Voor u ligt de jaarrekening 2017. In de begroting beloofden we u om daadkrachtig plannen op te pakken, met inwoners en ondernemers mee te denken en samen aan de slag te gaan. Als we terugkijken op 2017 zien we een goed jaar waarin politiek en samenleving veel voor elkaar hebben gekregen. In de jaarrekening leest u welke resultaten we samen bereikt hebben. Dit is overigens de eerste jaarrekening die u – net als de tussenrapportages en begroting – helemaal digitaal kunt raadplegen.

Wij zien deze jaarrekening als de afsluiting van onze collegeperiode. De afgelopen vijf jaar heeft onze gemeente een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Met elkaar hebben we het coalitieakkoord vrijwel geheel uitgevoerd en is er nog heel veel in de steigers gezet. Vorig jaar hebben we gemeente Schagen landelijk op de kaart gezet als gemeente die het geluk van haar inwoners voorop zet en die stuurt op geluk. De basis die we hiervoor in 2016 legden, hebben we verder uitgebouwd. Onder andere door het congres 'Lokaal sturen op geluk' en veel aandacht van landelijke media hebben we goed duidelijk kunnen maken hoe we dit zien en wat de betekenis hiervan is voor inwoners. In de organisatie is geluk al meer onderdeel van het reguliere werk. De klantvraag staat centraal en we werken steeds meer vanuit breed maatschappelijke effecten die bijdragen aan geluk van inwoners.

Bij de domeinen kunt u lezen welke mooie resultaten we vorig jaar allemaal bereikt hebben. Hieronder vindt u per domein een korte samenvatting.

Economisch domein

We zijn vorig jaar onverminderd doorgegaan met het vlottrekken van diverse woningbouwplannen. In bijna iedere kern vindt nu woningbouw plaats. Eén van de woningbouwplannen die in het oog springt, is de realisatie van 48 nieuwe sociale huurwoningen aan de Beethovenlaan in Schagen.

Door de nieuwe, lang verwachte supermarkt in Waarland, kunnen inwoners van Waarland weer boodschappen doen in hun eigen dorp. In Schagen hebben we grote stappen gezet in de realisatie van de vernieuwing en uitbreiding van het Makado Centrum.

In ons landelijk gebied is een aantal bedrijfsuitbreidingen gerealiseerd of ver gevorderd. Voorbeelden hiervan zijn Bejo Zaden, Hazera Seeds, Zabo Plants, Firma van Schie en B4Agro. Daarnaast is in Oudesluis een mooi park aangelegd en is in Warmenhuizen het Baanpark opgeknapt.

Sociaal domein

Het jaar 2017 stond in het teken van de ontvlechting van de COWWI met Hollands Kroon en het opbouwen van onze eigen sociale afdeling. Hier zijn we goed in geslaagd. Hoewel een scheiding altijd wel wat problemen oplevert, zijn we er goed uitgekomen en zijn over en weer alle (financiële) verplichtingen nagekomen. Het belang van de cliënten heeft in dit proces voorop gestaan zodat zij er geen hinder van hebben ondervonden.

De afgelopen jaren hielden we geld over binnen het sociaal domein. Dat is in 2017 nog wel zo maar in veel mindere mate. In 2017 hebben we een aantal nieuwe voorzieningen getroffen zoals het afschaffen van de eigen bijdrage voor de begeleiding en dagbesteding, de cursus val-preventie en de AED- en reanimatiecursussen. Ook de invoering van de zogenaamde kindpakketten 0-4 jarigen, het ouderenpakket en het geluksbudget dragen bij aan het geluk van onze inwoners. En last but not least het continueren van ons zorgbeleid. Dat staat inmiddels als een huis en wordt positief beoordeeld door onze inwoners die er gebruik van maken.

Schagen wordt een boomrijkere gemeente. In 2017 hebben we hier een start mee gemaakt door de boomplantdag en het planten van fruitbomen bij de scholen. De komende jaren zetten we actief in op het uitbreiden van het bomenbestand.

Hetzelfde geldt voor de openbare verlichting. We hebben alle voorbereidingen getroffen om de komende twee jaar alle openbare verlichting in de gemeente te vervangen door ledverlichting.

Domein burger en bestuur

Na een ingrijpende verbouwing hebben we in 2017 het gemeentehuis opnieuw geopend. Het flexwerken is nu gemeengoed in de organisatie. Het doel hiervan was een betere dienstverlening en daarin zijn we geslaagd. Nu we allemaal onder 1 dak zitten, gaat samenwerken en elkaar ontmoeten meer vanzelf. De mooie grote centrale hal wordt goed benut en gewaardeerd als ontmoetingsplek voor ambtenaren, bestuurders en inwoners.

Burger- en overheidsparticipatie werpt zijn vruchten af. De hiervoor genoemde parken, de woningbouw in Warmenhuizen en de gebiedsvisie Sint Maartenszee zijn hier mooie voorbeelden van.

Onze financiële huishouding hebben we goed op orde, maar we hebben nog wel een paar uitdagingen voor de nabije toekomst. Mogelijk kan de verwachte stijging van de algemene uitkering als gevolg van het regeerakkoord een deel van de oplossing zijn.

Uw raad heeft een goede discussie gevoerd over de wijze waarop commissie- en raadsvergadering in de toekomst vorm moeten krijgen. Er ligt nu een voorstel om met de systematiek van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB) te gaan werken.

Als we terugkijken op 2017, zien we een goed jaar waarin politiek en samenleving veel voor elkaar hebben gekregen. Het resultaat van daadkrachtig plannen oppakken, meedenken met inwoners en ondernemers en samen aan de slag gaan.

Burgemeester en wethouders van Schagen.