Waar gaat het resultaat over?

Gemeentelijke regelgeving wordt nogal eens aangemerkt als belemmerend. Niet alleen door inwoners, maar ook door bedrijven en instellingen. Daar waar de gemeente bevoegd is autonoom te handelen, gaan we de regeldruk verminderen. Dit doen we door het aantal regels te verminderen of door de inhoud of de strekking van de regels te veranderen. Ook willen we de werkprocessen zo lean mogelijk maken, zodat de afhandeling van aanvragen/verzoeken zo vlot mogelijk verloopt.

Wij hebben dit gedaan door

De dereguleringsaanpak stemmen we af op de vorderingen in het project procesoptimalisatie. Bij de processen waarin gemeentelijke regels een rol spelen, bekijken we of en zo ja welke regels afgeschaft of vereenvoudigd kunnen worden.

In 2017 namen we twee processen onder de loep:
1: verkoop openbaar groen
2: kapvergunning

Bij proces 1 zijn geen gemeentelijke regels aangetroffen die afgeschaft of vereenvoudigd kunnen worden.

Bij proces 2: de regels voor het kappen van bomen zijn sterk vereenvoudigd. Voortaan is er alleen een kapvergunning nodig bij vooraf aangewezen bomen. In het nieuwe stelsel zal het aantal kapaanvragen naar verwachting met 50% afnemen.

Verder is in 2017 een 'denkwijzer beleid' ontwikkeld. Aan de hand hiervan kunnen we beoordelen wanneer er beleid moet worden ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij is: geen beleid tenzij ... Dit vanuit de gedachte dat er een echte noodzaak moet bestaan om beleid te ontwikkelen.