In 2017 hebben we onder andere gewerkt aan deze speerpunten:

  • Vernieuwing openbare verlichting. In 2 jaar tijd worden alle oude openbare verlichtingsarmaturen vervangen voor energiezuinige LED-verlichting. In 2017 is de voorbereiding afgerond met een aanbestedingsprocedure. Daardoor zal in 2018 gestart kunnen worden met de grootschalige vervangingsactiviteiten.
  • Nieuwe bomen. Op plaatsen waar bomen door ziekte of ouderdom de afgelopen jaren zijn verdwenen, maken we een inhaalslag. In 2017 zijn deze groenvakken binnen de gemeente geïnventariseerd en heeft de aanbesteding én gunning van de groenrenovatie plaatsgevonden. In 2018 worden de groenvakken gerenoveerd.

Aanvullend planten we enkele honderden bomen op nieuwe locaties binnen- en buiten de bebouwde kom. In 2017 zijn enkele kleine initiatieven totstandgekomen zoals de boomfeestdag en de aanplant van fruitbomen bij scholen. Over 2017 is nog veel budget beschikbaar. Dit wordt meegenomen naar 2018.

  • Vernieuwing van speelplaatsen, omvorming val ondergronden. In 2017 hebben we samen met de buurt veel speelplaatsen en bijbehorende valondergronden vernieuwd. Nog niet alles is gereed. In 2018 gaan we hiermee verder.