Inleiding


Alles wat wij doen moet bijdragen aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. We dienen uiteindelijk één gemeenschappelijke doel: een gelukkige gemeenschap, een gemeente waar mensen graag wonen en werken. Waar iedereen die met ons te maken heeft vanzelfsprekend kan vertrouwen op verantwoord bestuur, een betrouwbare overheid en de best mogelijke dienstverlening.

Beleidsmatig doen we dit vanuit de raadsbreed vastgestelde visie2040, het programma 'Bewegen naar de klant', en de 'Visie op dienstverlening #2020',

Visie 2040
In 2017 heeft de raad de visie 2040 vastgesteld:" Samen werken aan geluk". De visie wordt gebruikt als referentie voor alle toekomstige beleidsvoornemens.

Invoering Omgevingswet
In oktober heeft de minister laten weten dat de nieuwe verwachte datum van inwerkingtreding 1 januari 2021 is. Het moment waarop de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, twee nieuwe kerninstrumenten, gaan gelden blijft gelijk, respectievelijk 2024 en 2029. Voor ons is er dan ook geen aanleiding om voorbereidingen op de wet uit te stellen. We hebben een kernteam Omgevingswet samengesteld en een projectgroep Beleid en Regelgeving. Deze projectgroep gaat, samen met alle betrokken (keten)partners, in 2018 aan de slag met de Omgevingsvisie.

In het voorjaar is een themabijeenkomst voor raads- en commissieleden georganiseerd over de Omgevingswet. Na een presentatie was er een Lagerhuisdebat, waaraan ook inwoners en medewerkers hebben deelgenomen. Rode draad was het spanningsveld tussen `loslaten´ en de behoefte aan ´sturing´. We leren en ontwikkelen stap voor stap. Na de inventarisatiefase is gestart met de voorbereiding van de vervolg projectopdracht voor 2018. In de zomer is een aantal summerschools georganiseerd voor de medewerkers van de gemeente Schagen om kennis te maken met de Omgevingswet en de veranderingsopgave die daarmee samenhangt.

Bewegen naar de Klant
De eindresultaten van het programma Bewegen naar de klant over de periode juni 2017 - juni 2018 worden in juni 2018 separaat aan de raad verantwoord. In 2017 is bijna 1,9 mln. aan taakstelling gerealiseerd. Dit is meer dan de voorgenomen taakstelling van 1,5mln. Bij het vaststellen van de taakstelling is afgesproken ook naar verhoging van inkomsten te kijken, bijvoorbeeld kostendekkendheid van bepaalde producten. Naast een structurele besparing op personeel in 2017 (ruim 0,2 mln.) heeft de verbetering in kostendekkendheid geleid tot dit resultaat.

Huisvesting
In 2017 is de verbouwing van het gemeentehuis gerealiseerd. Deze centrale huisvesting van de organisatie en de invoering van het flex-werken vergroten de mogelijkheden voor samenwerking en ontmoeting. Oók, en zeker met onze inwoners en bedrijven.
In de praktisch ingerichte hal worden onze klanten en bezoekers vriendelijk ontvangen door een gastvrouw of gastheer.
Wij zijn trots op de wijze waarop de verbouwing en de klantgerichte benadering bijdragen aan de verbetering van onze dienstverlening.

Dienstverlening
Het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening door het optimaliseren van processen en het ontsluiten van digitale informatie.