Groen, speelvoorzieningen & sportvelden

Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Bomen

31.000

stuks

Openbaar groen

3,6

milj.m2

Speelvoorzieningen

900

stuks

Begraafplaatsen

10

stuks

Openbaar groen draagt bij aan ons welzijn. Voor elke geïnvesteerde euro in groen, komt globaal 1,30 euro terug in de samenleving. Denk aan minder ziekteverzuim, verhoging WOZ, minder vandalisme, etc. Groen is een belangrijk middel voor klimaatadaptatie. Omdat groen water langer vasthoudt raakt het riool niet overbelast bij stortbuien. De koelende werking van bomen, struiken en planten door verdamping via bladeren, schaduwwerking en het absorberen van warmte is zeer waardevol.

We houden het groen op het niveau dat is vastgelegd in het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied en dat passend is voor de omgeving. Hiervoor renoveren we ieder jaar een aantal groenvakken. Bestaande bomen controleren we in verband met de wettelijke zorgplicht periodiek op veiligheid en eventuele gebreken. De resultante van deze inspecties geeft inzicht in de benodigde uit te voeren maatregelen om de bomen op de gewenste (veiligheids-) normen in stand te houden. In 2017 is het bomenbeleid geschreven en door de raad vastgesteld. Dit bomenbeleid geeft richting aan hoe we met bomen binnen de gemeente omgaan en wat we belangrijk vinden. Daarnaast zorgt het bomenbeleid voor deregulering en vermindering van de administratieve lasten.

Speelvoorzieningen en sportvelden vergroten de leefbaarheid binnen de gemeente Schagen. Ze hebben direct een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van de inwoners. De speeltoestellen controleren we jaarlijks 4 keer op veiligheid. Dat moet vanwege wettelijke aansprakelijkheid. De levensduur van speeltoestellen is 15 jaar. In de periode t/m 2019 bereikt een aanzienlijk deel van het areaal de levensduur van 15 jaar. In 2017 hebben we veel speelplaatsen en bijbehorende valondergronden vernieuwd. In 2018 gaan we hiermee verder.

Er zijn ongeveer 27 sportclubs/verenigingen die gebruik maken van diverse sportvelden (gras, kunstgras, kunststof en asfalt). Dit zijn clubs voor voetbal, handbal, atletiek, rugby, schaatsen, honkbal en hockey. Zoals afgesproken in het accommodatiebeleid zullen sportclubs/verenigingen meer en meer zelfredzaam moeten worden, beginnend met het onderhoud van hun voorzieningen.