Doelstelling Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

Resultaat S1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004006

10.10.02 SGN Zuiderweg 15

431000

Energie

-2.590

434330

Onderhoud en reparatie

109

5004017

10.10.1 SGN Merelstraat 46 Vogel/Wegwijz

434330

Onderhoud en reparatie

85

5004018

10.50.1 SGN Merelstraat 46a Kikkerpoel

431000

Energie

-1.755

434330

Onderhoud en reparatie

432

5004045

10.50.1 SGN Lauriestraat 4 Bikkeltje

434330

Onderhoud en reparatie

1.620

5004115

12.10.1 TJH Dorpsstraat 35 Hoge Akker

434330

Onderhoud en reparatie

39.961

434399

Overige goederen en diensten

22.524

832100

Huren

26.981

5004365

Gymlokaal Cg Jewelwg7c

434330

Onderhoud en reparatie

1.252

5004371

2.50.1 CG Correljestraat 1a 1e Stapje

434330

Onderhoud en reparatie

946

5004405

Gymlokaal SMb M.Breetstr1

434330

Onderhoud en reparatie

453

5004408

4.50.1 STB S Maartensweg 68a Piploentje

431000

Energie

6.449

434344

Waterverbruik

412

5004455

3.61.1 TZ W 't Hartplein 6 Gymzaal

431000

Energie

2.865

434330

Onderhoud en reparatie

662

434343

Schoonmaakkosten

6.156

5004540

8.61.1 BBG Grote Sloot 75 Gymlokaal

431000

Energie

3.560

434330

Onderhoud en reparatie

1.469

434343

Schoonmaakkosten

4.576

434344

Waterverbruik

93

5004560

9.61.1 OSL Melchiorstraat 41 gymzaal

434330

Onderhoud en reparatie

3.760

434343

Schoonmaakkosten

3.818

434399

Overige goederen en diensten

302

5004563

9.31.1 OSL Melchiorstraat 41 Multifunct

431000

Energie

6.810

434330

Onderhoud en reparatie

785

434343

Schoonmaakkosten

3.180

434344

Waterverbruik

436

6420010

OB gymnastiekonderwijs

434346

Huur

176.508

832100

Huren

4.372

6420098

OB excl huisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

2.490

423000

Afschrijvingslasten

11.199

6421000

OBO voorzieningen in de huisvesting

434330

Onderhoud en reparatie

12.362

434381

Eigen risico schade

4.357

6421098

OBO onderwijshuisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

146.448

423000

Afschrijvingslasten

369.576

6422000

BBO leerlingafhankelijke voorzieningen

431000

Energie

32.162

434330

Onderhoud en reparatie

45.181

434343

Schoonmaakkosten

48.808

434344

Waterverbruik

1.531

434381

Eigen risico schade

6.259

842300

Overige inkomensoverdrachten

101.909

6422098

BBO excl huisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

31

423000

Afschrijvingslasten

1.550

6423000

BBO voorzieningen in de huisvesting

431000

Energie

-4.505

434381

Eigen risico schade

1.129

434399

Overige goederen en diensten

49.906

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

78.657

6423098

BB onderwijshuisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

422.739

423000

Afschrijvingslasten

530.160

6431098

OSO onderwijshuisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

112.822

423000

Afschrijvingslasten

250.274

6441000

Voorzieningen in de huisvesting OVO

434381

Eigen risico schade

5.780

834081

Opbr. schades

157

6441098

OVO onderwijshuisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

190.946

423000

Afschrijvingslasten

371.823

6480000

RMC

411000

Loonkosten

104.147

430000

Personeel van derden

8.884

434329

Contributies/lidmaatschappen

2.697

434342

Accountantskosten

1.695

434399

Overige goederen en diensten

18.586

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

72.969

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

288.495

6480010

Leerlingenvervoer

434399

Overige goederen en diensten

11.691

442300

Uitkeringen in natura aan personen

485.972

834099

Overige goederen en diensten

11.694

842100

Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe

9.200

6480020

Voor- en vroegschoolse educatie

434399

Overige goederen en diensten

122.593

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

1.700

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

58.945

6480030

Lokaal onderwijsbeleid

434366

Gelukslessen

1.737

434399

Overige goederen en diensten

56.870

6480040

Bewegingsonderwijs

434367

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

135.000

434399

Overige goederen en diensten

131.370

6650010

Kinderopvang

434399

Overige goederen en diensten

1.340

442100

Subsidies aan marktproducenten

134.423

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

49.825

442500

Subsidie

49.477

832100

Huren

29.511

832300

Erfpacht

6.622

842154

Terugvordering

111

6650098

Kinderopvang kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

13.440

423000

Afschrijvingslasten

24.059

6980203

Reserve onderhoud gebouwen basisonderwij

460203

Reserve onderhoud gebouwen basisonderw (

2.420.898

860203

Reserve onderhoud gebouwen basisonderwij

447.391

6980204

Reserve onderhoud gebouwen voortgezetond

460204

Reserve onderhoud gebouwen voortgezeto (

22.168

860204

Reserve onderhoud gebouwen voortgezeto (

264.073

Totaal resultaat Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene

6.848.104

1.249.461

Resultaat S1.2 Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110096

S JGZ maatwerk

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

-15.693

442500

Subsidie

119.327

5110106

S PGB Jeugd

442200

Uitkeringen

128.067

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

123

5110125

S Zorgaanbieders jeugd

434400

Bijdragen

191.343

442300

Uitkeringen in natura aan personen

7.806.737

834099

Overige goederen en diensten

-1.492

842100

Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe

19.982

842154

Terugvordering

92

842160

Terugvordering WMO

3.574

5110135

S Gedwongen kader (GI)

442300

Uitkeringen in natura aan personen

1.500

5110136

S Businesscase veilig thuis

434400

Bijdragen

150.707

5110141

Integrale aanpak jeugdgroepen

434399

Overige goederen en diensten

24.856

Totaal resultaat Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet

8.406.844

22.279

Resultaat S1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110005

S Bijstandsverlening Wet BUIG

434503

Re-integratieinstrumenten

32.915

442251

Inkomensoverdrachten WWB

7.107.735

442253

Inkomensoverdrachten IOAW

482.391

442254

Inkomensoverdrachten IOAZ

66.564

442255

Inkomensoverdrachten startende onderneme

31.724

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

7.850.973

842150

Terugvordering & verhaal WWB

208.910

842151

Terugvordering IOAW

3.907

842152

Terugvordering IOAZ

2.367

842153

Terugvordering startende ondernemers Bbz

4.708

5110006

S Overige uitgaven WWB

842159

Invorderingskosten (deurwaarders oninbar

625

5110015

S Bijstandsverlening BBZ

442256

Inkomensoverdrachten Bbz 2004

58.250

442257

Bbz renteloze leningen

35.869

442258

Bbz rentedragende leningen

73.723

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

183.221

842154

Terugvordering

2.220

842155

Ontvangsten Bbz renteloze leningen

12.361

842156

Ontvangsten Bbz rentedragende leningen

101.970

5110016

S BBZ advieskosten declarabel

434439

Advieskosten

59.442

5110057

S Bijzondere ziektekosten

434350

Porto en postbezorging

542

442200

Uitkeringen

311.418

Totaal resultaat Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud

8.260.573

8.371.262

Resultaat S1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110035

S Re-integratie- en participatievz PW

430000

Personeel van derden

14.721

434503

Re-integratieinstrumenten

306.556

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

51.660

834091

Eigen bijdrage deelnemers WI

122

6611000

WSW

442500

Subsidie

4.973.250

Totaal resultaat Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen

5.346.187

122

Resultaat S1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110025

S Bijzondere bijstand

434399

Overige goederen en diensten

10.501

442259

Bijzondere bijstand

925.892

842157

Terugvordering bijzondere bijstand

96.232

5110026

S Schuldhulpverlening

434329

Contributies/lidmaatschappen

6.490

434399

Overige goederen en diensten

100.820

6614020

Overige minimabeleid

434399

Overige goederen en diensten

8.504

442500

Subsidie

10.140

6614030

Kwijtschelding rioolrechten

442200

Uitkeringen

107.326

6614031

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

442200

Uitkeringen

168.136

6614034

Kwijtschelding OZB

442200

Uitkeringen

2.651

6630040

Vluchtelingenwerk

434399

Overige goederen en diensten

36.598

442500

Subsidie

142.308

834099

Overige goederen en diensten

120.870

Totaal resultaat Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk

1.519.366

217.102

Totaal doelstelling Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

30.381.074

9.860.226

Saldo

-20.520.848