Renteresultaat

(bedragen x € 1.000)

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering

1.705

b. De externe rentebaten

-134

Saldo rentelasten en rentebaten

1.571

c. De rente die aan de grondexploitatie moet

-

worden doorberekend

De rente van projectfinanciering die aan

het desbetreffende taakveld moet worden

toegerekend

-

-

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

1.571

d1. Rente over eigen vermogen

-

d2. Rente over voorzieningen

-

Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente

1.571

e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

1.952

f. Renteresultaat op het taakveld Treasury

-381