Waar gaat het resultaat over?

Inwoners voelen zich meer verantwoordelijk voor hun leefomgeving als zij die zelf of samen met de gemeente kunnen inrichten en onderhouden. Aan de hand van het integrale beleidsplan Openbaar Gebied gaan we er samen met inwoners en bedrijven voor zorgen dat met onze investeringen en dagelijkse werkzaamheden u tevreden blijft over de staat van de openbare ruimte. De komende jaren staan de budgetten geleidelijk minder onder druk.
We willen het burgertevredenheidscijfer ten minste vast houden op een rapportcijfer 6.7 (waardering juli 2014).

Als gemeente bieden wij een basisniveau in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Inwoners, bedrijven en institutionele partijen die de kwaliteit van de buitenruimte willen vergroten of een bijdrage willen leveren aan het onderhoud, krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren. Denk bij institutionele partijen aan woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren, schoolbesturen, belangenverenigingen, sportverenigingen, kerkgenootschappen, dorpsraden e.d. Uitgangspunt hierbij is dat deze partijen ook zelf bekijken hoe hun initiatieven eventueel gefinancierd kunnen worden.

Wij hebben dit gedaan door

Onderstaand een aantal concrete maatregelen en investeringen in 2017. Deze lijst is niet limitatief, maar geeft een goed beeld van de werkzaamheden van afgelopen jaar.

Ad 1) Duurzame instandhouding

Vernieuwing van speelplaatsen, omvorming valondergronden
In 2017 hebben wij de speelplaatsen en bijbehorende valondergronden vernieuwd. Deze speelplaatsen hebben gedeeltelijk nieuwe speeltoestellen en rubber tegels of gras als valondergrond gekregen. Voorjaar 2018 ronden wij het project af.

Nieuwe bomen
Project "Schagen groeit door" is een groenimpuls voor de gemeente. Het is in 2017 gestart met het onderzoeken van verschillende initiatieven en locaties om nieuwe bomen te planten. In 2017 zijn enkele kleine initiatieven tot stand gekomen, zoals de boomfeestdag en de aanplant van fruitbomen bij scholen. Over 2017 is echter nog budget beschikbaar. Dit wordt meegenomen naar 2018.

Kwaliteitsimpuls Openbaar Groen
Uit inventarisatie bleek dat een gedeelte van de groenvakken een lagere beeldkwaliteit heeft dan vastgesteld in het huidige beleid. Die vakken ontsieren het straatbeeld ernstig. In 2017 zijn deze groenvakken binnen de gemeente geïnventariseerd en heeft de aanbesteding én gunning van de groenrenovatie plaatsgevonden. In 2018 voeren wij de renovatie van de groenvakken uit.

Renovatie Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn
In 2017 hebben wij de renovatie van de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn voorbereid en hebben aanbesteding én gunning plaatsgevonden. Uitvoering van de werkzaamheden conform Duurzaam Veilig vinden volgens planning plaats in het voorjaar van 2018.

Renovatie Schagerweg in Schagerbrug
In Schagerbrug veranderen wij de weginrichting van de Schagerweg naar het principe van Duurzaam Veilig. In 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden (inventarisatie, gesprekken, etc. ) van het nieuwe ontwerp gestart. In 2018 wordt de subsidieaanvraag en aanbesteding georganiseerd. Uitvoering van de werkzaamheden vinden volgens planning plaats in 2019.

Voltooiing van Hoep Centrum

Na faillissement van de ontwikkelaar heeft gemeente Schagen haar verantwoordelijkheid genomen om het laatste gedeelte van de bouwlocatie in 2017 woonrijp te maken. Daarmee is bouwlocatie Hoep-Centrum voltooid.

Ad 2). Sober & doelmatig

Baggerplan en inhaalslag HHNK
In overleg met het Hoogheemraadschap hebben wij, naast de reguliere baggerwerkzaamheden, in 2017 een inhaalslag gemaakt. Deze inhaalslag was noodzakelijk om te voldoen aan het Keur van het hoogheemraadschap.

Renovatie kunstwerken
In 2017 hebben wij de in 2016 en 2017 geïnspecteerde vlonders, steigers en bruggen duurzaam hersteld. Nog niet alles is gereedgekomen. Dit ronden wij in 2018 af.

Renovatie trottoirs en paden als gevolg van wortelopdruk
Diverse trottoirs en paden vertonen flinke wortelopdruk. Waar de verkeersveiligheid dit noodzakelijk maakte, hebben wij wegen, fietspaden en trottoirs gerenoveerd. Denk hierbij aan de naastliggende fietspaden van de Warmenhuizerweg en Andries Dekkerweg. In 2017 is begonnen met de voorbereiding van de renovatie van de Populierenlaan (Schagen). Deze pakken wij in 2018 aan.

Verbeteren van veiligheid en toegankelijkheid diverse verkeerskruisingen
De verkeerskruisingen Julianalaan-Wilhelminalaan (Schagen) en Sint Maartensweg- Maarten Breetstraat (Sint Maartensbrug) zijn in 2017 in comfort en veiligheid verbeterd. In samenspraak met vertegenwoordigers van de brede school hebben wij in 2017 de kruising Sportlaan - Doorbraak in Warmenhuizen aangepast. Hiermee hebben wij de veiligheid van fietsers (van en naar school) verbeterd.

Verbeteren van veiligheid en toegankelijkheid diverse fietspaden
Op de fietspaden bij de nieuwe strandafslagen (Hazedwarsdijk en Petten-Centrum) in Petten zijn mogelijkheden om de veiligheid of toegankelijkheid te verbeteren. Deze werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. Ze staan voor 2018 in de planning.

De aanpassing van de kruising: Vliedlaan - De Slenk naar een fietsstraat ten behoeve van de (nieuwe) fietsroute: Nes (fietstunnel N241) - Schagen Centrum (en vice versa) is in 2017 niet
doorgegaan. Tegen het verkeersbesluit is (gegrond) bezwaar gemaakt. Hoofdbezwaar is daarbij dat bezwaarde bang is voor de schijnveiligheid die ontstaat waardoor mogelijk meer ongelukken ontstaan, dan thans het geval is. In de huidige situatie zijn geruime tijd geen ongelukken gebeurd. Het verkeersbesluit is naar aanleiding hiervan ingetrokken en er is geen verdere aanpassing op de kruising Vliedlaan - De Slenk gerealiseerd. Het vrijgemaakte budget (minus de kosten van voorbereiding) komt daarmee vrij.

Extra parkeerplaatsen Kerkepad en Iepenlaan
De extra parkeerplaatsen bij het gemeentehuis in Schagen zijn in 2017 aangelegd. De extra parkeerplaatsen voor nieuwbouw basisschool 'De Rank' aan de Iepenlaan nog niet. Deze leggen we in 2018 aan.

Ad 3). Meer ruimte voor participatie

Baanpark Warmenhuizen
Het werk aan baanpark is in 2017 voorbereid, aanbesteed en gegund. Eind 2017 zijn de werkzaamheden gestart. Deze werkzaamheden zullen in 2018 gereedkomen.

Opwaarderen badplaats Sint Maartenszee
Na Callantsoog en Petten willen wij Sint Maartenszee eveneens opwaarderen tot aantrekkelijke badplaats. In 2017 zijn de overleggen gestart met bewoners, ondernemers en alle andere betrokkenen over de voorbereiding én uitvoering hiertoe.

Onkruidbestrijding uitgevoerd door Noorderkwartier en cliënten uit het sociaal domein
Bij de onkruidbestrijding werkt de onderhoudsdienst van de gemeente Schagen sinds 2016 samen met Noorderkwartier én met cliënten uit het Sociaal domein. De ervaringen over 2017 zijn goed. Het gewenste kwaliteitsniveau wordt redelijk nagekomen.

Ad 4). Duurzaamheid, klimaatadaptatie en ecologie

Vernieuwing openbare verlichting
In 2 jaar tijd gaan wij alle oude openbare verlichtingsarmaturen vervangen voor energiezuinige LED-verlichting. Daarmee besparen wij energie, verlagen wij onze uitstoot van CO2 en verbeteren wij de lichtkwaliteit. Bovendien gaan de lampen minder stuk, waardoor u minder last heeft van donkere straten en het aantal storingsmeldingen drastisch zal afnemen. In 2017 is de voorbereiding afgerond met een aanbestedingsprocedure. Daardoor zal in 2018 gestart worden met de grootschalige vervangingsactiviteiten.

Extra laadpalen
Dankzij subsidie van provincie Noord-Holland hebben we voor de in 2017 geplaatste laadpalen alleen de aanpassingen aan de parkeervakken hoeven betalen. De normale eigen bijdrage van 500 euro per laadpaal hebben we daarmee bespaard. Daarnaast zijn er minder aanvragen en plaatsingen van laadpalen geweest dan verwacht. In totaal zijn er in 2017 acht laadpalen geplaatst en zeven aanvragen in procedure genomen die nog niet tot plaatsing hebben geleid. Over 2017 is zodoende nog budget beschikbaar.

Chemievrije onkruidbestrijding
De samenwerking Noorderkwartier en gemeente Schagen verloopt steeds beter. De chemievrije onkruidbestrijding wordt vormgegeven door een combinatie van maaien, borstelen, heet water en branden. Dit vergt de nodige inzet van manuren (arbeidsintensief). Hiervoor zetten wij mensen van Noorderkwartier in, alsmede cliënten met een achterstand op de arbeidsmarkt ("kaartenbak"). De ervaringen zijn positief.

Meer natuurlijke, ecologische oevers
Op verschillende locaties is de 'harde' oeverbescherming (beschoeiingen en dergelijke) in 2017 vervangen. In 2017 hebben we echter nog geen 'harde' oeverbescherming kunnen omzetten naar natuurlijke, ecologische oevers, om zodoende de biodiversiteit te vergroten. Dit gaan wij wel doen in 2018, namelijk in Remmerdel en 't Skuitje.

Ad 5). Financieel evenwicht.
Eind november 2016 is het project: Basis op Orde (PBO) van start gegaan. In 2017 is de voorbereiding, aanbesteding en gunning (aan Sweco Nederland BV) van de nieuwe beheerapplicatie georganiseerd. In 2017 is tevens de organisatie van afdeling Openbaar Gebied opnieuw ingericht om daarmee de functies, taken en verantwoordelijkheden organisatorisch te borgen. In 2018 willen we de realisatie- en transitiefase afronden zodat het de Raad beter mogelijk wordt om op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (meerjarig) te begroten. Ten tijden van de begrotingsbehandeling 2019, verwachten we voor alle kapitaalgoederen een doorkijk te kunnen presenteren op basis van uitgewerkte meerjarenonderhoudsplannen, gebaseerd op degelijke volumebepalingen en kwaliteitsbeoordelingen.