Doelstelling Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

Resultaat E1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en.......

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6810011

Nazorg&herstelbestemmingplannen

434439

Advieskosten

3.710

6810012

Beleidsontwikkeling RO

434439

Advieskosten

36.783

6810013

Postzegelplannen

430000

Personeel van derden

20.587

434360

Planschade

9.511

434439

Advieskosten

43.260

834089

Planvergoeding obv overeenkomst

82.517

834090

Planschade verzoeken

4.000

6810015

Omgevingswet

434348

Representatie

198

434399

Overige goederen en diensten

76.953

Totaal resultaat De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en.......

191.002

86.517

Resultaat E1.2 Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6821098

Stads- en dorpsvernieuwing kap.lasten

423000

Afschrijvingslasten

34.074

6822000

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

430000

Personeel van derden

286.455

434316

Vergoedingen (IB47)

3.330

434329

Contributies/lidmaatschappen

6.895

434399

Overige goederen en diensten

18.050

434439

Advieskosten

96.389

834099

Overige goederen en diensten

8.265

6822010

Wonen

434399

Overige goederen en diensten

1.013

6822011

WB programma voor de kop

434399

Overige goederen en diensten

-3.075

6822012

WB programma levensloop bestendig wonen

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

5.695

6822013

WB programma verduurzaming best woningvr

434439

Advieskosten

128.766

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

128.766

6822014

RAP wonen 2.0

434439

Advieskosten

16.400

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

17.772

Totaal resultaat Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte

588.297

160.498

Resultaat E1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6723010

Klimaat

434399

Overige goederen en diensten

96.225

442500

Subsidie

13.000

6723020

Milieubeleid en beheer

434399

Overige goederen en diensten

29.447

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

1.110.378

442500

Subsidie

14.818

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

8.243

834099

Overige goederen en diensten

34.311

6723030

ISV 3 Bodem

434399

Overige goederen en diensten

7.262

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

1.780

6980208

Reserve milieubeleid

860208

Reserve milieubeleid (onttrekkingen)

109.225

Totaal resultaat Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie

1.271.130

153.559

Resultaat E1.4 Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6310010

Economisch beleid

434399

Overige goederen en diensten

4.967

442103

Regionaal bedrijvenloket

3.210

442104

Leader

56.426

442107

Seedvalley

2.500

442108

Ondernemersfonds

119.500

834099

Overige goederen en diensten

14.570

Totaal resultaat Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken

186.603

14.570

Resultaat E1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6240010

Kust

433300

Overige aankopen duurzame goederen

81.566

434439

Advieskosten

11.405

6541000

Cultuurhistorie,monumenten&archeologie

434329

Contributies/lidmaatschappen

42

434344

Waterverbruik

23

434399

Overige goederen en diensten

2.566

434439

Advieskosten

11.710

442500

Subsidie

18.217

6541020

Overige oudheidkunde

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

15.938

6560120

Toerisme+verblijfsklimaat

434399

Overige goederen en diensten

1.144

442105

Westfrieseomringdijk

3.692

442500

Subsidie

8.889

442501

Toeristische promotie

77.760

6560121

Waterrecreatie

434399

Overige goederen en diensten

9.037

6560122

Verblijfsrecreatie

434399

Overige goederen en diensten

5.647

6560123

Uitvoering routes

434399

Overige goederen en diensten

1.713

6980245

Reserve structuurvisie Petten

460245

Reserve structuurvisie Petten

488.000

860245

Reserve structuurvisie Petten

2.147.686

Totaal resultaat Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit

721.411

2.163.624

Resultaat E1.6 Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6310011

Economische structuur

442101

Regionale samenwerking

52.500

442102

Ontwikkelingsbedrijf NHN

90.080

442109

De Kop werkt

2.109.890

6310098

Handel en ambacht kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

61

423000

Afschrijvingslasten

52.256

6980246

Reserve de Kop werkt

860246

Reserve de Kop werkt

2.109.891

Totaal resultaat Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken

2.304.787

2.109.891

Resultaat E1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004023

10.85.1 SGN Loet Muziekkoepel

434381

Eigen risico schade

409

5004025

10.??.? SGN Regioplein 3

434330

Onderhoud en reparatie

6.829

434344

Waterverbruik

581

5004030

10.85.4 SGN Slotplein 3 Slottorens

434330

Onderhoud en reparatie

90

5004033

10.02.1 SGN Westerweg 4 V Nova / De Kop

434330

Onderhoud en reparatie

28

434344

Waterverbruik

251

5004035

10.25.1 SGN Lagedijkerweg 2b Haven

431000

Energie

6.659

434330

Onderhoud en reparatie

629

434344

Waterverbruik

611

5004038

10.40.1 SGN Aciaplein 400 Wijk Groeneweg

434344

Waterverbruik

100

5004039

10.40.2 SGN P.Ottstraat 3 Muggenburg

431000

Energie

-1.150

434344

Waterverbruik

18

5004042

10.31.2 SGN Laan 21

434344

Waterverbruik

-46

5004057

10.20.2 SGN Lagedijkerweg 5 Woning

431000

Energie

1.301

434330

Onderhoud en reparatie

843

434344

Waterverbruik

328

5004060

10.01.1 SGN Tolkerwerf Woonwagens

434330

Onderhoud en reparatie

83

5004100

12.00.1 TJH Kalverdijk 1aTuinbouwschuren

433300

Overige aankopen duurzame goederen

858

434344

Waterverbruik

28

5004156

11.80.1 WMH Dorpsstraat 93 Oude Ursula

434330

Onderhoud en reparatie

1.266

434372

Beveiliging/alarmopvolging

207

5004161

WMH Dorpsstraat 54

431000

Energie

-1.387

5004170

11.01.1 WHM Wagenplein 1,2,3 Woonwagens

431000

Energie

88

434330

Onderhoud en reparatie

21.919

434344

Waterverbruik

74

5004310

1.80.1 SGB Schagerweg 40nb Toren

434330

Onderhoud en reparatie

294

5004327

1.20.6 SGB Schoolstraat 16 Woning

434330

Onderhoud en reparatie

186

5004328

1.20.7 SGB Schoolstraat 18 Woning

434330

Onderhoud en reparatie

459

5004350

2.40.1 CG Jeweldijk 2a Gemloods

431000

Energie

2.252

434330

Onderhoud en reparatie

3.322

434343

Schoonmaakkosten

3.768

434344

Waterverbruik

228

434372

Beveiliging/alarmopvolging

430

5004361

2.80.1 CG Kerkplein Toren

431000

Energie

33

434330

Onderhoud en reparatie

406

434344

Waterverbruik

73

5004412

4.20.2 SMB Grote Sloot 235 Dienstwoning

434330

Onderhoud en reparatie

186

5004419

4.20.1 SMB S Maartensweg 66 Woning

434330

Onderhoud en reparatie

344

5004505

7.80.1 PT Plein 1945 27 Toren+uurwerk

431000

Energie

105

5004515

7.87.1 PT Zijperweg 1a VVV-kantoor

434330

Onderhoud en reparatie

770

5004520

Kerkgebouw Pt

434330

Onderhoud en reparatie

492

434344

Waterverbruik

34

434381

Eigen risico schade

365

5004569

9.20.1 OSL Sportlaan 55 Woning

434330

Onderhoud en reparatie

186

5900100

Huur+ovg ontvangsten

832100

Huren

59.932

834099

Overige goederen en diensten

5.130

6541098

Oudheidkunde/musea kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

15.908

423000

Afschrijvingslasten

41.776

999993

Afrekening naar KPL grondexploitatie

-20.436

6560110

Strand (pachten)

832100

Huren

106.160

6580098

Overige recreatieve voorzieningen kapita

422000

Toegerekende rente

13.156

423000

Afschrijvingslasten

49.170

6580100

Recreatiehaven

433300

Overige aankopen duurzame goederen

9.790

434330

Onderhoud en reparatie

7.276

434399

Overige goederen en diensten

1.011

442500

Subsidie

18.650

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

1.865

834099

Overige goederen en diensten

62.497

6820000

Woningexploitatie

832100

Huren

47.549

6822020

Woonwagens

434344

Waterverbruik

3.145

832100

Huren

7.261

6822098

Overige volkshuisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

21.661

423000

Afschrijvingslasten

9.817

6830000

Overige gronden

400000

Niet in te delen lasten

58.361

433360

Kosten verkoop tafelzilver

98.889

434200

Betaalde pachten en erfpachten

33.400

434322

Studiekosten

268

434344

Waterverbruik

74

434346

Huur

10.448

434399

Overige goederen en diensten

39.496

800000

Niet in te delen baten

231.829

832100

Huren

100.638

832200

Pachten

102.992

832300

Erfpacht

182.759

833100

Opbrengst van grondverkopen

38.586

833110

Opbrengst tafelzilver

2.349.940

834099

Overige goederen en diensten

148.318

6830098

Overige gronden kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

41.786

423000

Afschrijvingslasten

2.178.233

6830100

In exploitatie genomen gronden

423000

Afschrijvingslasten

-2.147.686

433300

Overige aankopen duurzame goederen

8.141.996

999993

Afrekening naar KPL grondexploitatie

5.994.310

6830200

Niet in exploitatie genomen gronden

433300

Overige aankopen duurzame goederen

-5.360.898

999993

Afrekening naar KPL grondexploitatie

-5.360.898

6980207

Reserve grondexploitatie

460207

Reserve grondexploitatie (dotaties)

849.131

860207

Reserve grondexploitatie (onttrekkingen)

610.565

Totaal resultaat De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd

4.189.408

4.668.997

Totaal doelstelling Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

9.452.638

9.357.656

Saldo

-94.982