Overige gemeentelijke belastingen/heffingen

Leges
Op basis van de legesverordening worden verschillende rechten geheven. Voor zover mogelijk zijn de tarieven kostendekkend.
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Leges

4.863

4.773

90

Kwijtschelding
Voor de inwoners van de gemeente Schagen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Een verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan de regelgeving zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De norm voor het verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van de normbedragen voor de kosten van bestaan op basis van de Participatiewet (bijstandsnormen). Sinds een aantal jaar wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid de kwijtscheldingstoets geautomatiseerd te laten verlopen via het Inlichtingenbureau. Door deze werkwijze hoeven de kwijtscheldingsgerechtigden niet ieder jaar kwijtschelding aan te vragen. Wanneer de toetsing positief is, krijgen deze mensen automatisch kwijtschelding. Gemiddeld 66% van de kwijtschelding wordt op deze manier verleend.

Overzicht verleende kwijtschelding 2017 in relatie tot begroting
(bedragen x € 1.000,-)

Afvalstoffenheffing

157

168

-11

Rioolheffing

99

107

-8

Lastendruk

In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien op het gemiddelde met een plaats 150 op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste woonlasten aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 398.

Bij de berekening van het gemiddelde bedrag dat een huishouden aan gemeentelijke woonlasten betaalt, worden de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing betrokken. De gemeente Littenseradiel is de gemeente met de laagste woonlasten (€ 487,-); de gemeente Blaricum heeft de hoogste woonlasten (€ 1.211,-). De gemiddelde woonlasten bedragen

€ 723,-.
De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in de regiogemeenten bedragen volgens de Coelo-atlas voor 2017:

Schagen

723,-

150

Bergen

1.061,-

395

Den Helder

711,-

135

Hollands Kroon

778,-

255

Langedijk

803,-

295

Texel

622,-

37