Waar gaat het resultaat over?

Het uitgangspunt is dat mensen in hun eigen levensonderhoud voorzien. Is dit (tijdelijk) niet mogelijk doordat iemand geen werk heeft, dan kunnen mensen deelnemen aan een traject, gericht op arbeidsinschakeling. Op enige wijze maatschappelijk actief zijn (sociale activering en tegenprestatie).

Hoewel de economie zich herstelt, neemt het aantal mensen dat een uitkering ontvangt nog steeds toe. Dit komt door instroom van:

  • Een ‘nieuwe’ doelgroep, de mensen die voorheen een Wajong-uitkering of Wsw-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) kregen en die vanaf 1 januari 2015 onder de doelgroep Participatiewet vallen
  • Het aantal vergunninghouders is fors toegenomen
  • De instroom vanuit de WW is hoog

Het CBS verwacht voor de komende vijf jaar nog een stijging van het 12% ten opzichte van 2015 (bron: Binnenlands Bestuur 6 september 2016).

Om de kansen op arbeid te vergroten, is een integrale aanpak nodig waarin onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven samenwerken. We werken daarin samen op het niveau van de Arbeidsmarktregio Noord-Holland-Noord. Hiervoor is het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) ingericht, inclusief het overlegorgaan Werkbedrijf. Het Werkbedrijf voert de garantiebanenregeling uit. Doelgroep van deze regeling zijn mensen met een arbeidsbeperking die in het doelgroepenregister zijn opgenomen. In het Sociaal Akkoord van april 2013 is afgesproken dat hiervoor 125.000 extra banen worden gecreëerd, 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij overheden.

Om de lokale arbeidsmarkt goed te bedienen, werken we met de partners samen in het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarktbeleid Kop van Noord-Holland en in het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland.

De kansen voor werkzoekenden om een baan te vinden, verbeteren als we actief gebruik maken van meerdere instrumenten. Zoals proefplaatsing, werkervaringsplaatsen, werken met behoud van uitkering, participatiebanen, loonkostensubsidie, SROI (Social Return on Investment) en ESF (Europees Sociaal Fonds)-subsidiemogelijkheden.
Voor inwoners die (tijdelijk) geen betaald werk hebben is er inkomens-ondersteuning.
Voorop staat dat mensen een rol blijven spelen in de maatschappij. Meer dan de helft van de mensen stroomt in de bijstand vanwege niet-werk gerelateerde redenen. Zoals echtscheiding, mensen met psychische of psychiatrische aandoeningen waardoor zij niet kunnen werken, partners van mensen met een Aow-uitkering waarbij het gezinsinkomen onder bijstandsniveau ligt.

Een groep mensen die ook aandacht nodig heeft zijn de vergunninghouders. Door de grote toestroom van asielzoekers in 2015 is de huisvestingsvraag in 2016 verhoogd naar 110 (in 2015 was de taakstelling 79, in 2014 was deze 43). Het Rijk en Vng (Verenging Nederlandse Gemeenten) hebben in het Akkoord Verhoogde Asielinstroom extra maatregelen afgesproken en er is extra budget beschikbaar gesteld. In het woningbouwprogramma (economisch domein) wordt ingezet op extra bouw van (sociale) woningen zodat we kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders. Naar verwachting blijft de Taakstelling in 2017 even hoog als in 2016, namelijk 110. Naast de huisvesting hebben we voorzieningen ingericht om deze mensen snel en gericht naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

Wij hebben dit gedaan door

  • Doorontwikkelen werkgeversdienstverlening en Werkgeversservicepunt

In juli 2017 is het samenwerkingsconvenant tussen de vier gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel ondertekend. Daarin is afgesproken dat de accountmanagers van de vier gemeenten hun vacatures en aanbod op elkaar afstemmen. De samenwerking is echter nog niet optimaal en vergt aandacht om verder te verbeteren.

  • Samenwerkingsmodel van de vier gemeenten in de Kop vaststellen en implementeren voor uitvoering van de re-integratie en arbeidsmarkttoeleiding van werkzoekenden

De basis voor samenwerking met partners om doorlopende trajecten voor mensen met een uitkering te organiseren is gelegd. We hebben met een aantal kernpartners het concept van Versterken door Samenwerken ontwikkeld. De uitvoering ervan komt eind 2017 goed op gang.
In september 2017 zijn ook twee andere projecten gestart:
Vak=fit heeft 12 mensen een cursus ter voorbereiding op instroommogelijkheden in de techniek gegeven. De kans op uitstroom naar betaald werk is voor deze mensen daardoor toegenomen. Omdat deze mensen een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden zijn vervolgtrajecten nodig.

Focus is ook in september 2017 gestart. Er zijn tot eind 2017 10 deelnemers gestart met het programma. Dit programma richt zich op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door groepsdynamiek en een intensief programma op vier dagen per week worden de deelnemers gestimuleerd en gemotiveerd om zich weer op betaalde arbeid te richten. Eind december 2017 was de verwachting dat drie deelnemers begin 2018 uitstromen naar betaald werk.
Daarnaast zijn mensen in trajecten naar werk geplaatst bij onder andere Daily Cool (chauffeurs) en Sortiva (afvalverwerking).

Het project dat Wonen Plus Welzijn uitvoert om vergunninghouders te integreren in de samenleving heeft tot eind 2017 erin geresulteerd dat 10 vergunninghouders vrijwilligerswerk zijn gaan doen, 5 mensen met taalstages zijn begonnen. Daarnaast ondersteund Wonen Plus Welzijn diverse activiteiten of initiatieven om de integratie van vergunninghouders te bevorderen. Er wordt bijvoorbeeld info over vrijwilligerswerk in de Nederlandse samenleving gegeven in de taallessen bij Fiolet Taaltraining en er is met een aantal vergunninghouders de Burendag in september 2017 georganiseerd.
In 2018 wordt dit project voortgezet, met de verwachting dat de contacten die in 2017 gelegd zijn extra mogelijkheden voor vergunninghouders zullen bieden om actief deel te nemen aan de samenleving. Voor wie dat mogelijk is wordt uitstroom naar betaald werk gestimuleerd.