Indicator:

  • In de begroting is aangegeven dat de verenigingen en gebruikers gefaseerd vanaf 2016 met ingang van 2020 voor ca. 40% verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen van de sportvelden. Deze bijdrage, samen met het gemeentelijk deel (ca. 60%) wordt jaarlijks in een reserve gestort. Deze afspraken die tijdens het accommodatiebeleid zijn gemaakt zijn uitgevoerd. Via de huurovereenkomsten wordt de solidariteitsbijdrage geïnd, zodat de 40% in 2020 wordt gehaald.
  • In de begroting is aangegeven dat de gemeentelijke exploitatiesubsidie voor de dorpshuizen wordt in 2017 verlaagd met 28%. De dorpshuizen zijn hierdoor gedeeltelijk verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen. In het kader van het accommodatiebeleid is deze verlaging van de gemeentelijke exploitatiesubsidie reeds in 2016 gerealiseerd.
  • Zoals aangegeven in de begroting wordt de exploitatiesubsidie aan de zwembaden en sporthallen en –zalen tot eind 2018 gefaseerd verminderd met 25% (ten opzichte van het peiljaar 2015).De korting wordt gefaseerd ingevoerd over een periode aan 4 jaar. Voor 2016 en 2017 een korting van 6,25% per jaar doorgevoerd.
  • Het opgenomen streefgetal  in de begroting waarbij in 2018 het percentage jeugd dat actief deelneemt aan sportverenigingen gestegen is van 60% in 2012 naar 80% in 2018 is op dit moment moeilijk te peilen. In samenwerking met Sportservice is onderzocht of er landelijke methodes zijn om toename van sportdeelname te monitoren. Deze zijn niet aanwezig. Het monitoren van sportende personen is niet in beeld te brengen, omdat individuele sporters vaak geen lid zijn van een vereniging. Vorig jaar is de verhoging van het aantal sportende afgeleid van het aantal jeugdleden welke een bijdrage ontvangen via het subsidiebeleid. Sport wordt wel door ons gestimuleerd en bij de jeugd wordt dit onder andere gedaan via het “Jongeren op Gezond Gewicht” project.
  • De inwoners waarderen de sportvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 7,9 (waarstaatjegemeente.nl). In 2017 waardeerde inwoners van Schagen de sportvoorzieningen in de nabijheid even als in 2014 met een 7,9.
  • Conform de begroting waarderen de inwoners de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 6,3 (waarstaatjegemeente.nl, peildatum 2016))