Totaal opbrengsten

Financiële verantwoording opgelegde belastingen 2017
Belastingjaren lopen over ten minste vijf begrotingsjaren. Conform de Algemene wet inzake rijksbelastingen kunnen belastingen nog drie jaar nadat de belastingschuld is ontstaan worden opgelegd. De invordering kan nog plaatsvinden vijf jaar nadat de belasting is opgelegd.

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

OZB eigenaren woning

6.649

6.654

5

OZB eigenaren niet-woning

2.000

2.027

27

OZB gebruiker niet-woning

1.230

1.238

8

Forensenbelasting

1.414

1.471

57

Toeristenbelasting

980

971

-9

Lijkbezorgingsrechten

46

46

0

Precariobelasting

2.204

2.165

-39

Totaal

14.523

14.572

49

Heffingen
(bedragen x € 1.000,-)

Afvalstoffenheffing

4.880

4.904

24

Rioolheffing

3.800

3.846

46

De meer of minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing komen ten laste of gunste van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing, tenzij hiervoor onvoldoende in zit.