Toelichting verschillen Lasten

ED 110:

 • Ten aanzien van bestemmingsplannen en beleidsontwikkeling op het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling houden we jaarlijks rekening met een budget voor advieskosten voor de inhuur van specialistische kennis. Het budget hiervoor was bij de 2e financiële rapportage verhoogd. Uiteindelijk hebben we dit niet volledig nodig gehad (16V)
 • Overige verschillen (12N)

ED 120:

 • In de 2e rapportage hebben we een inschatting gemaakt van de kosten van de personele inzet voor de bouwleges. Het blijkt dat o.a. de kosten voor inhuur wat lager zijn uitgevallen aan aanvankelijk geraamd (32V)
 • In de begroting hielden we voor het jaar 2017 rekening met te maken kosten voor een aantal gesubsidieerde regionale projecten. Hierbij valt te denken aan levensloopbestendig wonen en de verduurzaming van bestaande woningen. Deze laatst genoemde is nog niet afgerond en dat betekent de een deel van geraamde kosten niet zijn uitgegeven. Omdat tegenover de lagere kosten ook een lagere subsidie vrijval tegenover staat is er per saldo geen negatief effect. Zie ook de toelichting aan bij de baten (156V)
 • Het bleek niet nodig het volledige budget voor advieskosten ten behoeve van het product “Wonen” te gebruiken. De betreffende werkzaamheden konden worden opgevangen binnen de afdeling. Een deel van de kosten (€ 24.700,-) wordt overigens gedekt vanuit de reserves. Omdat de kosten niet zijn gemaakt zal er ook geen onttrekking plaatsvinden (34V)
 • Overige verschillen (8V)

ED 130:

 • Jaarlijks houden we in de exploitatiebegroting rekening met 100K voor de uitvoering van het klimaatprogramma.  In 2017 hebben we subsidies verstrekt in het kader van Energieneutrale en (aard)gasloze nieuwbouw. Daarnaast hebben we meegedaan aan de actie “Zon op Schagen”. Ook hebben we uitgaven gedaan voor E-mobiliteit eigen bedrijfswagens. In totaal zijn de kosten hoger uitgevallen dan geraamd. Omdat de uitgaven worden gedekt vanuit een reserve ontstaat aan de baten kant een positief verschil (9N)
 • De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft voor het jaar 2017 meer uren gemaakt voor Schagen dan waar in de lumpsumbijdrage rekening mee wordt gehouden. Omdat de informatievoorziening over de extra uren pas eind 2017 duidelijk werd konden we hier geen begrotingswijziging meer voor maken (26N)
 • In de begroting was eenmalig budget geraamd voor de actualisatie van de bodemkaarten. In werkelijkheid zijn de kosten hiervoor lager uitgevallen. Tegenover deze uitgaven stond een onttrekking aan de Algemene reserve. Omdat de kosten lager uitvallen zal ook de onttrekking aan de Algemene reserve lager zijn. Hiermee heeft dit voordeel geen effect op het rekeningresultaat (8V)

ED 140:

 • In 2017 was nog een deel van een  reeds afgeronde subsidie "regionale detailhandelsvisie" beschikbaar. In 2017 is dit budget niet nodig gebleken. Daarnaast  is er jaarlijks een budget beschikbaar ter bevordering van het economisch beleid. Ook dit budget is niet volledig gebruikt. Een deel van het overschot is overigens incidenteel van aard (12V)
 • Voor het subsidieproject Beeldkwaliteits - duurzaamheidsfonds bedrijventerreinen hebben we in 2017 geen aanvragen tot uitbetaling ontvangen. Deze uitgaven komen overigens ten laste van een hiervoor ontvangen subsidie zie hiervoor ook de baten (20V)

ED 150:

 • Als gevolg van langdurige uitval van een medewerker is geen verdere invulling gegeven aan “Identity Matching” (Identiteit van kustplaatsen) (16V)
 • Voor toeristische promotie hebben we een bedrag geraamd van 128K. Een groot deel hiervan is bestemd voor de promotie van onze gemeente om zo meer bezoekers te kunnen ontvangen. Hiervoor nemen wij deel in het samenwerkingsverband Holland Boven Amsterdam (HBA) die deze activiteiten (deels) voor ons uitvoert. In de eerste helft van 2017 is daarnaast zowel de destinatiemarketing voor de Kop, als Schagen Marktstad opgestart. Als gevolg van vertraging in de uitvoering van deze activiteiten hebben wij een deel van het totale budget niet uitgegeven (51V)
 • Overige verschillen (7V)

ED 160:

 • Bij de behandeling van de voortgangsrapportage grondexploitaties heeft de raad in september 2017 het besluit genomen om Makado als grondexploitatie aan te merken. Het eerdere krediet is onder aftrek van de gemaakte voorbereidingskosten als nieuwe begroting vastgesteld. De voorbereidingskosten zijn in 2017 afgeboekt ten laste van de reserves (97 N)
 • In 2017 is de subsidie voor glasvezel definitief vastgesteld. De vrijval van deze subsidie (onder aftrek van gemaakte kosten in 2017) levert een positief voordeel op. Deze subsidie was ter dekking van de voorbereidingskosten (45V)

ED 170:

 • In 2017 is het plein in Petten gereed gekomen. De totale kosten zijn ten laste gebracht van de reserve SV Petten en hier zichtbaar gemaakt. Het plein Petten is hiermee financieel afgerond. Van deze mutatie was geen begrotingswijziging gemaakt. Zie ook de toelichting bij de baten van resultaat 4. Binnen het nadeel zit ook een bedrag van 86,5K aan lagere kapitaallasten. Ook hier geldt dat tegenover deze lagere uitgaven ook een lagere onttrekking uit de reserves staat (2.061N)
 • Aan de Reserve grondexploitatie is meer toegevoegd dan begroot. In 2017 hebben we ter compensatie van de waterberging in Kolksluis een vergoeding gekregen. De raad heeft in mei besloten dit toe te voegen aan de Reserve grondexploitatie (131N). Zie hiervoor ook de baten en de paragraaf grondbeleid.
 • Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op grondexploitaties ook via de reguliere exploitatie verwerken. Zie ook de toelichting bij de baten voor hetzelfde bedrag (634N)
 • In 2017 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke bodemvervuiling in Warmenhuizen. Deze kosten waren niet geraamd. Deze kosten konden wel worden opgevangen binnen het totale budget van alle gemeentelijke panden. Deze zijn echter over de verschillende domeinen verdeeld (20N)
 • In 2017 zijn twee ontwikkelingen (Waldervaart en Denneweg) onderzocht en de kosten hiervan zijn geactiveerd. We hebben in 2017 geen uitgaven gehad die afgeboekt moesten worden ten laste van de Reserve grondexploitatie. Hierdoor is er geen effect op het rekeningresultaat (100V). Zie ook de paragraaf grondbeleid.
 • Binnen de reguliere begroting bij vastgoed houden we rekening met een klein budget voor diverse onderzoeken. In 2017 hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van onze pachtcontracten. Daarnaast hebben wij de pachtprijzen en contracten laten actualiseren en een standaard proces op laten stellen zodat de uitvoering eenvoudiger wordt. Deze standaardisatie kon niet worden opgevangen binnen de bestaande budgetten (30N)
 • Overige verschillen (6N)

ED Taakstelling:

 • Zie hiervoor het aparte overzicht van de taakstellingen verder in dit boekwerk.

Toelichting verschillen Baten

ED 110:

 • IN 2017 hebben we een vergoeding gekregen voor de toetsing van de Pallas reactor. Deze opbrengsten waren niet begroot. Tegenover deze vergoeding staan overigens ook kosten (23V)
 • Overige verschillen (4V)

ED 120:

 • In de begroting hielden we voor het jaar 2017 rekening met een vrijval uit een subsidie voor verduurzaming van bestaande woningen. We hebben hier minder voor laten vrijvallen omdat er ook minder uitgaven zijn geweest. Zie ook de toelichting bij de baten (156N)
 • Nadat de stichting "VAC Schagen" had besloten de stichting per 31-12-2016 op te heffen is het batig saldo terug betaald aan de gemeente. Dit bedrag was niet begroot (8V)

ED 130:

 • Bij de behandeling van de jaarrekening 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Omgevingsdienst (RUD) besloten dat het voordelige rekeningresultaat zou worden terugbetaald aan de deelnemers. Met deze terugbetaling hebben we in de begroting geen rekening gehouden (34V)
 • Hogere uitgaven voor het klimaatprogramma hebben in 2017 geleid tot een hogere onttrekking aan de reserves. Zie ook de toelichting bij de lasten (9V)
 • Overige verschillen (1V)

ED 140:

 • Overige verschillen (5V)

ED 150:

 • In 2017 is het plein in Petten gereed gekomen. De totale kosten van zijn ten laste gebracht van de reserve SV Petten en hier zichtbaar gemaakt. Het plein petten is hiermee financieel afgerond. Van deze mutatie was geen begrotingswijziging gemaakt. Zie ook de toelichting bij de lasten van resultaat 7 (2.147V)
 • Overige verschillen (15V)

ED 170:

 • Er zijn verschillende projecten waarvoor een krediet beschikbaar is gesteld ten laste van de Reserve “grondexploitatie”. Enkele geraamde onttrekkingen voor bijvoorbeeld: Oudesluis en Sint Maartenszee zijn lager uitgevallen. Het gevolg hiervan is ook een lagere onttrekking aan de reserves (120N)
 • Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op grondexploitaties ook via de reguliere exploitatie verwerken. Zie ook de lastenkant (634V)
 • Bij de jaarrekening 2016 heeft de raad ingestemd met de vrijval van de voorziening voor Kolksluis en dit ten gunste te brengen van de reserve grondexploitatie. In 2017 is hiervan een begrotingswijziging gemaakt. De administratieve verwerking hiervan had echter al in 2016 plaatsgevonden. Gevolg is dat er in 2017 geen werkelijke boeking meer hoeft plaats te vinden terwijl deze wel was begroot (486N)
 • Van het Hoogheemraadschap hebben we een vergoeding gekregen voor de aanleg van een waterberging in Kolksluis. De raad heeft in 2017 het besluit genomen dit bedrag - onder aftrek van gemaakte kosten- te storten in de Reserve “grondexploitatie”. Deze opbrengst heeft overigens geen effect op het rekeningresultaat omdat er een storting in de reserve grondexploitatie tegenover staat (143V)
 • In de begroting hielden we rekening met een geraamde verkoopopbrengst van 2 mln. voor “Tafelzilver” In werkelijkheid hebben we voor 2,35 miljoen verkocht. Deze opbrengst (onder aftrek van kosten voor tafelzilver) komt ten gunste van de reserves. Zie ook de paragraaf grondbeleid. Deze opbrengst werkt daarmee niet door in het jaarrekeningresultaat (350V).
 • Overige verschillen (12V)

ED Taakstelling:

 • Zie hiervoor het aparte overzicht van de taakstellingen verder in dit boekwerk.