Waar gaat het resultaat over?

Met de meeste kinderen gaat het goed: lichamelijk en psychisch ontwikkelen zij zich zoals we zouden mogen verwachten en zijn zij gezond. Zij komen goed voorbereid in het onderwijs en doorlopen deze zonder noemenswaardige problemen. Er zijn echter altijd jeugdigen met problemen met opgroeien. Bij hen is sprake van een verhoogd risico op vastlopen door een ontwikkelingsachterstand, uitvallen op school of omdat zij in aanraking komen met criminaliteit. Er zijn ook ouders die problemen hebben met opvoeden, maar die (nog) geen zorg op grond van de Jeugdwet nodig hebben. Hiervoor is preventieve inzet nodig.

De functies die de gemeente invult zijn:

  • informatie en advies
  • signaleren van problemen,
  • voorzien in en toegang bieden tot de basisvoorzieningen,
  • licht-pedagogische hulp en
  • coördinatie van zorg.

Bij 'signalering' gaat het bijvoorbeeld om de coördinatie tussen partners die kunnen signaleren: het onderwijs, het wijkteam, politie, huis- en jeugdartsen, inwoners en maatschappelijk betrokken organisaties. Met deze partners voeren wij gesprekken om de keten sluitend te krijgen.

Onder ‘voorzien in en toegang bieden tot de basisvoorzieningen’ valt het totale aanbod, inclusief voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Wij zorgen er voor dat de onderwijshuisvesting is geregeld. De kinderen met een ontwikkelingsachterstand terecht kunnen bij een voorschoolse voorziening. Bij 'pedagogische hulp' gaat het om het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders en gezinnen waar problemen zijn of dreigen te ontstaan. En om schoolmaatschappelijk werk, dat een verbinding tussen het wijkteam en het onderwijs legt. De ‘coördinatie van zorg' ligt bij het wijkteam. We zorgen voor afstemming en zo mogelijk bundeling van zorg in het geval dat meerdere hulpsoorten nodig zijn om een jeugdige of gezin te ondersteunen.

De jongere vindt in zijn groei naar volwassenheid zijn weg naar de arbeidsmarkt. Hiervoor is een integrale aanpak tussen de economische en sociale domeinen noodzakelijk, waaronder het optimaliseren van de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt.

Wij hebben dit gedaan door

Onderwijshuisvesting

De aanvragen voor vervangende nieuwbouw 2018 hebben we ontvangen van de schoolbesturen en zijn opgenomen in het huisvestingsprogramma 2018. Daarnaast is met de schoolbesturen het integraal huisvestingsplan (IHP) 2018-2030 opgesteld en vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2017. Het IHP geeft duidelijkheid over welke school wanneer voor nieuwbouw dan wel renovatie in aanmerking komt. Ook geeft het IHP duidelijkheid over hoe en waar de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) tot stand komt. Verder is de dependance Julianaschool verhuisd naar de locatie van de Ark, heeft de Julianaschool een noodlokaal geplaatst gekregen in verband met de groei van het aantal leerlingen en is gestart met de bouw van de nieuwe Rank op locatie dependance Julianaschool.

Bewegingsonderwijs
Op alle basisscholen in de gemeente wordt het bewegingsonderwijs gegeven door vakleerkrachten. Sportservice heeft met alle scholen afspraken gemaakt over de uitvoering en is in het schooljaar 2017-2018 gestart.

Doorontwikkeling wijkteams en integrale aanpak jeugdgroepen
Het jeugd-en jongerenwerk is onderdeel geworden van het wijkteam. Er is een uniforme wijze van werken gerealiseerd tussen de consulenten jeugd-en jongerenwerk. Zij gebruiken daarbij de werkwijze 'jeugdgroepen in beeld'. Hiermee brengen zij systematisch de groepen in de kernen in beeld. Zij hebben zicht op hoe de groepen zich gedragen en of hulp of ondersteuning gewenst is.
Het uitvoeringsteam heeft vastgesteld dat de groep in Tuitjenhorn geen overlast gevende groep meer is en heeft de driehoek (overleg burgemeester, korpschef politie en Openbaar Ministerie) verzocht om af te schalen. Dit betekent dat de groep niet meer structureel wordt besproken. De groep is alleen nog onderwerp binnen de reguliere werkzaamheden van het wijkteam en politie.

Wet Kinderopvang en peuteropvang
De GGD heeft alle kinderopvanglocaties geïnspecteerd op de kwaliteit. Hierbij zijn lichte overtredingen geconstateerd, waaronder dat op papier de werkwijze niet goed was beschreven. Deze overtredingen zijn in overleg met de houder hersteld.
Voor kinderen met een spraak taal achterstand is Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) beschikbaar. Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt over de doorgaande lijn van kinderopvang naar school. Voor de kern Schagen geldt dat er VVE beschikbaar is via schakelklassen wanneer zij naar school gaan.

Leerplicht en RMC
Uit onderzoek is gebleken dat regionale samenwerking Kop van Noord-Holland op de RMC- en Leerplichttaken meerwaarde heeft. Er is daarom besloten een projectleider aan te trekken die vorm gaat geven aan deze regionalisering. Het doel is om uiterlijk augustus 2018 de regionalisering te hebben afgerond, zodat in het nieuwe schooljaar het bureau van start kan gaan.

Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer is uitgevoerd door vervoerder Noot. Zij hebben 130 kinderen vervoerd in 2017. Dit zijn 18 kinderen minder dan in 2016.
Het leerlingenvervoer wordt in samenwerking met Den Helder en Hollands Kroon uitgevoerd.

Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is beschikbaar geweest op alle basisscholen en kinderopvang organisaties en werd uitgevoerd door Mee-De Wering. Elke school heeft daarbij een vaste schoolmaatschappelijk werker. Het SMW voor het voortgezet onderwijs (VO) wordt voor Schagen en Hollands Kroon gezamenlijk uitgevoerd op het Regius en Clusius college. In 2017 zijn er voor Schagen 25 trajecten geweest. In 2016 waren dat er 26 en in 2015 35. Daarnaast is er in 2017 gestart met de uitvoering van SMW op het ROC.

Home Start
Home Start is een bewezen effectief preventief programma waarin vrijwilligers opvoedondersteuning geven aan gezinnen tot 12 jaar. De Home Start vrijwilligers worden geschoold in hun opvoed vaardigheden en worden ingezet in Hollands Kroon en Schagen. In 2017 zijn er even als in 2018 34 gezinnen begeleid door Home Start vrijwilligers.