Kasgeldlimiet

In de volgende tabel toetsen we de omvang van de kasgeldlimiet aan de wettelijke norm uit de Wet Fido. De gegevens voor de begroting baseren we op de wettelijke gemiddelde omvang van de vlottende schuld en vlottende middelen aan het begin van het boekjaar. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het hele jaar. De kortlopende schuld mag niet verder oplopen dan 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming. Dit houdt in dat de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar 2017 8,5% van € 115 miljoen, dus € 9.8 miljoen bedraagt. De gemeente mag dus korte termijnfinanciering aantrekken tot dit bedrag.

Bedragen x € 1.000,-

1) Toegestane kasgeldlimiet

begrotings- rekeningtotaal

114.531

104.105

112.913

kasgeldlimiet in procenten

8,50%

8,50%

8,50%

kasgeldlimiet in bedrag

9.735

8.849

9.598

2) Omvang vlottende schuld

schuld in rekening courant

5.000

1.126

2.139

overige geldleningen niet zijnde vast schuld

4.000

5.000

7.000

overige uitstaande schulden <1jaar

5.883

7.254

3) Omvang vlottende middelen

contante gelden in kas

1

1

tegoeden in rekening-courant

97

overige uitstaande gelden < 1 jaar

6.454

13.894

14.033

4) Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld (2-3)

2.546

-1.983

2.359

Toegestane kasgeldlimiet (1)

9.735

8.849

9.598