Waar gaat het resultaat over?

In 2016 hebben wij het Vastgoedbeleid vastgesteld. Alle kernen zijn geanalyseerd op demografische ontwikkeling, bedrijfsmatige ontwikkeling, de combinatie van het aantal banen en het inkomen, de aan- en verkoopcijfers van woningen, de WOZ-ontwikkeling en de leefbaarheid. In dit beleid hebben wij per kern een ontwikkelrichting geformuleerd en aangegeven hoe wij dit gaan bereiken. De ontwikkelrichting zorgt ervoor dat onze kernen nu en in de toekomst fijne en leefbare kernen blijven die aan (blijven) sluiten op de behoeftes van inwoners en bezoekers. In 2017 zijn wij gestart met de uitvoering én actualisering van de ontwikkelrichtingen.

Door ons vastgoedsysteem (HTA) hebben en houden wij een goede vastgoedadministratie. Deze administratie is de basis voor onze facturen. Daarnaast geeft HTA ons een herinnering van gemaakte afspraken. Door HTA hebben wij een volledig, actueel en juist overzicht van ons vastgoed en contracten (waaronder alle pachtcontracten).

Wij hebben dit gedaan door

  • Nota grondbeleid

In 2017 heeft u de Nota grondbeleid vastgesteld. In deze nota heeft u nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor het te voeren grondbeleid, de inhoud van de voortgangsrapportage en onze grondexploitaties. Als bijlage bij de Nota grondbeleid zouden wij een kernenbeleid toevoegen. Omdat een dergelijk beleid niet aansluit bij het standpunt om beleid via burgerparticipatie tot stand te laten komen is ervoor gekozen deze gegevens te gebruiken als input bij de burgerparticipatie.

  • Voortgangsrapportage

In mei 2017 heeft u de voortgangsrapportage 2017 vastgesteld en enkele nieuwe grondexploitaties geopend. In september 2017 heeft u de voortgangsrapportage 2017-2018 vastgesteld.

  • Registratie

Door ons vastgoedsysteem (HTA) hebben en houden wij een goede vastgoedadministratie. Deze administratie is de basis voor onze facturen. Daarnaast geeft HTA ons een herinnering van gemaakte afspraken. Door HTA hebben wij een volledig, actueel en juist overzicht van ons vastgoed en contracten (waaronder alle pachtcontracten).

  • Aanpak vervallen locaties

Met de eigenaar van de een vervallen locatie in Dirkshorn zijn wij in gesprek om te komen tot een herontwikkeling. Aan de Dergmeerweg in Warmenhuizen zijn wij eigenaar van kassen en schuren. Voor deze vervallen gebouwen zijn de voorbereidingen voor de sloop gestart.

  • 0-meting vastgoed

De 0-meting van onze totale lasten en baten is gereed en hebben wij verwerkt in HTA en het verkoopplan.

  • Pilot snippergroen

De pilot snippergroen is afgerond. De afgelopen maanden zijn de laatste aanbiedingen in goed overleg met de bewoners verstuurd. Begin 2018 zal de evaluatie plaatsvinden. Op basis daarvan zal nieuw verkoop & verhuur beleid worden opgesteld passend binnen de Wet Markt en Overheid.

  • Standaardcontracten

Voor alle vastgoedonderdelen is nu een standaard contract waar wij mee werken. De werkvormen en processen zijn opgenomen in een lean-traject.