Waar gaat het resultaat over?

Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker. Om een rol van betekenis te kunnen spelen bij ontwikkelingen op het gebied van ruimte & economie is samenwerken met andere gemeenten uit de regio, de provincie Noord-Holland en overige overheden en stakeholders nodig.

Wij hebben dit gedaan door

De Kop Werkt!

In april 2017 is hebben we samen met Den Helder, Hollands Kroon, Texel en provincie Noord-Holland de samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt! getekend. Vervolgens zijn we formeel gestart met de uitvoering van het jaarprogramma 2017 van De Kop Werkt!. Specifiek voor Schagen zijn we aan de slag gegaan met de projecten Energy & Health Campus en Oudesluis.

Voort het project Energy & Health Campus is het haalbaarheidsonderzoek afgerond waaruit blijkt dat er kansen zijn voor de ontwikkeling van een open innovatie campus op de OLP. Vervolgens is er gestart met de ruimtelijke vertaling van het haalbaarheidsonderzoek in een Masterplan (gebiedsvisie). Het Masterplan zal naar verwachting in Q3 van 2018 worden vastgesteld. Ook iser een start gemaakt om de Energy & Health campus in de markt te zetten. Zo is er gewerkt aan bouw van website, die in 2018 klaar is. Voor 2017 en 2018 is de communicatiestrategie vastgesteld.
https://youtu.be/_IAj-4-tijc

Na de voorbereidende werkzaamheden in het eerste deel van 2017 is in oktober gestart met de aanleg van het Polderpark en Ontmoetingsplein in Oudesluis. In de eerdere streefplanning was aangegeven dat het Polderpark en Ontmoetingsplein voor 2018 gerealiseerd zouden zijn. Vanwege in hoofdzaak het natte weer wordt de oplevering van het Polderpark en Ontmoetingsplein voorjaar 2018.

Voor het regionale belangrijke onderwerp bereikbaarheid is een aantal prioritaire projecten benoemd waaronder met name de ongelijkvloerse aansluitingen A9-N9-Den Helder en de vaste oeververbinding Burgervlotbrug voor Schagen van belang zijn.

Het jaarplan 2018 is voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de Regionale Raadscommissie Noordkop (oktober) en de gemeenteraad (december) en daarna door de Stuurgroep vastgesteld. Voor Schagen zijn de projecten Gebiedsvisie Sint Maartenszee en Revitalisering Groote Keeten opgenomen. Ten behoeve van Revitalisering Verblijfsrecreatie is in het jaarplan 2018 een Vitaliteitscan Verblijfsrecreatie opgenomen.
https://dekopwerkt.nl/

Ambitiedocument Holland boven Amsterdam
Na een evaluatie van de samenwerking is besloten om de regionale samenwerking in Noord-Holland Noord met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ook na 2017 voort te zetten. Op 7 december 2017 zijn de nieuwe Aandeelhoudersovereenkomst en Dienstverleningsovereenkomst door alle partijen ondertekend. Daarmee is de samenwerking voor de periode 2018-2025 geformaliseerd.

Op 7 september is tijdens het congres NHNext het ambtiedocument 'Holland boven Amsterdam' gepresenteerd aan ondernemers, politici en andere belangstellenden (https://regiohollandbovenamsterdam.nl/nhnext).
Noord-Holland Noord heeft namelijk verregaande ambities om de regio de komende decennia uit te laten blinken op de economische speerpunten agri-food, energie, water en toerisme. Het ambitiedocument dient ook als input voor lobby die vanuit NHN wordt uitgevoerd.

http://nhn.nl/