Waar gaat het resultaat over?

De gemeente stimuleert inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven van Schagen om zelf evenementen te organiseren en uit te voeren. Bij evenementen waarbij de veiligheid in het geding kan komen en/of er sprake is van een groot economisch belang, kunnen wij bijspringen. We maken daarmee een omslag van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. Daarmee willen we bereiken dat het aantal evenementen in de gemeente gelijk blijft, maar onze inzet bij evenementen terugbrengen. Of dat die (mede) door derden worden gefinancierd. Als het aantal evenementen gelijk blijft, betekent dit dus dat er meer inzet van organisatoren en burgers nodig is.

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers en lokale organisaties naar vermogen bij aan het in stand houden van de culturele voorzieningen. De gemeente stimuleert en jaagt aan, denkt hierin indien nodig mee en faciliteert dit nog in beperkte mate. Als burgers en lokale organisaties zelf de verantwoordelijkheid nemen, hoeft er aan het eind van de beleidsperiode minder beroep worden gedaan op de structurele financiële en/of organisatorische ondersteuning door de gemeente.

Wij hebben dit gedaan door

De samenwerking tussen musea (gericht op kwaliteitsverbetering, toekomstbestendigheid, publiekstaak en collectietaak en innovatie) stimuleren, waarbij de gemeente facilitator is.

Op 26 september 2017 heeft u bij het vaststellen van de Notitie kaders museumbeleid gekozen voor ambitie niveau 1: Het versterken van het museale veld, de samenwerking van de musea onderling en de relatie met de gemeente.
Dit betekent dat de gemeente investeert in het versterken van relaties en samenwerking tussen de gemeente en het museale veld, en het museale veld onderling. Dit kan door het uitvoeren van gezamenlijke projecten waarmee de samenwerkende musea zich zichtbaar beter profileren en een breder publiek bereiken. Hierbij wordt gedacht aan het aanbieden van diverse arrangementen. Een gemeentelijke voorziening “projectensubsidies musea” biedt de mogelijkheid om dit vorm te geven en uit te voeren.
Inmiddels is het netwerk Samenwerkende Musea in de gemeente Schagen (SMS) in het leven geroepen en heeft een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden.
Ten einde dit verder inhoud is een eerste stap gezet om te komen tot marketing en communicatieplan voor de SMS als onderlegger voor de uitvoering van dit ambitieniveau.

We hebben afspraken over de inzet van de buitendienst bij grote evenementen. Deze zijn vanaf 2015 gefaseerd afgebouwd.
Er zijn afspraken gemaakt met instellingen en verenigingen over de inzet van de buitendienst bij evenementen. uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van inwoners bij evenementen verzekerd is.

2017 is het laatste afbouwjaar voor de organisaties die subsidie boven de € 1.500 ontvangen en niet meer voor subsidie in aanmerking komen.
Subsidies zijn conform het vastgestelde subsidiebeleid verleend. In 2017 is het subsidiebeleid geëvalueerd. Voor kunst en cultuur betekent dit de volgende aanpassingen:

  • Verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 23,50 naar € 30,00 en het bedrag per vereniging substantieel verhogen naar een afgerond bedrag.
  • Muziekscholen: verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 137 naar €140.
  • Harmonie: bedrag per jeugdlid handhaven op € 200.
  • Als startkapitaal voor het instellen van een lokaal cultuurfonds een bedrag van € 200.000 reserveren.
  • Skager AC(Esdege-Reigersdaal sociale-culturele activiteiten voor personen met een beperking een vaste bijdrage ad. € 2.500,--)verstrekken.

We zetten in op groeien naar de rol van facilitator. Dit is bijv. te zien in de afspraken met de Stichting Muziektuin Schagen, Straatfestival Dirkshorn, Harddraverij, Schager Uitmarkt, etc..

De rol van facilitator geeft de gemeente vorm door partijen samen te brengen. Zo hebben wij het afgelopen jaar getracht – i.o.m. de Kunst en CultuurAdviesraad Schagen (KCARS) - het samenwerkingsinitiatief van het Oratoriumkoor, waarbij een op te zetten kinderkoor vanuit het basisonderwijs meezingt in de Mattheus Passion.

Verder is door de KCARS een aantal pilots uitgevoerd in het kader van Cultuur Op School, waarbij culturele verenigingen in Schagen worden betrokken bij het onderwijs en andersom.
Daarnaast hebben Muziekvereniging Zijpe, de Schager Kunstkring en Instituut Muzikale Basisvorming Agaath Schouten activiteiten ontwikkeld binnen het onderwijs.

Verder is het Cultuurfonds Schagen in het leven geroepen. Het doel van het fonds is om vernieuwende projecten op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Schagen te ondersteunen. Beoogd wordt om zo een samenwerking van meerdere verenigingen of disciplines te bewerkstelligen.