Waar gaat het resultaat over?

We werken aan een herkenbaar toeristisch profiel, met een eigen identiteit voor de kust en de stad Schagen. We zorgen voor verbinding tussen cultuurhistorie en toerisme. Schagen heeft veel bijzondere plekken.Bewoners van de gemeente Schagen zijn trots op de identiteit en dragen die ook uit.

Wij hebben dit gedaan door

Destinatiemarketing

In juni zijn we van start gegaan met de campagnes ".....in de Kop". Gericht op het verleiden van mensen om ons mooie gebied te bezoeken en wat langer te blijven. Basisgedachte voor de campagnes is steeds het laten zien van unieke combinaties, zoals een dagje strand combineren met een bezoek aan de Westfriese Folklore, of genieten van de mooie natuur en daarna heerlijk uit eten in één van de restaurants aan de Markt. Uit de resultaten is gebleken dat deze benadering aanspreekt en succesvol is. De campagnes waren zowel regionaal als nationaal zichtbaar via diverse media, o.a. abri's op de NS stations, A0-posters in de grote steden en redactionele artikelen in o.a. Margriet en Flair en op NU.nl.
https://dekopwerkt.nl/bestuursopdrachten/destinatiemarketing

Kust

We hebben deelgenomen aan het opstellen van het Toekomstperspectief 2040 voor de Noord-Hollandse Kust en aan zoneringskaart voor het strand (ter uitvoering van het kustpact). Tijdens dit proces zijn we ook in overleg gegaan met ondernemers en bewoners in de kustplaatsen.
Met de strandzonering is bekend waar wel en niet op het strand gebouwd mag worden.
We hebben ervoor gezorgd dat de provincie de blauwe zwemwaterborden heeft vernieuwd, waarmee het in 2016 vastgestelde nieuwe strandbeleid voor de bezoekers kenbaar is. Ook zijn de vakken op het strand van borden voorzien.
We hebben een proefopstelling gemaakt voor verlichting op zonne-energie voor de strandopgangen. Op basis daarvan hebben we als eerste de opgang Sint Maartenszee van oriëntatieverlichting voorzien. Met de watersportvereniging Callantsoog zijn we nog in overleg over de realisatie van een nieuw onderkomen in het activiteitenvak.

Structuurvisie Petten

In juli 2017 heeft de opening van het opgeknapte gebied rond de tankvallen plaatsgevonden. De huizen aan het Plein zijn wit geschilderd. Daarnaast hebben wij gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar van Camping Corfwater en grondeigenaar Staatsbosbeheer over een anterieure overeenkomst . Wij hebben gewerkt aan een overall schetsontwerp van de nog te realiseren deelprojecten en hopen dat op korte termijn af te ronden. Ondertussen zijn we in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan voor het strand van Petten.

Uitwerking van het programma Identity Matching

Momenteel werken we aan de Hollandse Tijden route van Petten naar Den Helder. Met deze route verleiden we de toerist om de N9 te verlaten en een toeristische route te rijden naar Texel. De route wordt gefinancierd met middelen uit De Kop Werkt! Verdere inzet op dit programma zal samen met de Kopgemeenten en in samenhang met de destinatiemarketing plaatsvinden.

Waterrecreatie

Om Schagen aan te kunnen laten sluiten bij het Sloepennetwerk Noord-Holland Noord, is goede bebording en opname in de app noodzakelijk. Hiervoor is een WED (Water als Economische Drager) subsidie is toegekend. De bebording is in maart 2018 gereed. Om de doorvaarbaarheid voor sloepen mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de Groote Sloot wordt uitgediept. Met het Hoogheemraadschap is afgesproken dat dit wordt meegenomen in hun reguliere baggerwerkzaamheden. Daarnaast is afgesproken dat de sluis in Oudesluis frequenter zal worden geopend voor de recreatievaart.

Wandelpaden – Routes

Er is de afgelopen jaren flink gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe wandelroutes in dit gebied. Er zijn 115 wandelroutes gerealiseerd en aaneengeschakeld tot een wandelnetwerk.
In Sint Maartenszee is voor de zomer een TOP (Toeristisch Overstap Punt) gerealiseerd met informatie over alle routes in de omgeving. Vanaf dit punt kan men starten met wandelen, fietsen en varen. In 2018 kijken wij naar locaties voor meerdere TOPS en het meer beleefbaar maken van de routes.

Toeristisch profiel stad Schagen

Samen met een enthousiaste groep ondernemers zijn we gestart met de ontwikkeling van een profiel voor de stad Schagen. In juni is "Schagen Marktstad” gelanceerd met een korte film, een eigen website en facebookpagina. We werken nu aan een concreet uitvoeringsprogramma met acties om de stad Schagen als bestemming voor een dagje of weekendje weg nog bekender te maken. De Westfriese Folklore en de donderdagmarkt worden hier nadrukkelijk bij betrokken.

Instandhouding monumenten
De rijke cultuurhistorie maakt de gemeente Schagen aantrekkelijk voor toeristen. Historische panden spelen hierin een belangrijke rol. Het is daarom belangrijk dat deze panden in een goede staat bewaard blijven. Dit geldt ook voor onze kerken en molens, dit zijn belangrijke bakens en onderdeel van onze identiteit. Wij hebben hiervoor in 2017 een instandhoudingssubsidie voor monumenten ingesteld. Voor de kerken en molens wordt in 2018 een subsidieregeling opgesteld, gezamenlijk met de betrokken stichtingen.