Waar gaat het resultaat over?

Voor een klein deel van het jeugdige inwoners (15-20%) is extra hulp nodig..
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders. Dit geldt voor:
- hulp bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen,
- de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering,
- de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling
- de vrijwillige en gedwongen jeugdzorg,
- de jeugd-ggz,
- de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking en
- de begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf.

Het wijkteam is de toegang voor de jeugdhulp, op een laagdrempelige en herkenbare manier. Daarnaast krijgen kinderen rechtstreeks toegang tot jeugdhulp na verwijzing door huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Het wijkteam geeft hiervoor een beschikking af.

Wij hebben dit gedaan door

  • De gelukslessen worden op het Clusius College gegeven aan de leerlingen van het tweede leerjaar. Op het Regius College wordt al gewerkt met een programma waarin overlap zit met de gelukslessen. In het primair onderwijs wordt de Gelukskoffer ingezet.
  • Op lokaal niveau hebben wij  werkafspraken gemaakt met de huisartsen. Zo hebben wij  afgesproken dat de huisartsen direct een cliënt met een hulp of ondersteuningsvraag kunnen aanmelden bij het wijkteam. Ook meldt het wijkteam nu standaard aan de huisartsen dat een cliënt zich bij hen heeft gemeld. Daarnaast zijn wij in gesprek met de huisartsen over de implementatie van de praktijkondersteuners (POH) jeugd GGZ.
  • Er is een bijeenkomst georganiseerd door het onderwijs, waarbij Veilig Thuis en de wijkteams waren uitgenodigd. De bijeenkomst was erop gericht dat leerkrachten kennis kunnen nemen van wat Veilig Thuis te bieden heeft.
  • Bij Veilig Thuis zijn in 2017 wachtlijsten ontstaan. Als gevolg hiervan heeft Veilig Thuis maatregelen genomen, waaronder het aantrekken van nieuw personeel en tijdelijke krachten. Hiervoor hebben zij een financiële bijdrage gevraagd aan de gemeenten.
  • Voor jeugdhulp is een inkooptraject uitgevoerd, voor de basis en specialistische GGZ. Deze aanbesteding was verplicht aangezien de bekostigingssystematiek diagnose behandel combinatie (DBC) voor de GGZ per 1-1-2018 komt te vervallen.
  • Het contract voor de Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt met een half jaar verlengd. Samen met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) voeren wij het inkooptraject uit voor 1 juli 2018.
  • Voor de overige jeugdhulpcontracten geldt dat zij zijn verlengd met één jaar.

Bovenregionale ontwikkelingen
Samenwerking met regio's Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland

  • Per 1-7-2018 willen wij één crisisfunctie voor jeugd 0-18 jaar. Hierbij is de inzet om te komen tot één telefoonnummer en triage van de hulpvraag. Na een aanbesteding is deze opdracht gegund aan de combinatie Stichting GGZ NHN/Triversum, Parlan en De Jeugd- en Gezinsbeschermers. Daarna volgt de groep 18-23 jaar en daarna 23-100+.
  • Voor het beschikbaar en het bereikbaar houden van de specialistische jeugdhulp is een transformatieagenda opgesteld. Op basis van de transformatieagenda is een uitvoeringsagenda opgesteld, welke prioritering aanbrengt in de acties. In 2017 lag de prioriteit op het versterken van de specialistische ambulante hulp en ontwikkeling van regionale behandelvoorzieningen.

Samenwerking met de regio's Alkmaar, Midden- en Zuid Kennemerland, Gooi-Vechtstreek, West-Friesland en Kop van Noord-Holland

  • Voor de continuering van de jeugdbescherming en reclassering in 2019 moet een duurzame oplossing worden gekozen. Daarom wordt bovenregionaal onderzoek gedaan. Hieruit moeten de voor- en nadelen blijken van zelfstandige of gezamenlijke uitvoering van deze publieke taak. In het voorjaar 2018 moet duidelijk zijn hoe vorm gegeven wordt aan deze samenwerking.

Afhankelijk van de resultaten van de inkooptrajecten voor bovengenoemde bovenregionale ontwikkelingen kan er een financieel voor- of nadeel ontstaan voor de begroting 2018