Openbare verlichting, nutsvoorzieningen & afvalinzameling

Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Openbare verlichting

11.400

stuks

Electrische installaties

50

stuks

Afvalinzameling

20.000

huishoudens

Goede openbare verlichting geeft sfeer, een gevoel van sociale veiligheid en vergroot de verkeersveiligheid. Het is daarom van belang dat wij de openbare verlichting goed op orde hebben. De meeste lichtmasten staan binnen de bebouwde kom. Ze worden gevoed via ongeveer 200 km kabel en 175 stuks voedingspunten. De kwaliteit van het huidige areaal laat grote verschillen zien. Vooral bij de armaturen heeft een groot aantal de gebruikelijke levensduur overschreden. Het gevolg is veel storingen en uitval. Wij willen deze irritatie voor onze inwoners zoveel mogelijk wegnemen. Daarom worden alle verouderde, niet energiezuinige verlichting vervangen voor moderne LED armaturen. Niet alleen voorkomen wij daarmee kosten voor storingsherstel, maar zorgen wij er ook voor dat CO2-uitstoot, energieverbruik en energiekosten gaan dalen. In 2017 is de aanbesteding van deze omvangrijke operatie geweest. De uitvoering vindt plaats in 2018 en 2019.

Laadpalen
Het aantal voertuigen met geheel of gedeeltelijke elektrische aandrijving neemt toe. Er komen meer en ook beter betaalbare volledig elektrische auto’s op de markt. De verwachting is dat deze trend zich versneld voortzet. De gemeente onderkent de positieve duurzaamheidsaspecten van elektrisch rijden. Sinds oktober 2016 zijn wij aangesloten bij MRA Elektrisch. Inwoners die niet op eigen terrein kunnen parkeren, kunnen een laadpaal bij de gemeente aanvragen. MRA Elektrisch regelt vervolgens de aanleg en exploitatie van deze openbare laadpalen door een exploitant. Hiermee stellen wij iedereen die dat wil en kan in staat om elektrisch te rijden. De elektrische energie is 100% groen. In 2017 zijn er 15 laadpalen door inwoners aangevraagd. Acht laadpalen zijn inmiddels via MRA Elektrisch geplaatst. Voor zeven andere locaties is de procedure gestart.

Energie
Sinds eind 2017 betrekken wij energie (elektriciteit en gas) van HVC Aandeelhoudersenergie via een inbestedingsconstructie. Het betreft 100% groene energie. Hiermee hebben wij een betrouwbare partner gevonden met de juiste focus op verduurzaming.

Afvalinzameling
Binnen de gemeente zijn er feitelijk 3 afvalstromen te onderscheiden namelijk;

  1. Bedrijfsmatig afval (inzameling door private afvalbedrijven);
  2. Huishoudelijk afval (inzameling in opdracht van gemeente via HVC);
  3. Zwerfafval (inzameling door buitendienst gemeente Schagen).

Het huishoudelijk afval wordt door HVC ingezameld. HVC is overeenkomstig de hernieuwde dienstverleningsovereenkomst verantwoordelijk voor het gehele pakket van afvalinzameling.
Dit omvat het onderhoud en beheer van alle inzamelmiddelen, afvalverwerking en vermarkting. Hierbij is meer focus gekomen voor hergebruik en de circulaire economie. Afval is inmiddels geen afval meer, maar waardevolle grondstof. De nieuwe dienstverleningsovereenkomst is per 1 juli 2017 in werking getreden.

De gemeentelijke onderhoudsdienst en Noorderkwartier zamelen het zwerfafval in. Zoals bij afvalbakken op straat, strand, recreatie- en winkelgebieden en de grote afvalboeien op de strandopgangen aan de kust. Door de areaaluitbreiding bij strand Petten en de oplevering van dorpsplein Petten (2016) en dorpsplein Callantsoog (2015) verrichten wij meer inspanningen om de openbare ruimte schoon te houden. Hierdoor nemen de kosten van de inzameling van zwerfafval over 2017 (en verder) toe.

Ontwikkeling afvalstoffenheffing
De kosten van de inzameling van huishoudelijk- en zwerfafval en overige straatreiniging (zoals veegmachine) worden jaarlijks verrekend in de afvalstoffenheffing. Verhoudingsgewijs wordt de afvalstoffenheffing voor 75% bepaald door het DVO-tarief van HVC en voor 25% door eigen toerekenbare kosten voor afvalinzameling en verwerking. De toename van de kosten van zwerfafvalinzameling en de vernieuwing van de DVO heeft een kostenverhogend effect op de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing zal aankomende jaren stijgen, maar zal steeds tot de laagste van de regio blijven behoren.

Ontwikkeling grondstoffenmarkt
De afzet van de waardevolle grondstoffen zoals: oudpapier, glas, textiel en plastics hebben (mits met goede kwaliteit aangeboden) een kostenverlagend effect op de afvalstoffenheffing. De grondstoffenmarkt staat sinds 2017 echter onder druk omdat steeds meer overheden, gemeenten en bedrijven hun afval scheiden (in plaats van verbranden) en aanbieden als grondstof. De keerzijde van het succes. Hierdoor staan de afzetprijzen onder druk en wordt aan de poort strenger gecontroleerd op de aangeboden kwaliteit. Afkeur(kosten) en lagere afzetprijzen liggen daarmee op de loer. Deze autonome (inter)nationale ontwikkelingen kunnen eveneens leiden tot een hogere gemeentelijke afvalstoffenheffing.