Doelstelling Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

Resultaat S3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk.......

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110058

S Mantelzorg

442500

Subsidie

242.336

5110068

WMO adviesraad

434304

Onkostenvergoedingen

6.818

434399

Overige goederen en diensten

94

5110085

S Algemene voorzieningen WMO en jeugd

422000

Toegerekende rente

3.756

423000

Afschrijvingslasten

24.178

434304

Onkostenvergoedingen

3.571

434337

Telecommunicatie

4.798

434399

Overige goederen en diensten

381.222

442262

Overige voorzieningen gehandicapten

3.000

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

-1.204

442500

Subsidie

319.797

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

282.451

5110086

S Ouderenwerk

434399

Overige goederen en diensten

11.174

442500

Subsidie

451.894

5110095

S Jeugdgezondheidszorg

434346

Huur

23.068

434399

Overige goederen en diensten

50.520

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

675.769

5500030

Regionale samenwerking Sociaal domein

442101

Regionale samenwerking

11.035

Totaal resultaat De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk.......

2.211.826

282.451

Resultaat S3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110045

S Voorzieningen WMO

434304

Onkostenvergoedingen

-27.365

434399

Overige goederen en diensten

982

442260

Woningaanpassingen

357.726

442261

Hulpmiddelen

473.886

442262

Overige voorzieningen gehandicapten

215.978

442300

Uitkeringen in natura aan personen

385

5110055

S Huishoudelijke hulp

430000

Personeel van derden

13.033

442200

Uitkeringen

190.292

442263

Huishoudelijke hulp

1.769.314

5110056

S Zorg aanbieders WMO

434399

Overige goederen en diensten

113.053

442300

Uitkeringen in natura aan personen

1.998.608

442500

Subsidie

167.680

5110067

Gezondheidszorg OGGZ

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

59.863

5110075

S Eigen bijdrage WMO

842160

Terugvordering WMO

576.946

5110105

S PGB WMO

442200

Uitkeringen

237.713

Totaal resultaat Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet

5.571.148

576.946

Resultaat S3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110066

S Inloophuis GGZ

442500

Subsidie

92.078

6711000

Ambulancevervoer

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

2.896

6714000

Gezondheidszorg

434344

Waterverbruik

266

434399

Overige goederen en diensten

46.396

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

831.466

442500

Subsidie

39.254

6714010

AED's

434399

Overige goederen en diensten

29.770

6714098

Openbare gezondheidszorg kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

223

423000

Afschrijvingslasten

2.789

Totaal resultaat Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

1.045.138

0

Totaal doelstelling Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

8.828.112

859.397

Saldo

-7.968.715