Indicator:

De beleving van de openbare ruimte werd door inwoners en ondernemers in 2014 gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 6,7. De ambitie is om het waarderingscijfer gelijk te houden. In 2016 is de waardering een 6,4. Tegelijkertijd is het percentage van respondenten dat het thema openbare ruimte in de top 5 heeft van belangrijke thema’s in 2016 gestegen (van 47,9% in 2014 naar 54,7% in 2016).

Voor het beheer van de openbare ruimte is het vastgestelde uitgangspunt "sober en doelmatig". Dit beeld is lager dan de afgelopen jaren in de buitenruimte aanwezig is geweest. Daarnaast kan de periode waarin de peiling heeft plaats gevonden van invloed zijn geweest op de uitkomst van de tevredenheid. In 2014 was dit in de zomer, in 2016 in het najaar.

Positieve uitzondering is de waardering voor speelvoorzieningen. Dat cijfer is gestegen van 7,0 naar een 7,2. De wens van de Raad was om speelvoorzieningen tenminste op het bestaande niveau te handhaven.

In 2016 hebben we voorbereidingen getroffen om op onder andere het gebied van openbaar groen, openbare verlichting en straatreiniging in 2017 een inhaalslag te maken. In de begroting 2017 heeft uw Raad hiervoor middelen opgenomen. In 2017 verkrijgen wij door inspecties meer inzicht in de staat van het areaal. Daarmee zijn we beter in staat om te sturen op kwaliteitsniveau.