Waar gaat het resultaat over?

Gemeente Schagen vindt initiatieven uit de samenleving heel belangrijk. We maken graag dingen samen met inwoners en ondernemers mogelijk. Zo creëren we een samenleving waar iedereen graag wil wonen en trots op kan zijn. Dit geldt ook andersom, bij vraagstukken die wij als gemeente oppakken. Ook daarover willen we vroegtijdig met inwoners en ondernemers in gesprek.

In 2017 besteden we veel aandacht aan burger- en overheidsparticipatie. Dat staat in deze begroting. Enkele onderwerpen pakken we heel participatief aan. We geven ze het komend jaar extra aandacht. We gebruiken dit om andere collega’s te inspireren en ervan te leren. Ze zijn in deze begroting te herkennen aan het icoon I,voor burger- en overheidsparticipatie.
We werken aan een organisatie die kan kijken door een andere bril. Die van inwoners, van samen doen, zonder belemmeringen. Welke mogelijkheden zijn er, zonder belemmerd te worden door (eigen) regels en procedures?

Onze uitdagingen zijn:

 • burger- en overheidsparticipatie stimuleren.
 • als organisatie meer ontvankelijk zijn voor initiatieven.
 • meer realiseren, met minder financiële middelen.
 • de krachten bundelen, tussen initiatiefnemers onderling en tussen initiatiefnemers en professionele organisaties.
 • feedback krijgen op ons eigen optreden in burger- en overheidsparticipatie.

Wij hebben dit gedaan door

Gedurende de afgelopen 2 jaar zijn er veel interventies, activiteiten en experimenten gedaan om de organisatie en de inwoners bewust te maken van het belang van B&O participatie. Dit om de uitdagingen die u gesteld heeft, te realiseren.

 • Voor een verdere verdieping van B&O participatie is het belangrijk dat B&O participatie als project wordt afgesloten en wordt ingebed in de gemeentelijke organisatie. Immers juist dáár waar de vraagstukken liggen en initiatieven binnenkomen van onze inwoners moet participatief gewerkt worden. De organisatie staat voor een nieuwe uitdaging waarbij het aan met name de afdelingen Ruimte, Openbaar Gebied en Samenlevingszaken is om, gesteund met de opgedane ervaringen en instrumenten, die zijn gerealiseerd in het project, participatie verder vorm te geven. Al deze instrumenten zijn aan u gepresenteerd in de bijlage van de raadsinformatiememo die in januari aan u is gezonden. Daarnaast hebben deze instrumenten  een plek gekregen in digitale Participatie Toolkit die voor de collega’s toegankelijk is en helpen B&O participatie te verdiepen.
 • Met de afronding van B&O participatie als project is ook de Supportgroep opgeheven.
 • Via het Crowdfundingsplatform 'Het Lukt Ons' zijn  een aantal mooie trajecten succesvol afgerond:
 • ontmoetingsruimte voor museum Eenigenburg
 • ‘warmte uit de grond’ voor de Nieuwe Nes
 • pannaveld voor de Frankendaelschool in Callantsoog

In alle gevallen heeft de gemeente financieel bijgedragen. In 2018 wordt het platform voortgezet.

 • Het experiment in Dirkshorn en Tuitjenhorn heeft een nieuwe wending gekregen. Besloten is om voor de duur van het experiment – tot 1 januari 2019 - drie Gebiedscoördinatoren aan te stellen die de coördinerende en verbindende rol tussen de gemeente en de dorpen op zich gaan nemen. Naast Tuitjenhorn en Dirkshorn zijn de dorpen Schagenbrug en St Maarten uitgenodigd deel te nemen aan dit experiment.

Om het experiment goed te begeleiden is een regiegroep bestaande uit de afdelingshoofden Ruimte, Openbaar Gebied en Samenlevingszaken in het leven geroepen. Deze heeft tot taak B&O participatie in te bedden in de organisatie en in het bijzonder het experiment in de vier dorpen met de Gebiedscoördinatoren.

 • Het budget € 45.000 dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor initiatieven in de dorpen is onder andere besteed aan de trimbaan in Oude Sluis, warmte bron Nieuwe Nes, pannaveldje voor de Frankendaelschool, promotiemateriaal voor het experiment in Dirkshon en Tuitjenhorn en een bijdrage aan het Crowdfundingsplatform ‘Het lukt ons.