Ontwikkelingen risico's

Het afgelopen jaar heeft de in de begroting opgenomen risico's niet geleid tot een beroep op het weerstandsvermogen. Er zijn wel meer kosten gemaakt voor o.a. gladheidsbestrijding maar deze zijn opgevangen binnen de exploitatie. Het totale overzicht van risico's is wel gewijzigd. Er zijn risico's vervallen ( o.a. waardevermindering grond) en risico's verminderd (o.a. precario op leidingen). Daarnaast zijn nieuwe risico's toegevoegd (o.a. vennootschapsbelasting).
De effecten op ratio's worden weergegeven bij het incidenteel- en structureel vermogen.