Toelichting verschillen Lasten

SD 1.1

 • In het Economisch domein zijn inkomsten gegeneerd die een verband hebben met het tafelzilver. Een deel van deze opbrengsten uit dit tafelzilver worden gestort in de reserve basisonderwijs waaruit het in eerste instantie geleend was (350 N). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. Daarnaast zijn de kapitaallasten lager uitgevallen doordat een aantal investeringen nog niet in uitvoering zijn genomen(44 V).
 • De regio Kop van Noord Holland heeft samen met het onderwijs het project 'doorgaande leerlijn' gestart. De kosten voor de uitvoering van de eerste fase komen  in zijn geheel ten laste van 2017, waardoor er een kleine overschrijding ontstaat (13 N)
  • Als gevolg van de eenmalige afkoop van een huurcontract van peuteropvang de

  Kikkerpoel is hier een overschrijding ontstaan. Het huurcontract is na verbouwing in
  1998 verhoogd, zodat op deze manier de investeringen terugbetaald zouden worden.
  De terugbetaal termijn is reeds in 2013 verlopen en het contract is daar nu met
  terugwerkende kracht op aangepast. (70 N).

  • In de uitvoering zien wij de resultaten van Mee op weg. Hierbij wordt jongeren geleerd

  zelfstandig naar school te gaan. Ook wordt het beleid actief gevoerd waarbij jongeren
  in plaats van taxi vervoer, openbaar vervoer krijgen toegekend.Hierdoor ontstaat
  voordeel op het leerlingenvervoer (75 V).

 • Verder kleine mutaties zorgen voor een voordeel van (15 V)

SD 1.2

 • Aan de hand van de door gecontracteerde aanbieders ingediende

managementrapportages blijkt dat de kosten hoger uitvallen. Onderdeel hiervan is
dat alle GGZ-trajecten per 31 december 2017 zijn afgesloten. De reden hiervoor is de landelijke
beëindiging van de huidige bekostiging (DBC). Daarnaast is er meer zorg verleend.
Dit veroorzaakt een overschrijding (839N).

 • In de 2e rapportage is aangegeven dat dit jaar er sprake is geweest  van een eenmalige

terugstorting van het SVB ter afrekening van het jaar 2016, betreffende een bedrag van
€ 73.375,-. In 2016 hadden wij namelijk het SVB meer bevoorschot aan PGB's dan
daadwerkelijk is toegekend en gebruikt. Daarnaast hebben wij bij de 2e tussenrapportage
op basis van het verwachte gebruik dit budget met € 105.000,- af geraamd.
Ondanks deze bijstelling zijn de laatste periode tocht meer PGb-gelden verzilverd dan
voorspeld waardoor en kleine overschrijding ontstaat (13 N)

 • Overige verschillen zorgen voor een nadeel(6 N).

SD 1.3

 • Er zijn meer rentedragende leningen verstrekt aan startende ondernemers en

ondernemers die een lening kregen om hun bedrijf weer levensvatbaar te maken dan
was geraamd (86 N).

 • Overige verschillen zorgen voor resterend nadeel (3 N)

SD 1.4

 • Bij de 1e tussenrapportage was het budget voor re-integratie afgeraamd met

€ 151.861,- naar een budget van € 300.000,- omdat de uitgaven op dat moment
achterbleven op de begroting. Door succesvolle extra inspanningen (o.a. Focus en Vak-Fit)
om mensen re-integratietrajecten aan te kunnen bieden is uiteindelijk meer dan de
resterende € 300.000,- uitgegeven en ontstaat een overschrijding(72 N).

 • Verder zorgt een klein voordeel op de WSW voor het overige verschil (7V)

SD 1.5

 • Er is een overschrijding doordat in de loop van 2017 het Participatieverklaringstraject

werd ingevoerd en aangeboden, terwijl dit niet was begroot. Een andere oorzaak is dat
de rijksvergoeding per gehuisveste vergunninghouder met ingang van november 2017
niet meer via een aparte regeling wordt betaald, maar is opgenomen in de algemene
uitkering. Dat was nog niet in de begroting verwerkt (10 N)

 • Bij de 1e tussenrapportage hebben wij € 180.000,- extra rijksgeld gekregen voor

armoedebeleid. Deze extra middelen zijn door het Rijk op jaarbasis begroot. Wij hebben
pas in de loop van 2017 deze middelen ontvangen en hebben deze dus daarom niet
geheel kunnen inzetten. Hiervan is een deel ingezet (67 N)

 • Er hebben iets minder mensen gebruik gemaakt van het aanbod van de aanvullende

verzekering dan verwacht, waardoor er een klein overschot is op deze post. (15 V)

 • Er is minder gebruik gemaakt van voorzieningen voor minimabeleid. Dit is met name

het gevolg dat er geen beroep is gedaan op de gemeentelijke middelen voor het
Noodfonds. (18 V)

 • Overige mutaties leiden tot een verschil van (6N)

SD 2.1
In 2017 is per saldo het totaalbudget (€ 7.487.000) met € 56.000,- onderschreden (positief). Het algemene beeld is dat de diverse begrote exploitatie budgetten over 2017 toereikend zijn geweest. Onderstaande budgetten zijn afwijkend en verklaren grotendeels de onderschrijding van het exploitatiebudget.

 • Speeltoestellen

Door te natte weersomstandigheden is besloten de skatebaan in Oudesluis niet meer in het najaar van 2017 aan te leggen. De aanleg van de skatebaan is uitgesteld naar het voorjaar van 2018, wanneer de terreingesteldheid beter is. Het beschikbare budget dient zodoende naar 2018 overgeheveld te worden (73 V).

 • Strandafslagen

De nieuw overgenomen strandafslagen zouden in 2017 direct worden voorzien van slagbomen inclusief toegangssysteem. In 2017 zijn deze werkzaamheden voorbereid en is een leverancier geselecteerd en de bestelling geplaatst. De slagbomen worden in 2018 geplaatst. Het beschikbare budget dient zodoende naar 2018 overgeheveld te worden (107 V).

 • Beheer waterwagen

De hoeveelheid aanwezige baggerslib was minder dan begroot. Voorts zijn de werkzaamheden onder een voordelig aanbestedingsresultaat uitgevoerd (198 V).

 • Openbare Verlichting

De grootschalige vervanging van armaturen door zuinige LED is in 2017 nog niet gestart, waardoor een verlaging van energiekosten nog niet is gehaald. De tarieven inclusief belastingen zijn nauwelijks gewijzigd, waardoor een grote stijging ook niet te verwachten was. Het nadeel lijkt te zitten in de manier waarop de energiebelasting in rekening is gebracht. Energiebelasting kent een staffel, lage verbruiken worden meer belast dan hogere verbruiken. Voor openbare verlichting (en in bepaalde mate ook voor rioleringsgemalen) is een clustering van aansluitingen mogelijk. Door aansluitingen administratief te clusteren is minder energiebelasting verschuldigd. Wij gaan onze voormalige energieleverancier vragen deze clustering alsnog toe te passen. De onnodig betaalde energiebelasting is door hen terug te vorderen bij de belastingdienst, waarna verrekening met de gemeente plaats kan vinden (126 N).

 • Kapitaallasten

De uitgevoerde baggerwerkzaamheden zijn ineen keer afgeschreven conform de nota rente, activa en afschrijvingsbeleid. Hier tegenover staat een onttrekking aan de reserve maatschappelijk nut onder het domein burger en bestuur (215 N).

 • Diverse

Daarnaast is nog een overschot op diverse posten (19 V).

SD 2.2

 • Bij de vaststelling van het subsidiebeleid in 2014 is een bezuiniging ingevoerd, waarvan

in 2017 de laatste resultaten worden weergegeven, waardoor er een overschot is
ontstaan. In 2017 heeft een evaluatie van het subsidiebeleid plaatsgevonden, waarbij
bepaalde subsidie in het jaar 2018 worden verhoogd. (15 V)

 • Bij de vaststelling van het accommodatiebeleid zijn een aantal bedragen opgevoerd

welke niet uitgevoerd zijn in het jaar 2017. Er is bijvoorbeeld geen onderhoud aan
zwembad Oudesluis uitgevoerd, omdat de noodzakelijkheid hiervan niet aan de orde was.
Daarnaast staat er een bedrag voor het opstellen van een MOP (Meerjarenonderhoudplan)
opgevoerd en is dit niet gebruikt in 2017. En er heeft in het kader van de bezuinigingen
een korting op de exploitatie plaatsgevonden. (38 V)

 • Voor het beoordelen van het accommodatiebeleid is er een Meerjarenonderhoudsplan

opgesteld op basis van totale renovatie. Bij diverse sportvelden was een totale
renovatie niet aan de orde, waardoor er minder is uitgegeven aan de sportvelden (73 V).

 • Als gevolg van het goedkoper uitvallen van diverse investeringen die vallen binnen het accommodatiebeleid is er minder onttrokken uit deze reserve wat een incidenteel

voordeel oplevert. (70V)

 • In het jaar 2017 is geen rekening gehouden met indexering van de exploitatie bij de

diverse sporthallen.(14 N).

 • Diverse kleine mutaties zorgen voor een klein voordeel (6 V)

SD 2.3

 • In 2017 heeft op basis van inspecties minder onderhoud aan de verschillende

brandweerkazernes moeten plaatsvinden dan volgens het meerjarenonderhoudsplan
was ingeschat. Dit zowel op de Hofstraat in Schagen als de Zeeweg in Callantsoog. (15 V)

 • In 2017 zijn met de reddingsbrigades afspraken, hoe om te gaan met het materieel van

de reddingsbrigade. Daarbij is de eerste stap gezet om de aanschaf van nieuw materiaal
te laten uitvoeren door de gemeente en hierbij schaalvoordelen te realiseren. In de
begroting is conform het onderhoudsplan van de diverse reddingsbrigades het klein
onderhoud aangegeven. Hiervan is gedurende het jaar niet volledig gebruik
gemaakt waardoor een incidenteel voordeel ontstaat (25 V). Dit voordeel wordt
verrekend met de reserve Reddingsbrigades.

 • Binnen de begroting houden we jaarlijks rekening met een raming van € 10.000,- voor

een storting in het parkeerfonds. In 2017 hebben we hier echter geen bijdragen voor
hiervoor ontvangen. De geraamde last (zijnde een storting) is daarmee niet gerealiseerd (10V)

 • In 2017 was een incidenteel budget  van € 20.000  geraamd voor blusvoorzieningen in

recreatieparken. Dit project zal naar verwachting tot uitvoering komen in 2018. (20 V)

 • Naar aanleiding van de brand in augustus 2017 op de Irenestraat in het Zand zijn er

kosten gemaakt die later verhaald konden worden bij de verzekering. Deze
verzekerings-inkomsten zijn niet begroot waardoor er nu een voordeel ontstaat (baten 2.3)
Daarnaast zijn er iets meer kosten in rekening gebracht voor de opstartfase van de
buurtbemiddeling (12 N).

 • Voor de rampenbestrijding zijn interne mensen opgeleid om alle werkzaamheden

die voortvloeien uit een crisis of ramp af te handelen. Daarnaast zijn er ook medewerkers
opgeleid om het college ten tijde van een crisis of ramp de adviseren.Dit jaar zijn
hiervoor meer kosten gemaakt dan rekening mee is gehouden.(13 N)

 • Diverse kleine mutaties zorgen voor een klein voordeel (4 V)

SD 3.1

 • In 2017 is over de volle breedte voor algemene voorzieningen Jeugd en Wmo

minder beroep op subsidie gedaan dan budgettair begroot. (25 V)

 • Veel mantelzorgers hebben behoefte aan respijtzorg. Veel vormen van respijtzorg

hebben wij al ingekocht als Wmo-maatwerkvoorziening, zoals dagbesteding, begeleiding,
logeren met en zonder zorg (kortdurend verblijf), of wordt vergoed vanuit de
aanvullende ziektekostenverzekering. Verder zetten we via Wonen Plus Welzijn vrijwilligers
in om respijtzorg (zonder verzorging) te verlenen. Mantelzorgers hebben in toenemende
mate behoefte aan flexibele en planbare vormen van respijt. We hebben in 2017 net
als in 2016 een overschot op dit budget. Echter, dit overschot is in 2017 beduidend lager
dan in 2016 omdat we steeds meer invulling hebben gegeven aan maatwerk voor
mantelzorgondersteuning (20 V)

 • Diverse kleine mutaties zorgen voor een klein nadeel (4 N)

SD 3.2

 • Bij de 1e tussenrapportage heeft uw raad reeds besloten € 51.000,- af te ramen op de

post Zorgaanbieders WMO. Op jaarbasis blijkt er additioneel; een onder uitputting
als gevolg van minder uitgaven op subsidies en ontwikkelkosten. (22 V)

 • In de 2e rapportage is aangegeven dat dit jaar er sprake is geweest  van een eenmalige

terugstorting van het SVB ter afrekening de PeroonsGebonden Budgetten (PGB) van
het jaar 2016, betreffende €. 71.000,-. In 2016 hadden wij het SVB meer bevoorschot aan
PGB's dan daadwerkelijk is toegekend en gebruikt. Daarnaast hebben wij bij de
2e tussenrapportage op basis van het verwachte gebruik dit budget met € 163.000,-
afgeraamd. Ondanks deze bijstelling zijn de laatste periode toch minder PGb-gelden
verzilverd dan voorspeld waardoor een klein overschot ontstaat (36 V).

 • Bij de 1e en 2e tussenrapportage hebben wij op basis van het zorggebruik en de

verwachte [prognoses het budget Huishoudelijke Hulp naar beneden bijgesteld.
Uiteindelijk blijkt op jaarbasis dat we een kleine overschrijding hebben.
Op een totaal gecorrigeerd budget van ca € 2,0 mln. is dit zeer minimaal (0,8%) en
hebben we eigenlijk conform de financiële inschatting gerealiseerd (17 N).

 • Het tekort op jaarbasis op de voorzieningen Wmo (woningaanpassingen, hulpmiddelen

en vervoersvoorzieningen) is met name het gevolg van een groter beroep op de
individuele vervoersvoorzieningen (65 N).

SD 3.3

 • Dit jaar zijn er minder uitgaven geweest voor de gezondheidszorg dan rekening mee

is gehouden, dit heeft vooral te maken met de inzet van JOGG-regisseur. In de
begroting is namelijk rekening gehouden met de inzet voor het gehele jaar. Omdat
vorig jaar rond juni de afspraken met de JOGG-regisseur zijn ingezet en dit voor 1 jaar
geldig was , is er nu een bijdrage verstrekt voor 1/2 jaar. Daarnaast zijn de
vergoedingen van de gidsgelden nog niet geheel ingezet (90 v).

SD 4.1

 • In de begroting is voor de elektriciteitskasten voor evenementen een bedrag opgenomen

voor de kosten voor energie. Nu wij ons contract met de vorige energieleverancier hebben
afgerekend bleek dat wij een teruggave kregen op de betaalde voorschotten (26 V)

SD 4.2

 • Bij de verkoop aan het Zijper Museum is in het  verkoopcontract opgenomen dat

er een toegangspad c.q. -weg komt waarvoor de gemeente de financiering op zich
zou nemen. De uitvoering hiervan heeft nog niet plaatsgevonden (29 V).

De taakstelling wordt apart toegelicht in het overzicht taakstelling.

Toelichting verschillen Baten

SD 1.1

 • Bij de jaarrekening 2016 zijn er investeringskredieten afgesloten waarbij de kapitaallasten het volgende jaar naar voren komen. Conform de besluitvorming omtrent onderwijshuisvesting  worden deze kapitaallasten van de diverse kredieten verrekend met de reserve basisonderwijs (137 V).
  • Als gevolg van de eenmalige afkoop van een huurcontract van peuteropvang de

  Kikkerpoel is hier een overschrijding ontstaan. Het huurcontract is na verbouwing in 1998
  verhoogd, zodat op deze manier de investeringen terugbetaald zouden worden.
  De terug betaaltermijn is reeds in 2013 verlopen en het contract is daar nu met
  terugwerkende kracht op aangepast (48 N).

  • Daarnaast is meer Rijksvergoeding ontvangen voor de voor-en vroeg schoolse educatie (20 V)
 • Overige kleine verschillen zorgen voor het overige verschil (8 V)

SD 1.2

 • In sommige gevallen worden in het kader van de zorg voor de jeugd ook een aantal zorgtrajecten die onterecht zijn ontvangen via terugvordering verhaalt (22 V).

SD 1.3

 • In 2017 heeft de gemeente Schagen een incidentele meevaller vanuit het Rijk

ontvangen van in totaal afgerond € 198.000,- (o.a. vangnetregeling buig 2016).
Verder hebben wij in 2017 extra resultaat geboekt op terugvordering en
verhaal ter hoogte van afgerond € 90.000,-. De resterende € 3.300,- betreft een
afrondingsverschil tussen kosten en opbrengsten Buig (294 V).

 • Er zijn meer rentedragende leningen verstrekt aan startende ondernemers en ondernemers

die een lening kregen om hun bedrijf weer levensvatbaar te maken dan was geraamd.
Daarnaast zijn er ook meer inkomsten binnen gekomen ter aflossing van de rentedragende
leningen (38 V)

SD 1.5

 • Bij de 1e tussenrapportage hebben wij € 180.000,- extra Rijksgeld gekregen voor

armoedebeleid. Deze extra middelen zijn door het Rijk op jaarbasis begroot. Wij hebben
pas in de loop van 2017 deze middelen ontvangen en hebben deze dus daarom niet
geheel kunnen inzetten. Derhalve is er een resterend overschot(56 V)

 • De Rijksvergoeding per gehuisveste vergunninghouder wordt met ingang van oktober 2017

niet meer via een aparte regeling betaald, maar is opgenomen in de algemene uitkering.
Dat was nog niet in de begroting verwerkt (8 N).

SD 2.1

 • In relatie tot de lasten waarbij de investeringen niet volledig zijn benut, wordt er ook minder vanuit de diverse reserves bijgedragen aan de exploitatie. (110 N).
 • Daarnaast zorgt het ineen keer afboeken van investeringen tot een nadeel (304 N).
 •  Hiernaast zijn er minder inkomsten op diverse posten van (36N).

SD 2.2

 • Voor dorpshuizen en overige sportaccommodaties zijn meer huurinkomsten ontvangen dan in de begroting was meegenomen (13 V)

SD 2.3

 • In 2017 zijn met de reddingsbrigades afspraken gemaakt , hoe om te gaan met het materieel van de reddingsbrigade. Daarbij is de eerste stap gezet om de aanschaf van nieuw materiaal te laten uitvoeren door de gemeente en hierbij schaalvoordelen te realiseren. In de begroting is conform het onderhoudsplan van de diverse reddingsbrigades het klein onderhoud aangegeven. Hiervan is gedurende het jaar niet volledig gebruik gemaakt van de bestaande middelen waardoor een incidenteel voordeel ontstaat. Als gevolg van dit voordeel is het ook niet nodig geweest om een beroep te doen op de reserve reddingsbrigades (13 N).

SD 3.1

 • Bij de 2e tussenrapportage is een bedrag van € 300.000,- aangegeven, wat de gemeente Schagen zou ontvangen van Den Helder als eenmalige vrijval beschermd wonen. In werkelijkheid was dit bedrag een bedrag van € 282.000. Hierdoor ontstaat een nadeel (18 N)

SD 3.2

 • De lagere inkomsten aan eigen bijdragen Wmo is minimaal ten opzichte van het

begrote bedrag. (13 N)

SD 4.2

 • Bij de verkoop aan het Zijper Museum is in het  verkoopcontract opgenomen dat er

een toegangspad c.q. -weg komt waarvoor de gemeente de financiering op zich
zou nemen. De uitvoering hiervan heeft nog niet plaatsgevonden. Als gevolg hiervan
is de bijdrage als vooruitontvangen bestempeld (26N)

De taakstelling wordt apart toegelicht in het overzicht taakstelling.