Toelichting verschillen Lasten

BB2.1

 • Binnen dit resultaat is tevens het jaarrekeningresultaat verwerkt uit 2016. Hierdoor ontstaat zowel aan de lasten als baten kant een behoorlijke mutatie.
 • Verder zorgt de verkoop van het oude gemeentehuis aan de Oostwal voor lagere exploitatielasten(135 V).
 • Door het deels vernieuwen van het wagenpark bij de buitendienst zijn inkomsten verantwoord  van de inruil van de oude materialen en vervoersmiddelen. Dit voordeel in combinatie met het verlagen van het bedrag  van de mogelijke niet inbare vorderingen zorgt voor een extra inkomst. (196 V).
 • Het tempo voor het doen van investeringen heeft in de werkelijkheid een andere dynamiek  dan waar in de begroting mee wordt gerekend. Hierdoor zijn er binnen dit resultaat lagere lasten verantwoord. Echter staan hier ook lagere onttrekkingen aan reserves tegenover welke over de verschillende resultaten zijn verspreid (118 V)
 • Op basis van de genomen besluiten door de gemeenteraad op 4 maart 2015 over de gemeentelijke huisvesting en het genomen besluit op 3 mei 2016 over het verminderen van de fysiek archieven heeft dit jaar nog een onttrekking plaatsgevonden uit de reserve frictievergoeding (460 V), hier staan wel kapitaallasten tegenover. (deze zijn wel begroot).
 • Bij het uitbrengen van de decembercirculaire zijn nog extra inkomsten ontvangen voor vergunninghouders (64 V). Deze middelen kunnen vrijvallen in het resultaat omdat de kosten binnen bestaande budgetten kunnen worden opgevangen.
 • Het tempo voor het doen van investeringen heeft in de werkelijkheid een andere dynamiek  dan waar in de begroting mee wordt gerekend. Dit heeft ook zijn effect op de keuze om kort of langlopende geldleningen aan te trekken. Door meer kort lopende geldleningen aan te trekken ontstaat een rentevoordeel (40V).
 • In 2017 hebben we strak gestuurd op het personeelsbudget waardoor de taakstelling van 0,2 miljoen op het personeelsbudget is gerealiseerd. Met het invullen van vacatures gaan we voor kwaliteit waardoor de vervulling soms langer duurt.  Daarnaast zijn we terughoudend geweest met de inhuur van externen. Hierdoor zijn we uitgekomen met het begrote bedrag en houden zelfs iets over (153 V)
 • Het nadeel van dividend betreft het Gasbedrijf Kop van Noord-holland (beheer aandelen Liander) (92 N). Er is nog geen besluit over het verdelen van het dividend genomen en daarom mogen wij het niet als nog te ontvangen opnemen. De vertraging in de besluitvorming is een gevolg van de risico's op een aanslag vennootschapsbelasting.
 • Door een aantal niet beïnvloedbare kosten is het automatiseringsbudget in 2017 met 5,5 % overschreden(118 N) De extra kosten zijn voor een deel eenmalig (o.a. verhuizingen organisatie, onvoorziene kosten) en zijn voor een deel nieuwe structurele kosten (o.a. extra beveiligingsmaatregelen, benodigde licenties).
 • Verder kleine mutaties zorgen voor een nadeel van (12 N).

BB2.2

 • Op 7 november 2017 is het gemeentelijk rioleringsplan 2018 tot en met 2022 vastgesteld. Met het vaststellen van dit plan is hierdoor tevens de reserve riolering  omgezet naar een voorziening. Hierdoor ontstaat zowel aan de lasten als baten kant een behoorlijke mutatie. Daarnaast zorgen meer inkomsten uit de rioolheffing en lagere uitgaven per saldo voor een extra storting in de egalisatiereserve van 107 (N).
 • Met betrekking tot de kostendekkendheid van de begraafplaatsrechten is in 2014 het tarief geleidelijk toegegroeid naar een tarief die 100% kostendekkend moet zijn. Nu blijkt in de praktijk dat er minder gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke begraafplaatsen, waardoor de begraafplaatsrechten achter blijven op de raming 81 (N).
 • Verder kleine mutaties zorgen voor een voordeel (19 V)

De taakstelling wordt apart toegelicht in het overzicht taakstelling.

Toelichting verschillen Baten

BB2.1

 • Uit de reserve zorgaanbieders wordt een bedrag onttrokken van (171 V). Dit omdat bij de uiteindelijke verantwoording van de productieverantwoordingen naar voren kwam dat een aanbieder ook kosten had gemaakt ter innovatie van de jeugdzorg. In een eerder stadium was dit nog niet vermeld.

Zie verder de toelichting aan de lastenkant.

BB2.2
Zie toelichting aan de lastenkant.

De taakstelling wordt apart toegelicht in het overzicht taakstelling.