Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht zijn niet meegenomen de incidentele toevoegingen aan en onttrekkingen van de reserves. Voor een specificatie van deze mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de balans, onderdeel reserves.

Lasten

(bedragen x € 1.000)

5110141/salariskst.

Aanpak jeugdgroepen

105

5299998

Centrale huisvesting gemeentelijke organisatie

262

6002011

Organisatieontwikkeling

152

6002098

Bewegen naar de klant

275

6002098

Verminderen fysieke archieven

195

6310011

De Kop Werkt

2.110

6560030

Participatie initiatieven

105

6630040

Vluchtelingenwerk uitgaven (exclusief interne uren) minus vergoedingen COA

58

6723010

Klimaatprogramma 2017

109

6723098

Milieu en duurzaamheid

159

6830098

Structuurvisie/plein Petten

2.147

6922090

Afboeken boekwaarde vm gemeentehuis

2.669

Diverse

Frictiekosten ontvlechting COWWI

717

9.063

Baten

6310098

Provincie Noord Holland, subsidie glasvezelnetwerk

49

6611000

Wvs Noorderkwartier, afrekening 2016

133

6830000

Verkopen gronden, gebouwen minus de kosten die hierop betrekking hebben

2.251

6830000

Resultaat complex Kolksluis

71

6830000

Hoogheemraadschap, bijdrage droge waterberging

139

6830000

Vrijval voorziening Lagedijk

161

6921000

Decentralisatie uitkeringen Verhoogde asielinstroom

337

6922090

Opbrengst verkoop vm gemeentehuis

800

6922090

Bijdrage voorziening frictie ontvlechting COWWI

717

6922090

Vrijval voorzieningen voormalige ISD (aandeel Schagen)

25

4.683