vanaf 1 januari 2018 beschikbaar voor inwoners van Schagen.