De belangrijkste belastingen, rechten en leges,
die in de gemeente Schagen worden geheven zijn:

  1. Onroerende-zaakbelastingen

De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente waarover het gemeentebestuur zelf zeggenschap heeft zijn de onroerende-zaakbelastingen (lees verder OZB).

Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met de geraamde opbrengst in de begroting 2017, de verhoging van 9% voor het accommodatiebeleid, de bijdrage aan de OSF, een compensatie van de wegenheffing en de verandering van de WOZ-waarden.

De opbrengst is geraamd op € 9,88 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 9,92 miljoen.

  1. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven van alle huishoudens als dekking in de kosten van het ophalen en afvoeren van het huishoudelijk afval. De hoogte van de afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van het aantal leden van een huishouden. Daarnaast betalen huishoudens met een extra container een extra bedrag.

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.

1 persoonshuishouden

218,-

2 en 3 persoonshuishouden

257,-

≥ 4 persoonshuishouden

279,-

extra container

136,-

De opbrengst is geraamd op € 4,88 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 4,90 miljoen.

  1. Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven voor het afvoeren dan wel het lozen van afvalwater (direct of indirect) op de gemeentelijke riolering. De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat wordt afgevoerd. De ontwikkeling van de tarieven hangt nauw samen met de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.

basistarief (tot 350 m³ afvalwater)

150,-

meerverbruik:

> 350 m³ t/m 99.750 m³ - per eenheid van 350 m³

150,-

vanaf 99.751 m³ - per eenheid van 750 m³

150,-

De opbrengst is geraamd op € 3,80 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 3,85 miljoen.

  1. Toeristenbelasting

Het tarief per overnachting is vastgesteld op € 1,16 per persoon per nacht.
De aanslagen worden voor het overgrote deel achteraf opgelegd in april 2018. In de jaarrekening 2017 is een bedrag van € 971 duizend als opbrengst verantwoord.

  1. Forensenbelasting

De forensenbelasting wordt achteraf gelijktijdig met de toeristenbelasting in april 2018 opgelegd. In de jaarrekening 2017 is een bedrag van € 1,47 miljoen als opbrengst verantwoord. Tussentijds worden aanslagen opgelegd aan belastingplichtigen, die in de loop van 2017 hun recreatiewoning/caravan verkopen. Op deze wijze wordt voorkomen dat voormalige eigenaren een jaar na de verkoop van hun eigendom nog geconfronteerd worden met een belastingaanslag.

  1. Lijkbezorgingsrechten

Voor het begraven en/of bijzetten van stoffelijke overschotten, voor het gebruik van de begraafplaats(en) en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met het begraven en het bijzetten, worden aanslagen lijkbezorgingsrechten opgelegd. De jaarlijkse onderhoudsrechten worden per kohier opgelegd.

De opbrengst van het kohier is geraamd op € 46 duizend.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 46 duizend.

De overige begraafrechten waren geraamd op € 311 duizend. De werkelijke opbrengst bedroeg € 238 duizend.

  1. Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond.

De opbrengst is geraamd op € 2,20 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 2,16 miljoen.