Waar gaat het resultaat over?

De gemeente wil bereiken dat inwoners voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen en faciliteert, ondersteunt en stimuleert hierin.

Er zijn hiervoor algemene voorzieningen die vrij toegankelijk zijn waar de inwoners terecht kunnen. Hierbij denken wij aan initiatieven als Graag gedaan, Doet en Ontmoet, dorpsontmoetingspunten, of bijvoorbeeld het vrijwilligerspunt in de Balie. Deze activiteiten bestaan uit vrijwillige hulp bij klussen in en om huis, mensen naar activiteiten en familieleden brengen en ontmoeting organiseren met bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd of een informatieve bijeenkomst. De website Noordkopvoorelkaar.nl is de digitale vindplaats voor de match van vraag en aanbod.

Vanaf 2015 ondersteunen wijkteams van de gemeente inwoners bij het vinden van de weg naar de informele en formele zorg. Wij hebben zo meer zicht op lokale, informele netwerken en kunnen deze stimuleren en betrekken bij ondersteuning van inwoners. De gemeente jaagt verder doorvoeren van de kanteling aan, maar is hiervoor zeker niet als enige partij verantwoordelijk.

Langer zelfstandig wonen

In de toekomst blijven de inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen. We krijgen meer oudere inwoners en moeten hierop anticiperen. Met zorgverzekeraar, zorgkantoor, woningstichting en zorgaanbieders gaan wij in gesprek hoe een ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid hierop inspeelt. Zie tevens programma economisch domein resultaat 1.2.

Dementievriendelijke gemeente
Mensen met (beginnende) dementie wonen steeds langer thuis.
Iedereen, van gemeente tot bank, van buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging, kan er mede voor zorgen dat zij een volwaardig lid van onze samenleving blijven.
Gemeente Schagen wil graag een dementievriendelijke gemeente worden. Daarom willen wij met diverse partners een intentieverklaring ondertekenen om dit samen te bereiken. Met het oog hierop zal er een werkplan worden gemaakt en een activiteitenkalender voor de komende periode.

Wij hebben dit gedaan door

Mantelzorg
In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het mantelzorgbeleid. In september is met mantelzorgers en instellingen gesproken en er is een onderzoek gehouden onder mantelzorgers. Deze twee vormden de basis voor een voorstel dat in december aan u is voorgelegd.

De evaluatie geeft aan dat de gemeente Schagen gelegd naast de landelijke cijfers over mantelzorg zeker niet uit de pas loopt. Het fundament is gelegd, maar er zijn verbeteringen mogelijk.
U heeft ingestemd met de uitvoering van de volgende aanbevelingen die de evaluatie van het mantelzorgbeleid hebben opgeleverd:

 1. Focus op communicatie blijven leggen;
 2. Verbetering van de gemeentelijke website;
 3. Focus op respijtzorg (andere vormen, ook bij cliënt thuis);
 4. Maatwerk door het wijkteam continueren;
 5. Bekendheid van het wijkteam vergroten;
 6. Blijven inzetten op aandacht voor jonge mantelzorgers.

Van Wonen Plus Welzijn is in 2017 een extra taak afgenomen voor wat betreft mantelzorgondersteuning. Dit heeft geleid tot 35 matches waarbij een vrijwilliger is ingezet in de mantelzorgondersteuning om deze te ontlasten.

Na de themabijeenkomst jonge mantelzorgers in het Groot Bestuurlijk Overleg (GBO) van de Noordkop is een stuurgroep, waarin diverse disciplines vertegenwoordigd zijn,
In het leven geroepen. Er wordt onderzoek gedaan welke opties er zijn om de jonge mantelzorgers voor te lichten en bewustwording te creëren voor deze doelgroep.

In 2017 zijn 474 mantelzorgcomplimenten verstrekt en 23 bioscoopbonnen aan jonge mantelzorgers.

Respijtzorg
In juni 2017 is in samenwerking met het Mantelzorgcentrum daadwerkelijk gestart met de pilot extra inzet (vrijwillige) respijthulpen. Het bieden van planbare, vervangende mantelzorg bij de zorgvrager thuis. Er zijn 6 respijthulpen geworven en voor 9 mantelzorgers is een respijthulp ingezet.

Evaluatie subsidiebeleid
In 2017 is het subsidiebeleid geëvalueerd. U heeft hierover in december een besluit genomen. Hiermee worden de volgende aanpassingen voor subsidieverlening vanaf 2018 ingevoerd:

Sport

 • Verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 23,50 naar € 30,00, met een minimum subsidiebijdrage van € 750,-- per vereniging.
 • Alle jeugdleden tot 18 jaar die lid zijn van een Schager vereniging komen in aanmerking voor de jeugdbijdrage.
 • Op de leeftijd van 18 jaar word je volgens de Nederlandse wetgeving als volwassen beschouwd. De leeftijdsgrens is niet verhoogd.
 • Het onderdeel van de huurtarieven wordt meegenomen in het onderzoek naar harmonisatie van tarieven voor de binnensport.
 • De aanvraagprocedure wordt waar mogelijk vereenvoudigd.
 • De Landelijke rijvereniging "De vrije teugels" (voor personen met een beperking) ontvangt een vaste bijdrage ad. € 1.000,-- .

Zorg, Welzijn en Jeugd

 • Verhoging van het bedrag per EHBO-vereniging van € 500 naar € 1.500, ter dekking van de opleiding EHBO (basis en herhaling) en versterking van de samenwerking tussen de verschillende verenigingen.
 • Vrijwilligers gratis gebruik laten maken van een training AED.
 • Het bedrag per jeugdvereniging verhogen met een substantieel afgerond bedrag.
 • Vergoeding van verkeerslessen van € 8 per leerling.

Kunst en Cultuur

 • Verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 23,50 naar € 30,00 en het bedrag per vereniging substantieel verhogen naar een afgerond bedrag.
 • Muziekscholen: verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 137 naar €140.
 • Harmonie: bedrag per jeugdlid handhaven op € 200.
 • Als startkapitaal voor het instellen van een lokaal cultuurfonds een bedrag van € 200.000 reserveren.
 • Skager AC(Esdege-Reigersdaal sociale-culturele activiteiten voor personen met een beperking een vaste bijdrage ad. € 2.500,--)verstrekken.

Ontmoeting

De gesprekken met Woonzorggroep Samen, over de gevolgen van de afbouw van de subsidie voor de ontmoeting in de kernen, zijn afgerond.
Woonzorggroep Samen heeft aangegeven dat de dagbesteding in Huys ten Oghe onder druk staat, wegens een tekort aan deelnemers per dagdeel. Omdat wij belang hechten aan het in stand houden van deze voorziening is een eenmalige subsidie over 2017 verstrekt (van € 14.958,17 aan Samen.
In het kader van de pilot langer zelfstandig thuis wonen en het aflopen van de rijks- subsidieregeling zorginfrastructuur (waarmee de gemeente in 2017 plotseling mee werd geconfronteerd) wordt in 2018 verder uitgewerkt hoe wij verder gaan met de plekken voor ontmoeting en wijksteunpunten in de verschillende kernen.

Pilot langer zelfstandig thuis wonen.

Begin 2017 heeft de gemeente Schagen met 9 partners (Wonen Plus Welzijn, Wooncompagnie, Stichting Woonzorggroep Samen, Woningstichting Den Helder, Omring, Geriant, VGZ, MEE & de Wering en HKN Huisartsen) de handen in elkaar geslagen vanuit de urgentie om samen iets te doen. Inwoners willen ook in de toekomst in hun eigen huis en eigen vertrouwde omgeving prettig en veilig kunnen blijven wonen.

Om de vraag te kunnen beantwoorden wat daarvoor nodig is, is een pilot gestart in de dorpen Callantsoog, 't Zand en Petten. Daartoe is een enquête uitgezet en zijn groeps- en persoonlijke gesprekken gevoerd. Immers, inwoners weten als geen ander hoe het is om in hun eigen woning en omgevingen te wonen. 5 thema’s centraal staan: wonen, woonomgeving, activiteiten en sociale contacten, gezondheid en vervoer. 650 enquêtes zijn ingevuld en 3 groepsgesprekken en 18 persoonlijke gesprekken hebben plaatsgevonden. Goed om te horen hoe betrokken inwoners zijn bij hun buurt en omgeving en meedenken hoe iedereen zijn plek moet krijgen in de dorpen.

Met verkregen inzichten willen wij in de drie dorpen de formele en informele zorg verbinden om zo de leefbaarheid te vergroten. Dit wordt vertaald in een nieuw Woon-Zorg-Welzijn concept voor de drie dorpen dat vanaf de zomer 2018 uitgevoerd wordt. Ook worden initiatieven van (groepen) inwoners ondersteund en als het nodig is, zelfs uitgelokt. Voor de zomer 2018 wordt in navolging van deze drie dorpen een soortgelijke pilot gestart in Waarland, Tuitjenhorn en Dirkshorn. Voor het totale project heeft u op 26 september een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld.

Dementievriendelijke gemeente
De gemeente Schagen wil een Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) worden. Dit om eraan bij te dragen dat mensen met dementie zo lang mogelijk deel uit kunnen blijven maken van de samenleving en daardoor thuis kunnen blijven wonen. Om dit te bereiken is vanuit de gemeente het initiatief genomen om partijen rondom dementie met elkaar te verbinden en is het lokale platform dementievriendelijke gemeente Schagen gevormd. Deze heeft de opdracht gekregen om samen de themalijnen te bepalen, op basis waarvan een meerjarig uitvoeringsprogramma kan worden opgesteld in 2018. De themalijnen zijn: 1. Bewustwording en taboedoorbreking, 2. Kennisdeling, samenwerking en deskundigheidsbevordering en 3. Vergroten zichtbaarheid aanbod (communicatie).
Het gaat om een impuls voor nieuwe activiteiten en een versterking van de bestaande activiteiten, die structureel al bekostigd worden. Op 26 september heeft u hiervoor een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld.

Valpreventie
Gemeente Schagen en Woonzorggroep Samen zijn een samenwerking aangegaan rondom het verzorgen van valpreventietrainingen aan de inwoners van de gemeente Schagen.
Woonzorggroep Samen organiseert de valpreventietrainingen, de gemeente Schagen subsidieert (gedeeltelijk) de kosten voor deelname aan de valpreventietraining. Hierbij is de afspraak gemaakt dat deelname aan de valpreventietrainingen voor de deelnemende senioren in ieder geval kosteloos is.
In 2017 zijn er een drietal groepen gedraaid van 10 personen. Begin 2018 vindt de vierde en laatste cursus In Balans van deze pilot plaats. Gezien de positieve resultaten worden binnen het Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022 hiervoor middelen gereserveerd, zodat de pilot een structureel karakter krijgt.